Middle|Left Black

บัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​เปิดรับประสบการณ์
THE PASS​IONHtmlBlock
11
Padding

เปิดประสบการณ์ รับคะแนนมากกว่า

 

 


Black
Middle|Left
Left

เงื่อนไขการรับคะแนน

 • ยอดการใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวนคะแนน 3 เท่า ต้องเป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น (25 บาท = 3 คะแนน)
 • ยอดการใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวนคะแนน 2 เท่า ต้องเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น ( 25 บาท = 2 คะแนน)
 • รับคะแนน 2 เท่า สำหรับยอดใช้จ่าย 200,000 บาท ต่อรอบบัญชี ยอดที่ใช้จ่ายเกิน 200,000 บาท จะได้รับคะแนนตามปกติ (25 บาท =1 คะแนน)
 • คะแนนสามารถแลกไมล์และใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ (3 คะแนน =1 ไมล์)
 • บัตรเครดิต THE PASSION ไม่สามารถรวมหรือโอนคะแนน กับบัตรประเภทอื่นๆได้
 • สงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีประวัติการชำระที่ดี ไม่มีประวัติผิดนัดชำระกับธนาคาร
 • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการแลกคะแนน 1 คะแนน เป็น 1 รอยัล ออร์คิดพลัส ไมล์


None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding

เปิดประสบการณ์ การท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์

 

พักผ่อนก่อนบินที่ TG Lounge
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 62

 

รับความคุ้มครองจาก
ประกันการเดินทาง

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 62

 

ชุดน้ำชายามบ่ายราคาพิเศษ

สิทธิประโยชน์จาก VISA

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 62

 

ส่วนลดสนามกอล์ฟ
50%
สิทธิประโยชน์จาก VISA

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 62

 

ส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ 50%
VIP Seat 1 คู่
สิทธิประโยชน์จาก VISA

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 62

 

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก VISA

Black
Middle|Left
Left

เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์


บริการห้องรับรองพิเศษการบินไทย (TG Lounge) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย เมื่อเดินทางไปต่างประเทศโดยสายการบินไทยเท่านั้น ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อปีต่อท่าน (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทยพร้อมบัตรที่นั่งขาออก (Boarding Pass) ของการบินไทยก่อนเข้าใช้บริการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถเข้าไปใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษของสายการบินไทย (Royal Silk Lounge/Royal Orchid Lounge) บริเวณ Concourse C และ E ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ธนาคารขอเรียกเก็บค่าบริการในกรณีที่ใช้บริการเกินสิทธิ์ที่กำหนด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและ บมจ.การบินไทย กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า
 • วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

ประกันเดินทาง

 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 8,000,000 บาท
 • การบอกเลิกการเดินทาง 20,000 บาท
 • การเดินทางล่าช้า (เกินกว่า 6 ชั่วโมง)  2,000 - 20,000 บาท
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง 20,000 บาท
 • การชดเชยความล่าช้าของสัมภาระ(เกินกว่า 6 ชั่วโมง) 20,000 บาท
เงื่อนไข
 • เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเคลมประกันได้ที่ เมืองไทยประกันภัย Call Center 1484
 • วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
รายละเอียดความคุ้มครอง

หมวด 1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
ให้ความคุ้มครองในขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังโดยสารในฐานะเป็นผู้โดยสารที่เสียค่าโดยสาร รวมถึงขณะที่กำลังขึ้น หรือกำลังลงจากยานพาหนะสาธารณะใดๆ ที่ได้รับอนุญาตให้รับจ้างขนส่งคนโดยสารอย่างถูกกฎหมาย และมีตารางเส้นทางการเดินทางที่มีกำหนดแน่นอน ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าตั๋วโดยสารใดๆสำหรับการเดินทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ หรือ ทางอากาศ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ จะต้องถูกชำระโดยการใช้ บัตรเครดิตเดอะแพสชั่นธนาคารกสิกรไทย ของผู้ถือบัตรเครดิตเอง ซึ่งออกโดยบมจ.ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น ไม่ว่าตั๋วโดยสารนั้นจะถูกชำระที่สายการบิน ตัวแทนจำหน่าย หรือถูกชำระรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเพื่อการท่องเที่ยว (Package Tour) ก็ตาม

หมวด 2. การบอกเลิกการเดินทาง
ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการบอกเลิกการเดินทางก่อนวันออกเดินทางที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อเป็นค่ามัดจำ หรือจองล่วงหน้าสำหรับค่าเดินทางหรือค่าที่พักที่ยังไม่ได้ใช้บริการ รวมทั้งค่าปรับสำหรับการบอกเลิกการเดินทางที่เกิดขึ้น อันมีสาเหตุมาจาก

 1. ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าไม่สามารถเดินทางได้ 
 2. การเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตของบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของผู้เอาประกันภัย บิดาหรือมารดาของคู่สมรสผู้เอาประกันภัย 
 3. ผู้ขนส่งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายจนไม่สามารถเดินทางได้ 
 4. การประท้วงหรือการนัดหยุดงานที่มีผลต่อการเดินทางของผู้เอาประกันภัย

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ได้ระบุ
ไว้ในตารางผลประโยชน์

หมวด 3. การล่าช้าของการเดินทาง
ให้ความคุ้มครองกรณีที่การเดินทางของผู้เอาประกันภัยถูกเลื่อนหรือล่าช้าออกไปตั้งแต่ 6 ชั่วโมงจาก
กำหนดการ โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุในตาราง
ผลประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัย สำหรับทุก 6 ชั่วโมง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

 1. สภาพอากาศเลวร้ายทำให้ผู้ขนส่งต้องเลื่อนการเดินทางออกไป
 2. การชำรุดของเครื่องจักรกลของผู้ขนส่ง
 3. การประท้วงหรือนัดหยุดงาน ซึ่งเริ่มขึ้นหลังจากที่บริษัทได้ตกลงรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

หมวด 4. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางส่วนตัว
ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย ซึ่ง
เกิดจาก

 1. ความผิดพลาดในการขนส่งกระเป๋าเดินทางของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายกระเป๋าของพนักงานโรงแรม
 2. การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือการดำเนินการใดๆ ในลักษณะใช้ความรุนแรง
 3. ารลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะภายในห้องพักของผู้เอาประกันภัยที่ถูกล็อกไว้ 

โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์

หมวด 5. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของผู้เอาประกันภัยที่ได้จ่ายไปจริงในการซื้อเสื้อผ้า หรือ เครื่องแต่ง
ตัวที่จำเป็นและเร่งด่วน หากกระเป๋าเดินทางส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าเนื่องจากความผิด พลาดของผู้ขนส่ง เป็นเวลาเกินกว่า 6 ชั่วโมงภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทาง
บริษัทจะไม่ชดเชยกรณีการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางหากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดเชยจากข้อตกลง
คุ้มครองผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางส่วนตัวแล้ว


ชุดน้ำชายามบ่าย ราคาพิเศษ

ระยะเวลา: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

 • ราคา 500 บาท (จำกัด 1,000 สิทธิ์ ต่อเดือน)
 • ราคา 800 บาท (ไม่จำกัดสิทธิ์)

จากราคาปกติ 1,200 บาท

โรงแรม / ร้านค้าสาขาสิทธิพิเศษ
TWG Tea Salon & Boutique
 • สยามพารากอน
 • เอ็มโพเรียม
ชุด Afternoon Tea ระหว่างเวลา 15.00 - 17.00 น.
Harrods Tea Room
 • สยามพารากอน
 • เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่
ชุด Afternoon Tea ระหว่างเวลา 15.00 - 17.00 น.
Mandarin Oriental Shop
 • สยามพารากอน
 ชุด Afternoon Tea ระหว่างเวลา 11.00 - 18.00 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษ

 • สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิพิเศษที่บริษัทวีซ่านำเสนอให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรวีซ่าซิกเนเจอร์ของทุกธนาคารพันธมิตร
 • โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้ได้ที่ https://www.vthgservice.com/signature/
 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการสำรองการใช้สิทธิ์ผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิด ชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือบริษัทโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 906 3026 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.) หรือ อีเมล์ vthgservices@vathanagul.com

สนามกอล์ฟ​

 • ส่วนลดพิเศษ 50% สำหรับผู้ถือบัตรฯ 2 ท่านต่อ 1 กลุ่ม
  วันธรรมดา (ไม่มีกำหนดเวลา)
  วันเสาร์ – อาทิตย์ (หลังเวลา 12.00 น.)

ระยะเวลา:  1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษ

 • สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิพิเศษที่บริษัทวีซ่านำเสนอให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรวีซ่าซิกเนเจอร์ของทุกธนาคารพันธมิตร
 • โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้ได้ที่ https://www.vthgservice.com/signature/
 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการสำรองการใช้สิทธิ์ผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิด ชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือบริษัทโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 919 8423 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.) หรือ อีเมล์ vthgservices@vathanagul.com

               

ส่วนลด 50% สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ VIP Seat 1 คู่

ระยะเวลา:  1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

โรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ

 • ​Paragon Blue Ribbon
 • Quartier Cineart
 • Mega Bangna Cineplex
 • Promenade Cineplex
 • Esplanade Cineplex Ratchada
 • Esplanade Cineplex Ngamwongwan-Khaerai
 • Eastville Cineplex
 • Westgate Cineplex
 • ​Paradise Cineplex
 • Major Cineplex Rangsit
 • Major Cineplex Future park Rangsit
 • Blue port Cineplex
 • Major Cineplex Central Chiangmai
 • Major Cineplex Korat
 • Major Cineplex Hatyai
 • Major Cineplex Phangnga

 ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษ

 • สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิพิเศษที่บริษัทวีซ่านำเสนอให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรวีซ่าซิกเนเจอร์ของทุกธนาคารพันธมิตร
 • โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้ได้ที่ https://www.vthgservice.com/signature/
 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการสำรองการใช้สิทธิ์ผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิด ชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือบริษัทโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 906 3026 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.) หรือ อีเมล์ vthgservices@vathanagul.com

 

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก VISA

 • สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิพิเศษที่บริษัทวีซ่านำเสนอให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรวีซ่าของทุกธนาคารพันธมิตร
 • สามารถศึกษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขได้ที่ https://www.visa.com/globalgateway/
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิด ชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือบริษัทโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.visa.co.th/th_TH/contact-us.htmlHtmlBlock
14
Padding

ชีวิตสะดวก ด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย

แบ่งจ่าย 0%

นานสูงสุด 10 เดือน

02-8888889

Signature Contact Center


Black
Middle|Left
Left
None
21
Padding

สนใจสมัครบัตร

 • ​  
   
​​
​​


Black
Middle|Left
Left

เงื่อนไขโปรโมชั่นสมัครบัตร

​​​
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น:  14 ธ.ค. 60 – 31 มี.ค.61

รายละเอียดโปรโมชั่น

 • ลูกค้าใหม่สมัครบัตรเครดิต THE PASSION และใช้จ่ายผ่านบัตร 50,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันหลังบัตรอนุมัติ..รับฟรี กระเป๋า Trolley Bag ขนาด 26 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท
 • หรือ ใช้จ่ายผ่านบัตร 250,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันหลังบัตรอนุมัติ..รับฟรี เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น (โตเกียว/โอซาก้า/นาโกย่า/ฟูกุโอกะ) จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 21,000 บาท (ไม่รวมค่าภาษีน้ำมัน, ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ) 


เงื่อนไข

 • เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิต THE PASSION รายใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรทุกประเภท ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมของบัตรเครดิตกสิกรไทย (หรือต้องยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) ที่ได้รับอนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 60 – 31 มี.ค.61
 • รับกระเป๋า Trolley Bag ขนาด 26 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท เมื่อใช้จ่าย 50,000 บาทขึ้นไปภายใน 60 วัน หลังบัตรอนุมัติ หรือ รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น (โตเกียว/โอซาก้า/นาโกย่า/ฟูกุโอกะ) จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 21,000 บาท (ไม่รวมค่าภาษีน้ำมัน, ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ)  เมื่อใช้จ่าย 250,000 บาท ขึ้นไปภายใน 60 วัน หลังบัตรอนุมัติ
 • จำกัดสิทธิการรับของสมนาคุณ 1 รางวัล/1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวม การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (LTF/RMF) รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการชำระค่าสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในภายหลัง สำหรับยอดการใช้จ่ายในหมวดแบ่งจ่ายรายเดือน (Smart Pay) ธนาคารจะคำนวณตามยอดผ่อนชำระรายเดือนที่มีการเรียกเก็บแล้วในแต่ละรอบบัญชี โดยยึดจากวันที่เกิดรายการเป็นสำคัญ
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมจะคำนวณแยกออกจากกัน
 • ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการจัดส่งของสมนาคุณ โดยธนาคารจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคาร ภายใน 90 วันนับจากวันปิดรอบบัญชีที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายที่ธนาคารกำหนด
 • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • กรณีของสมนาคุณหมด  หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตจากบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่นที่มีคุณภาพและราคาเทียบเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารมิได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกรณีที่ของสมนาคุณเกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายใดๆ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย/ผู้จัดส่งของสมนาคุณได้โดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888​ 

None
1
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ​ ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

ผู้มีรายได้ประจำ​​

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้ 70,000 บาท/เดือนขึ้นไป​

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้ 70,000 บาท/เดือนขึ้นไป 

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

อายุงาน/อายุกิจการ (บัตรหลัก)​

 • 6 เดือน​

เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้ 70,000 บาท/เดือนขึ้นไป 

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้ 70,000 บาท/เดือนขึ้นไป 

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

อายุงาน/อายุกิจการ (บัตรหลัก)​

 • 1 ปี

ผู้มีเงินออม

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • เงินฝากออมทรัพย์และหรือเงินฝากประจำ 1,500,000 บาท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • เงินฝากประจำและหรือเงินฝากออมทรัพย์ 2,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • เงินฝากออมทรัพย์และ/หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 70,000 บาท

