​​สัมพันธภาพกับสังคม

          ธนาค​ารและพนักงานต้องยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และผูกมิตรไมตรีกับทุกชุมชนที่ธนาคารเปิดดำเนินกิจการ เราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรทั้งในรูปเงินทุน บุคลากรและพลังงานอย่างชาญฉลาด และร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่ ธนาคารพึงพอใจที่ได้มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมที่มีคุณประโยชน์

          ​ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นสาระ และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ธนาคารได้มีบทบาทในการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือตามควรต่อองค์กรที่มุ่งเน้นกิจกรรมด้านสังคม การศึกษา ศิลปและวัฒนธรรม​