สัมพันธภาพกั​บลูกค้า

          ​ความสำเร็จของธนาคารตั้งอยู่บนรากฐานความพึงพอใจของลูกค้า ธนาคารจึงต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาจริยธรรม และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน เราตระหนักดีว่าลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการและความคาดหวังแตกต่างกัน ธนาคารต้องสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการของธนาคารให้เข้าสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างที่สุด และด้วยความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวเราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและความต้องการของลูกค้า เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม ดังนี้

  • เราจะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ธนาคารได้รับอนุญาตและมีความเชี่ยวชาญเท่านั้น
  • การให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับระยะเวลา เงื่อนไข สิทธิ ผลประโยชน์ และข้อผูกพันในการให้บริการแก่ลูกค้า เราจะนำเสนอข้อมูลทั้งหมดอย่างชัดเจน ตามความเป็นจริง และโปร่งใสยุติธรรม
  • การโฆษณาที่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้ลูกค้าเข้าใจผิด เป็นสิ่งที่ห้ามกระทำเด็ดขาด
  • การเชื้อเชิญลูกค้าให้มาใช้บริการของธนาคารจะต้องไม่ระบุเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส ที่ผูกพันกับการใช้บริการอื่นที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคารในปัจจุบันและอาจมีในอนาคต เงื่อนไขจะขึ้นอยู่เฉพาะ​​กับการตกลงยินยอมใช้บริการตามที่เชื้อเชิญในครั้งนี้เท่านั้น​​