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • เงินฝากออมทรัพย์และ/หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 70,000 บาท

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

เอกสาร

ผู้มีรายได้ประจำ​

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

 
เอกสารแสดงรายได้​

​หมายเหตุ: ​กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​

​​

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)


เจ้าของกิจการ

กรณีไม่จดทะเบียน/จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได้​
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​


 
กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล​
​​​​เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ

 • สำเนาบัตรประชา​ชน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (คัดสำเนาอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี​​

เอกสารแสดงรายได้​

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​​


กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล
​​​​เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

เอกสารแสดงรายได้​

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ​ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​​


ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


 
เอกสารแสดงรายได้

ผู้มีเงินออม​

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


 
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: ​กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำกับธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 6 เดือนไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้


ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


 
เอกสารแสดงรายได้

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ที่จะนำมาเป็นหลักประกัน
 • สัญญาจำนำสิทธิ์บัญชีเงินฝาก

ผู้สมัครชาวต่างชาติ​

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนา Passport และ Visa ที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารกรณีบัตรเสริม​​
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม (สำหรับคนไทย)
 • สำเนา Passport และ Visa ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างชาติ)
​​​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding

บริการเสริมของบัตรเครดิต

สะดวก ปลอดภัย สบายใจกว่า

 

บริการ K-mAlert

ปลอดภัย รูดเมื่อไหร่ รู้ผ่าน SMS เมื่อนั้น

สมัครที่ตู้เอทีเอ็มใกล้คุณ

บริการ K-eMail Statement

รับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตได้ ไม่ต้องรอไปรษณีย์

ช่องทางการสมัคร

บริการ KBank Smart Bill Pay

ช่วยคุณจัดการบิลค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการต่าง ๆ
​ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย

สมัครผ่าน K-Contact Center 02-8888888 กด 820​

บริการสำหรับซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

ช้อปออนไลน์อย่างปลอดภัย ไร้กังวล ด้วยรหัสผ่านที่ตั้งเอง

Verified by Visa ​MasterCard SecureCode
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
42
Padding

คำถามที่พบบ่อย

หลังจากได้รับบัตรเครดิตทางไปรษณีย์แล้ว จะขอเปิดใช้บริการบัตรเครดิตอย่างไร ?
 • ผ่าน K PLUS
 • ผ่านโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 05
ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ / วงเงินที่ใช้ไป / จำนวนเงินที่ต้องชำระ / กำหนดวันชำระ ผ่านช่องทางใดได้บ้าง ?
 • ผ่าน K PLUS
 • ผ่าน K-Cyber
 • ผ่าน K-mAlert
 • ผ่านตู้เอทีเอ็มกสิกรไทย
 • ผ่านโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 01
การชำระเงินค่าบัตรเครดิต สามารถชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง ?
 • ผ่าน K PLUS
 • ผ่าน K-Cyber
 • ชำระผ่านตู้เอทีเอ็มกสิกรไทย
 • ชำระด้วยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
 • ชำระผ่าน K-Contact Center โทร. 02-8888888
 • ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา (เช็คสั่งจ่าย บมจ. กสิกรไทย เพื่อบัญชีเครดิต)
 • ชำระผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น Counter Service / ไปรษณีย์ไทย / Tesco Lotus / TOT Just Pay / ธกส. / mPay Station
การชำระบิลบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมหรือไม่ อย่างไร ?

ไม่มีค่าธรรมเนียม กรณีชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย เช่น K PLUS / K-Cyber เป็นต้น กรณีเลือกชำระที่ตัวแทนรับชำระอื่นๆ โปรดตรวจสอบรายละเอียดค่าธรรมเนียมก่อนการใช้บริการ

ขอใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ได้ทางไหนบ้าง ?
 • ผ่าน K PLUS
 • ผ่าน K-Cyber
 • ผ่านโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 02 (ต้องโทรจากเครื่องโทรสารเท่านั้น)
ขอเพิ่มวงเงินถาวร สามารถทำได้อย่างไร ?

สามารถทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงินถาวร และนำส่งที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขา พร้อมแนบเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีเงินเดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากประจำ / หุ้นกู้ / กองทุน (ถ้ามี)
ควรทำอย่างไรเมื่อบัตรเครดิตหาย ?

ติดต่อขออายัดบัตรทันทีได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 00

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
โปรโมชั่นสมัครบัตร
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
รายละเอียดการสมัคร
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding
บริการเสริม​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
No Padding

แลกรับสิทธิพิเศษ
เพียง 1 คะแนน หรือคะแนนพิเศษ แลกรับ

 
 
 
 
 
 

วันนี้ – 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขการแลกคะแนน
Black
Middle|Left
Left


None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
Padding
Black
Middle|Left
Left