สรุปนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้ธนาคารเป็นแหล่งฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังนั้น ธนาคารจึงได้กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของธนาคารดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องต่อไปนี้

  • การรับลูกค้า: ธนาคารกำหนดให้ลูกค้าต้องแสดงตนทุกครั้งก่อนสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรม โดยแสดงข้อมูลและหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด และมีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อจัดระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ML/FT) ของลูกค้า นอกจากนี้ ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยง ML/TF สูง เช่น ลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs) จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของธนาคาร เข้าสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการทบทวนข้อมูลลูกค้าเป็นประจำทุกปี สำหรับการแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า (non-face-to- face channel) ธนาคารต้องจัดให้ลูกค้าส่งข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนให้ครบถ้วน ก่อนที่จะอนุมัติรับทำธุรกรรมครั้งแรก
  • การตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากับ Sanction Lists: ธนาคารกำหนดให้มีการตรวจสอบรายชื่อลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Sanction Lists ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ Sanction Lists ตามมาตรฐานสากลก่อนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า/ทำธุรกรรม
  • การติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้า: ธนาคารกำหนดให้มีการติดตามและสอบทานความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้าตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดอย่างสม่ำเสมอ
  • การรายงานธุรกรรม: ธนาคารมีกระบวนการและระบบงานสำหรับการรายงานธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสด ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
  • การเก็บรักษาข้อมูล: ธนาคารกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร และหลักฐาน ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเวลา 10 ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ในการตรวจสอบและเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงตามกฎหมาย
  • การฝึกอบรมบุคลากร ธนาคารจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อให้ได้รับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างถูกต้อง ผ่านหลากหลายช่องทาง อีกทั้งจัดให้มีการประเมินความรู้พนักงานในเรื่องดังกล่าว
  • ​การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ธนาคารกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของธนาคารทำหน้าที่ในการตรวจสอบความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติในเรื่องการป้องกันการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างสม่ำเสมอ ​

ประเภท