​​สินบนและสิ่งจูงใจ

          ห้ามพนักงานให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง เนื่องจากการติดสินบนในการดำเนินธุรกิจถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีความผิดทางอาญา

          ธนาคารดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม และยึดมั่นในคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเป็นจุดขาย ห้ามพนักงานรับสินบนหรือเงินทอง การให้เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใด เพื่อเป็นสินบนในการประกอบกิจการธนาคารโดยเด็ดขาด​

          ธนาคารเชื่อมั่นและส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินกิจการธนาคารตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ดังนั้น การให้สินบนในทุกรูปแบบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม​แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมือง องค์กร บริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใช้ดุลยพินิจในทางที่เอื้อประโยชน์แก่ธนาคาร จึงมิใช่สิ่งที่พึงกระทำโดยเด็ดขาด

          ​หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ / หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว​