รายละเอียดหลักประกัน
ดอกเบี้ย และวงเงิน

หลักประกันสำหรับการกู้เพิ่ม

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
หลักประกัน
 • ทาวน์เฮ้าส์ townhouse
 • บ้านเดี่ยว home
 • คอนโด condominium
 • อาคารพาณิชย์ building
ระยะเวลาให้กู้ สูงสุดไม่เกิน 30 ปี (อายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)
วงเงินกู้สูงสุด สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน
*ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบ้าน กู้เพิ่มได้

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
วงเงินกู้เพิ่ม แบบที่ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (EIR)*
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
เป็นต้นไป
ทำประกัน
ตาม
เงื่อนไข**
ไม่ทำ
ประกัน
ทำประกัน
ตาม
เงื่อนไข**
ไม่ทำ
ประกัน
ทำประกัน
ตามเงื่อนไข**
ไม่ทำประกัน
วงเงินกู้เพิ่มตั้งแต่
5 ล้านบาทขึ้นไป
แบบที่ 1 5.74% 5.99% 5.99% MRR (7.30%) 5.91% 5.99% 6.75% 6.78%
แบบที่ 2 MRR-1.75% (5.55%) MRR-1.50% (5.80%) MRR-1.50% (5.80%) MRR (7.30%) 5.72% 5.80% 6.67% 6.71%
วงเงินกู้เพิ่ม ตั้งแต่
1 ล้านบาท
แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
แบบที่ 1 6.74% 6.99% 6.99% MRR (7.30%) 6.91% 6.99% 7.15% 7.18%
แบบที่ 2 MRR-0.55% (6.75%) MRR-0.30% (7.00%) MRR-0.30% (7.00%) MRR (7.30%) 6.92% 7.00% 7.15% 7.19%
วงเงินกู้เพิ่ม
น้อยกว่า 1 ล้านบาท
แบบที่ 1 MRR-0.25% (7.05%) MRR (7.30%) MRR (7.30%) 7.22% 7.30% 7.26% 7.30%

หมายเหตุ :

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 6%-8% ต่อปี
หมายเหตุ : สมมติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 7.30% ต่อปี ทั้งนี้ “อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้”
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

เงื่อนไข :

 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษสำหรับการยื่นกู้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567และจดจำนองหลักประกันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
 • รับสิทธิ์ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในปีแรก กรณีที่ลูกค้าทำประกันชีวิตพิทักษ์สินเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่บ้าน โดยได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนดภายหลังจดจำนอง ซึ่งจะต้องมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้
 • กรณีที่ลูกค้าทำประกันชีวิตพิทักษ์สินเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน นอกเหนือเงื่อนไขข้างต้นจะไม่ได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเพื่อประกันชีวิตพิทักษ์เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี
 • วงเงินให้กู้ :
  • **วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน (รวมวงเงินคงค้างทั้งหมดของหลักประกัน) สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  • วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน (รวมวงเงินคงค้างทั้งหมดของหลักประกัน) สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท
 • * หมายเหตุ : วงเงินกู้สูงสุด เท่ากับ วงเงินที่ขอกู้ครั้งนี้รวมภาระหนี้คงค้างทั้งหมดที่มีต่อหลักประกัน ยกเว้นสินเชื่อบ้านเพื่อประกันชีวิตพิทักษ์สินกสิกรไทย (MRTA)
 • กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
 • การอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

วงเงิน

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
ราคาที่อยู่ วงเงินกู้สูงสุด (%)
สัญญาหลังที่ 1 สัญญาหลังที่ 2 สัญญาหลังที่ 3 ขึ้นไป
น้อยกว่า 10 ล้านบาท 100%
(สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือน
ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป)
ผ่อนมาแล้วน้อยกว่า 2 ปี
80 %
70%
90%
(สำหรับลูกค้ที่มีรายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 30,000 บาท)
ผ่อนมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
90 %
ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 90% 80%

คำนวณวงเงินกู้สินเชื่อบ้าน กู้เพิ่มได้ เบื้องต้น

Error Msg.

รายได้ต่อเดือนสุทธิต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

หมายเหตุ :

 • ผลการคำนวณเป็นการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ ผลการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

ขั้นตอนการสมัคร
สินเชื่อบ้าน กู้เพิ่มได้ - สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์

ขั้นตอนที่ 1 ผ่อนบ้านอยู่ ขอกู้เพิ่ม กู้ตกแต่งบ้าน กู้ซ่อมบ้านฉุกเฉิน สินเชื่อบ้าน กู้เพิ่ม สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ สินเชื่อตกแต่งบ้าน ผ่อนบ้านอยู่ กู้เพิ่ม

ขั้นตอนที่ 1/5

ยื่นเอกสารขอสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 2 กู้ตกแต่งบ้าน กู้ซ่อมบ้านฉุกเฉิน สินเชื่อบ้าน กู้เพิ่ม สมัคร สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ สินเชื่อตกแต่งบ้าน ผ่อนบ้านอยู่ กู้เพิ่ม

ขั้นตอนที่ 2/5

สำรวจและประเมิน
ราคาหลักประกัน
(เฉพาะกรณีต้องการขอกู้มากกว่าวงเงินสินเชื่อบ้านที่มีอยู่เดิม)

ขั้นตอนที่ 3 สมัครสินเชื่อ ผ่อนบ้านอยู่ กู้ตกแต่งบ้าน กู้ซ่อมบ้านฉุกเฉิน สินเชื่อบ้าน กู้เพิ่ม สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ สินเชื่อตกแต่งบ้าน ผ่อนบ้านอยู่ กู้เพิ่ม

ขั้นตอนที่ 3/5

ธนาคารแจ้งผล
การอนุมัติสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 4 ผ่อนบ้านอยู่ ขอกู้เพิ่ม กู้ตกแต่งบ้าน กู้ซ่อมบ้านฉุกเฉิน สินเชื่อบ้าน กู้เพิ่ม สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ สินเชื่อตกแต่งบ้าน ผ่อนบ้านอยู่ กู้เพิ่ม

ขั้นตอนที่ 4/5

ลงนามในสัญญากู้

ขั้นตอนที่ 5 สมัครสินเชื่อ ผ่อนบ้านอยู่ กู้ตกแต่งบ้าน กู้ซ่อมบ้านฉุกเฉิน สินเชื่อบ้าน กู้เพิ่ม สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ สินเชื่อตกแต่งบ้าน ผ่อนบ้านอยู่ กู้เพิ่ม

ขั้นตอนที่ 5/5

จดจำนอง
ณ สำนักงานที่ดิน

รายละเอียดการสมัคร
สินเชื่อบ้าน กู้เพิ่มได้ - สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านที่มีประวัติการผ่อนชำระดี และยังคงผ่อนชำระอยู่กับธนาคาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 70 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วม กรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร

เอกสารการเงิน

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สลิปโบนัส (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านที่มีประวัติการผ่อนชำระดี และยังคงผ่อนชำระอยู่กับธนาคาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 70 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วม กรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร

เอกสารการเงิน

 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านที่มีประวัติการผ่อนชำระดี และยังคงผ่อนชำระอยู่กับธนาคาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 70 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วม กรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร

เอกสารการเงิน

 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กรอกข้อมูล
เพื่อให้ธนาคารติดต่อกลับ

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อติดต่อ นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

This site is protected by reCAPTCHA
and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

คำถามที่พบบ่อย

ข้าราชการบำนาญ/เกษียณอายุ กู้ได้หรือไม่ ?
หากกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารอื่นอยู่ จะสามารถกู้เพิ่มจากธนาคารกสิกรไทยได้หรือไม่ ?
ระยะเวลากู้สูงสุดคือกี่ปี ?
เงื่อนไขของลูกค้าประวัติดีคืออะไรบ้าง ?
เคยผิดชำระหนี้สินเชื่อบ้าน สามารถกู้เพิ่มได้หรือไม่ ?
ลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย สามารถขอกู้เงินเพิ่มได้อย่างไร ?
เอกสารที่ใช้ในการกู้มีอะไรบ้าง ?
วงเงินสินเชื่อสูงสุดได้กี่บาท ?
สามารถขอวงเงินเพิ่มไปทำอะไรได้บ้าง ?
มีค่าใช้จ่ายอะไรยื่นขอสินเชื่อบ้าง ?
ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ?
อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกหรือไม่ ?
หากต้องการทราบสถานะการสมัครต้องทำอย่างไร ?
ชำระค่างวดได้ทางช่องทางใดบ้าง ?
สามารถตรวจสอบรายละเอียดวงเงินกู้บ้านเดิมของท่านได้อย่างไร ?
สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ สำหรับลูกค้ารายได้สูง หรือ มีบ้านอยู่ในโครงการที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร

วันนี้ - 29 ธ.ค. 66

กู้ผ่านง่าย ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยพิเศษ 3.15% ปีแรก กู้เพิ่มได้สูงสุด 100%

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์
อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะ

 • พนักงานประจำรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป ได้ทุกหลักประกัน ทุกประเภทที่อยู่อาศัย
 • ผู้ประกอบการรายได้ตั้งแต่ 70,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป ได้ทุกหลักประกัน ทุกประเภทที่อยู่อาศัย
 • ทุกอาชีพรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และมีบ้านอยู่ในโครงการของบริษัทอสังหาฯ ที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 - 3 หลังจากนั้นจนตลอด
อายุสัญญา
เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (EIR)
วงเงินรีไฟแนนซ์ :
วงเงินกู้สินเชื่อบ้าน (Home Loan) ที่มีจำนวนเท่ากับยอดหนี้คงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
MRR - 3.15% MRR - 1.00% 4.15% 5.46%
วงเงินกู้เพิ่ม : วงเงินกู้เพิ่มเติมที่ต้องการนำไปใช้จ่ายส่วนบุคคล เพิ่มเติมจากยอดหนี้คงค้างของสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
ใช้จ่ายทั่วไป MRR - 1.00% MRR - 1.00% 6.30% 6.30%

อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 2

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 ปีที่ 2 - 3 หลังจากนั้นจนตลอด
อายุสัญญา
เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงตลอด
อายุสัญญา (EIR)
วงเงินรีไฟแนนซ์ :
วงเงินกู้สินเชื่อบ้าน (Home Loan) ที่มีจำนวนเท่ากับยอดหนี้คงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
MRR - 4.15% MRR - 2.58% MRR - 1.00% 4.20% 5.45%
วงเงินกู้เพิ่ม : วงเงินกู้เพิ่มเติมที่ต้องการนำไปใช้จ่ายส่วนบุคคล เพิ่มเติมจากยอดหนี้คงค้างของสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม
ใช้จ่ายทั่วไป MRR - 1.00% MRR - 1.00% MRR - 1.00% 6.30% 6.30%
 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.30% (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) : คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

วงเงินกู้สูงสุด : ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลากู้ : ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี รวมอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี

หมายเหตุ :

 • สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการหมู่บ้านที่เข้าร่วมแคมเปญได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 887
 • ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนดภายหลังจดจำนอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลากู้ หรือ มีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
 • กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดและการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ระยะเวลาโครงการ : สำหรับลูกค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 29 ธันวาคม 2566 และจดจำนองภายในวันที่ 31 มกราคม 2567