​​​​นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ


วัตถุประสงค์

     ธนาคารมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยจรรโลงชื่อเสียง
และเกื้อหนุนกิจการของธนาคาร ธนาคารจึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่
โดยมิชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • คณะกรรมการธนาคารอนุมัตินโยบายการป้องกัน
  การหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบและกำกับดูแลการบริหารงานของธนาคาร
 • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการส่งเสริมการปฏิบัติ
  ตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ
 • ธนาคารและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่ โดยมิชอบ ระเบียบวิธีปฏิบัติของธนาคาร
  ข้อกำหนดกฎหมาย
  ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและ
  จรรยาบรรณของพนักงาน

ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ

ธนาคารให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดการหา
ผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือ
ผู้อื่นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 1. สินบนและสิ่งจูงใจ
  ห้ามให้หรือรับสินบน สิ่งจูงใจและค่าอำนวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้นที่อาจนำไปสู่การหา
  ผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบหรือ
  เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลใดๆ จะดำเนินการตามกระบวนการหรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้นภายใต้อำนาจหน้าที่ของบุคคลนั้น
  และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือ
  รับสินบน สิ่งจูงใจและค่าอำนวยความสะดวกแทนตนเอง
 2. ของขวัญและผลประโยชน์
  ห้ามให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด
  เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรืออาจทำให้เกิด
  การยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน
 3. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
  การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
  ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายและ
  ศีลธรรม
 4. กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
  ธนาคารจะไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของธนาคาร
  ไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักการเมือง
  หรือพรรคการเมืองใด เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ยกเว้นการให้ความสนับสนุนนั้นได้รับอนุญาต

  ตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม
  โดยต้องได้รับอนุมัติจากธนาคารก่อนการดำเนินการ

การบริหารความเสี่ยง

     ธนาคารจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการหา
ผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยกำหนด
ให้มีการระบุ การประเมิน การควบคุมและติดตาม และ
การรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่
โดยมิชอบตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารกำหนด


การควบคุมภายใน

     ธนาคารจัดให้มีการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของธนาคารและวัฒนธรรมการควบคุมที่ดี โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
กำหนดให้มีกิจกรรมการควบคุม
ที่มีประสิทธิผลและแบ่งแยกหน้าที่การทำงานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอน่าเชื่อถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ


การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร
และการฝึกอบรม

     ธนาคารให้ความสำคัญในการคัดเลือกและการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล และป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
และมีการสื่อสาร ให้ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์
ในหน้าที่โดยมิชอบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม


การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของรัฐมาดำรงตำแหน่ง

     ธนาคารได้กำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของรัฐมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของธนาคารเพื่อป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลธนาคาร

และที่ธนาคารกำหนด

     ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของข้าราชการ
และผู้บริหารท้องถิ่น


การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน

     ธนาคารจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการธนาคารโดยธนาคารจะดำเนินการให้หน่วยงาน
ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทำหน้าที่ตรวจสอบความเพียงพอ และความเหมาะสมของการพิจารณาหาข้อเท็จจริงเพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีความโปร่งใส และความยุติธรรมในการดำเนินการ


บทกำหนดโทษ

     การฝ่าฝืนหรือ​ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง และ / หรือ ระเบียบของธนาคาร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัยตามที่ธนาคารกำหนด

ประเภท