​​​​การรักษาความลับ

          ธนาคารมีหน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญประการหนึ่ง คือ การรักษาความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อธนาคารโดยเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของลูกค้าไว้เป็นความลับตลอดเวลา การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าจะครอบคลุมข้อมูลที่ได้รับจากส่วนงานที่ลูกค้าติดต่อธุรกิจกับธนาคารและจากข้อมูลแหล่งอื่นภายในธนาคาร การนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น และจะต้องไม่นำข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

​          ​ข้อมูลที่ธนาคารต้องเก็บรักษาเป็นความลับ ประกอบด้วยข้อมูลทั้งในส่วนที่ได้รับจากลูกค้า และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินระหว่างลูกค้ากับธนาคาร ได้แก่ บัญชีธนาคาร บัญชีการเก็บรักษาทรัพย์สินหรือบัญชีซื้อขาย ผลการประเมินสินเชื่อภายในธนาคาร หรือข้อมูลอื่นของลูกค้าที่ธนาคารมีอยู่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความลับของธนาคาร รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคาร

          ธนาคารเชื่อมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า พนักงานทุกคนของธนาคารมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลความลับจากการประกอบธุรกิจตามปกติของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารให้ความเคารพในกิจกรรมส่วนตัวของลูกค้า และพิทักษ์ปกป้องเช่นเดียวกับที่ธนาคารคุ้มครองเงินทุนและผลประโยชน์อื่นของธนาคาร

          พนักงานพึงงดเว้นการสื่อสารข้อมูลความลับ ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ในที่สาธารณะ หรือสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลความลับเหล่านั้น นอกจากนี้ พึงหลีกเลี่ยงการสื่อสารข้อความ ภาพ เสียง หรือข้อมูลใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือโต้แย้งในสังคม ขัดต่อหลักกฎหมาย หรือก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อธนาคารกสิกรไทย ลูกค้า บุคคล กลุ่มบุคคล

ธนาคารมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

  • ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากลูกค้าให้เปิดเผยข้อมูลได้
  • กฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล
  • ธนาคารมีหน้าที่ตามที่กำหนดโดยองค์กรกำกับดูแลในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
  • การเปิดเผยข้อมูลเนื่องด้วยมีเหตุจำเป็นเพื่อปกป้องทรัพย์สินของธนาคารที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อโกง

          พนักงานมีภาระหน้าที่ผูกพันในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและคู่ค้าของธนาคาร รวมทั้งข้อมูลของธนาคารตลอดไป และต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคารไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ แม้ว่าบุคคลนั้นได้ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของธนาคารแล้ว ธนาคารถือว่าข้อมูล หรือเอกสารใดๆ และทรัพย์สินทางปัญญาที่พนักงานได้จัดทำขึ้นระหว่างที่เป็นพนักงานของธนาคารจะยังคงเป็นทรัพย์สินของธนาคาร พนักงานจะต้องไม่ใช้และไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวภายหลังการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของธนาคาร​