​​นโยบายการโฆษณา ประชาสัมพันธ์

          ธนาคารยึดหลักการบริหารด้วยความโปร่งใส มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใช้ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อจูงใจและเพิ่มพูนความเชื่อมั่นของลูกค้าให้นิยมใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร การโฆษณาชวนเชื่อที่หลอกลวง รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขายที่คลุมเครือเป็นสิ่งไม่พึงกระทำ

          ​ธนาคารปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดทางการ ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร และมาตรฐานการประกอบธุรกิจการค้าที่เป็นธรรม ทั้งในด้านการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก และการใช้สื่อโฆษณารวมถึงกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย ดังนั้นความสำเร็จในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคารจึงมีรากฐานมาจากคุณภาพและผลการดำเนินงาน รวมถึงชื่อเสียงของธนาคาร มิใช่เกิดจากการให้ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่บิดเบือน​