​​​​​​​นโยบายการสรรหากรรมการธนาคาร​​​​

ธนาคารให้ความสำคัญต่อกระบวนการสรรหากรรมการและหลักเกณฑ์ที่เป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในระยะยาว และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารต้องประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 คน กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินอย่างน้อย 1 คน กรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงินอย่างน้อย 1 คน กรรมการที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงินอย่างน้อย 1 คน โดยควรมีจำนวนกรรมการสตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน มีหน้าที่ดำเนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด รวมถึงรับการเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ บุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรือรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (Whitelist) เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการสถาบันการเงิน ตามหลั​กเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของธนาคาร และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การทำธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร
  2. พิจารณาองค์ประกอบของกรรมการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม คำนึงถึงสัดส่วน จำนวน และความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการ ได้แก่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยใช้ตารางที่ระบุความรู้ความชำนาญของกรรมการในแต่ละด้าน (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ความรู้ความชำนาญที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการ ได้แก่ ด้านการธนาคารและการเงิน ด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านบัญชี ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ด้านการค้าระหว่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

ตารางความรู้ความชำนาญ

ประเภท