​สัมพันธภาพกับพนักงาน

          ธนาคารมีนโยบายพื้นฐานที่ให้พนักงานปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน โดยธนาคารจะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลของธนาคาร หรือตามที่กฎหมาย​กำหนด ทั้งนี้ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นโดยถือเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ที่มีสิทธิตามกฎหมายจำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น

          ธนาคารพยายามจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล พนักงานแต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบต่อเพื่อนพนักงานและต่อธนาคาร โดยจะไม่ประพฤติปฏิบัติตนที่จะทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเสื่อมถอยลง

          ธนาคารคาดหวังให้พนักงานทุกคนสนับสนุนนโยบายของธนาคาร ที่เปิดโอกาสการว่าจ้างงานอย่างเสมอภาคกันทุกคน เราตระหนักดีว่าพลังสำคัญของธนาคารมาจากการร่วมมือร่วมใจกันของพนักงาน ซึ่งผสมผสานประสบการณ์ที่หลากหลายและมีเป้าหมายร่วมกัน ธนาคารมีนโยบายห้ามการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันแรงงาน ห้ามการล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคาม อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ สิทธิความเป็นพลเมือง ความนิยมทางเพศ หรือความพิการ พนักงานสามารถซักถามผู้บังคับบัญชา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวของธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาโทษทางวินัยอย่างเข้มงวดกรณีที่มีการฝ่าฝืนนโยบายนี้

          ​ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี พนักงานทุกคนร่วมสร้างและรักษาความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันอาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร​