นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวด​ล้อมในการทำงานธนาคารกสิกรไทย​​

ธนาคารกสิกรไทยดำเนินธุรกิจโดยนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม มาเป็นหลักในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และตระหนักถึงความสำคัญต่อความปลอดภัยของชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน ผู้รับเหมา ลูกค้าและผู้มาติดต่อ จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ธนาคารจึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

ขอบเขต
นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมการดำเนินการใน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย ทุกกิจกรรมที่จัดทำครอบคลุมสถานที่ที่อยู่ภายใต้การจัดการของธนาคารกสิกรไทย ทั้งอาคารหลัก อาคารย่อย และสาขาทั่วประเทศ และบุคคลทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องในการทำงานภายใต้ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย อาทิเช่น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว บริษัทภายนอกที่ถูกว่าจ้าง ผู้มาติดต่อที่ใช้พื้นที่ในความรับผิดชอบ เป็นต้น

แนวปฏิบัติ
• การบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
กำหนดโครงสร้างการบริหารและการทำงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นมาตรฐาน มีกระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

• การป้องกันและระงับอัคคีภัย การซ้อมอพยพหนีไฟ
จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยการตรวจตรา การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิง การซ้อมอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ พร้อมทั้งดูแลจัดการสถานที่ ไม่ให้มีวัสดุ หรือลักษณะการทำงาน ที่มีโอกาสเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้

• การสื่อความและให้ความรู้แก่บุคลากรภายในองค์กร
ให้การสนับสนุนทรัพยากร เพื่อฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกับพนักงานทุกระดับชั้นอย่างเพียงพอ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมสื่อความ เพื่อสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม เป็นไปอย่างเข้มแข็ง

• การประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยจากการทำงานภายในองค์กร
การออกแบบกระบวนการทำงาน การออกแบบและปรับปรุงอาคารสถานที่ งานระบบต่างๆ ภายในองค์กร จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน สภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการประเมินความเหมาะสมและปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการที่วางไว้จริง

• การตรวจสถานที่ทำงาน และการตรวจสุขภาพ
จัดให้มีการตรวจประเมินความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรอยู่เป็นประจำ และหากมีการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุความเจ็บป่วยนั้น พร้อมทั้งแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเจ็บป่วยซ้ำในสาเหตุเดิม และต้องมีการรายงานให้กับทางราชการรับทราบ หากเป็นการเจ็บป่วยที่เข้าข่ายตามกฎหมายกำหนด


ประเภท