​​​​​​ค่าตอบแทนกร​​รมการและผู้บริหาร​

ค่าตอบแทนของกรรมการ

ธนาคารได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว ​และเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน​

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 106 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ได้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จ โดยให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการชุดย่อย สรุปดังนี้

 1. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ
  - ประธานกรรมการ 154,000 บาทต่อคนต่อเดือน
  - รองประธานกรรมการ 115,500 บาทต่อคนต่อเดือน
  - กรรมการ 100,000 บาทต่อคนต่อเดือน
 2. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ
  - ประธาน 100,000 บาทต่อคนต่อเดือน
  - กรรมการ 70,000 บาทต่อคนต่อเดือน
 3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
  1. คณะกรรมการตรวจสอบ
   - ประธาน 90,000 บาทต่อคนต่อเดือน
   - กรรมการ 60,000 บาทต่อคนต่อเดือน
  2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
   - ประธาน 50,000 บาทต่อคนต่อเดือน
   - กรรมการ 36,000 บาทต่อคนต่อเดือน
  3. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
   - ประธาน 50,000 บาทต่อคนต่อเดือน
   - กรรมการ 36,000 บาทต่อคนต่อเดือน
  4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
   - ประธาน 50,000 บาทต่อคนต่อเดือน
   - กรรมการ 36,000 บาทต่อคนต่อเดือน
 4. ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย 330,000 ต่อคนต่อเดือน
 5. เงินบำเหน็จคณะกรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ ในรอบปี 2561 ประกอบด้วย

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  คณะกรรมการธนาคารได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ ที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงเงินบำเหน็จในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 87,951,203 บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การจ่ายเฉพาะเดือนมกราคมถึงกันยาน 2561 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและยกเลิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ ​
 2. ค่าตอบแทนอื่น
  ไม่มี

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหาร ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามนโยบายของธนาคารโดยค่าตอบแทนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สะท้อนการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนโดยผ่านตัววัดที่กำหนดในบาลานซ์ สกอร์การ์ด(Balanced Scorecard) 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านการพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารความเสี่ยง และด้านการพัฒนาบุคลากร และตัววัดในการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ กำไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ การเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ การเติบโตของเงินให้สินเชื่อ ความพึงพอใจของลูกค้า การเติบโตของเงินสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความพึงพอใจของพนักงาน จำนวนโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อปีเพิ่มขึ้นฯลฯ รวมถึงผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ในระดับเดียวกันในทุกมิติ เช่น ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นโดยรวม การจัดอันดับในบริการธนาคารดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ต้องการมากที่สุด ​ประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีที่สุด การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว ฯลฯ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธนาคารภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงานซึ่งสะท้อนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของธนาคารเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทย ระหว่างปี 2559-2561 ค่าตอบแทนประจำของผู้บริหารระดับสูง(รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ)คิดเป็นร้อยละ 65-69 เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนทั้งหมด โดยค่าตอบแทนตามผลงานรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ 31-35

รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหาร ในรอบปี 2561 ประกอบด้วย

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 75 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าครองชีพ บำเหน็จพิเศษ และโบนัส รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 839,552,776 บาท ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 10 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าครองชีพ บำเหน็จพิเศษ และโบนัส รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 253,929,915 บาท​
 2. ​​ ค่าตอบแทนอื่น
  ผู้บริหารของธนาคารได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของธนาคารเช่นเดียวกันกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ สวัสดิการเงินกู้ประเภทต่างๆ รวมทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนที่สมทบให้ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 75 คน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,620,898 บาท ซึ่งเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนที่สมทบให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 10 คน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,237,600 บาท​

ประเภท