Middle|Left Black

บัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​เปิดรับประสบการณ์
THE PASS​ION

หมายเหตุ : ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อใช้จ่าย 12 ครั้งต่อปี หรือมียอดใช้จ่ายตามที่ธนาคารกำหนด

HtmlBlock
11
Padding

เปิดประสบการณ์ รับคะแนนมากกว่า

 

 


Black
Middle|Left
Left
 

​​​เงื่อนไขการรับคะแนน

 • ​ยอดการใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวนคะแนน 3 เท่า ต้องเป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น (25 บาท = 3 คะแนน)
 • ยอดการใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวนคะแนน 2 เท่า ต้องเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น ( 25 บาท = 2 คะแนน)
 • รับคะแนน 2 เท่า สำหรับยอดใช้จ่าย 200,000 บาท ต่อรอบบัญชี ยอดที่ใช้จ่ายเกิน 200,000 บาท ​ จะได้รับคะแนนตามปกติ (25 บาท = 1 คะแนน)
 • ยกเว้นการให้คะแนนสะสม K Point สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ตั้งแต่ 1 ​ก.พ. ​63 เป็นต้นไป และร้านค้าที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป​ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คะแนนสามารถแลกไมล์และใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ (3 คะแนน =1 ไมล์)
 • บัตรเครดิต THE PASSION ไม่สามารถรวมหรือโอนคะแนน กับบัตรประเภทอื่นๆได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีประวัติการชำระที่ดี ไม่มีประวัติผิดนัดชำระกับธนาคาร
 • ม่สามารถใช้สิทธิ์ในการแลกคะแนน 1 คะแนน เป็น 1 รอยัล ออร์คิดพลัส ไมล์
 ​
​​

None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
13
Padding

เปิดประสบการณ์ การท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์

 
 

Miracle Lounge

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 64

 

รับความคุ้มครองจาก
ประกันการเดินทาง

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64

 ​

ชุดน้ำชายามบ่ายราคาพิเศษ

สิทธิประโยชน์จาก VISA

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64

 ​

รับความคุ้มครองจากประกัน
แพ้วัคซีน covid-19

1 ก.ย. 64 – 31 ส.ค. 65

 

ส่วนลดสนามกอล์ฟ
50%
สิทธิประโยชน์จาก VISA

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64

 

ส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ 50%
VIP Seat 1 คู่
สิทธิประโยชน์จาก VISA

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64

 

รับความคุ้มครองจากประกันซื้อสินค้าออนไลน์

12 พ.ย. 63 – 11 พ.ย. 64

 

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก VISA

​ ​
​​​​
Black
Middle|Left
Left
 

เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์


เงื่อนไขการให้บริการที่ miracle airport lounge

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ สายการบินไทย ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อปีต่อท่าน (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)​
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย พร้อมบัตรที่นั่งขาออก (Boarding Pass) ของสายการบินไทย ​ก่อนเข้าใช้บริการ​
 • ผู้ถือบัตรสามารถเข้าไปใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ทั้ง 9 จุดภายในสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ Concourse A (Level 3), Concourse A1 (Level 3), Concourse C (Level 3), Concourse D (D5) (Level 3), Concourse D (D6) (Level 3), Concourse F (Level 3), Concourse G (Level 3), Concourse G (Level 4), Concourse G3 (Level 3) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ธนาคารขอเรียกเก็บค่าบริการในกรณีที่ใช้บริการเกินสิทธิ์ที่กำหนด
 • สงวนสิทธิ์การใช้ Miracle Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ตามเงื่อนไขบริการที่ห้องรับรองกำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​
 • ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

ประกันแพ้วัคซีน covid-19

ความคุ้มครองจำนวนเงิน
​เอาประกันภัย (บาท)
1. ภาวะโคม่า(Coma)* กรณีได้รับผลกระทบ(แพ้)จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1,500,000
2. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) จากกรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) (ต่อปี) 70,000
3. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีด วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อปี) 1,500/วัน

***ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ

 1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
 2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 3. ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทาลายอย่างถาวร มีผลทาให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

เงื่อนไขโครงการ :

 1. รับประกันภัยคนไทยและชาวต่างชาติ (อายุ12-99 ปี)
 2. ผู้เอาประกันภัย ต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและเป็นผู้ถือบัตรเครดิต ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 3. ผู้ถือบัตรเครดิต ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครอง 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 4. ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2565 (สิ้นสุดในเวลา 24.00น.)
 5. ในกรณีที่ลูกค้าเข้ารับการรักษา จะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาก่อน และทำเรื่องการเบิกค่าสินไหม โดยกรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมฯ และแนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน / ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) / ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) /สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนค่าสินไหม
 6. Link การกรอกแบบฟอร์ม https://mticlaimcovid.muangthaiinsurance.com
 7. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เมืองไทยประกันภัย Call Center 1484

เงื่อนไขกรมธรรม์ :

ข้อยกเว้นสาคัญ

 • การเจ็บป่วยกรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

การสิ้นสุดความคุ้มครอง

 • เมื่อครบกำหนดความคุ้มครองวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 24.00น.
 • เมื่อผู้เอาประกันภัยพ้นสภาพการเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตตามที่ธนาคารและบริษัทประกันภัยกำหนด

หมายเหตุ :

 • คุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก รวมถึงภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนดังกล่าวด้วย
 • จำกัดเฉพาะวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนฯโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนทุกชนิดอย่างรุนแรง รวมถึงการแก้แพ้วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
 • รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ประกันเดินทาง

 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 8,000,000 บาท
 • การบอกเลิกการเดินทาง 20,000 บาท
 • การเดินทางล่าช้า (เกินกว่า 6 ชั่วโมง)  2,000 - 20,000 บาท
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง 20,000 บาท
 • การชดเชยความล่าช้าของสัมภาระ(เกินกว่า 6 ชั่วโมง) 20,000 บาท
เงื่อนไข
 • เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเคลมประกันได้ที่ เมืองไทยประกันภัย Call Center 1484
 • วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
รายละเอียดความคุ้มครอง

หมวด 1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
ให้ความคุ้มครองในขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังโดยสารในฐานะเป็นผู้โดยสารที่เสียค่าโดยสาร รวมถึงขณะที่กำลังขึ้น หรือกำลังลงจากยานพาหนะสาธารณะใดๆ ที่ได้รับอนุญาตให้รับจ้างขนส่งคนโดยสารอย่างถูกกฎหมาย และมีตารางเส้นทางการเดินทางที่มีกำหนดแน่นอน ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าตั๋วโดยสารใดๆสำหรับการเดินทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ หรือ ทางอากาศ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ จะต้องถูกชำระโดยการใช้ บัตรเครดิตเดอะแพสชั่นธนาคารกสิกรไทย ของผู้ถือบัตรเครดิตเอง ซึ่งออกโดยบมจ.ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น ไม่ว่าตั๋วโดยสารนั้นจะถูกชำระที่สายการบิน ตัวแทนจำหน่าย หรือถูกชำระรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเพื่อการท่องเที่ยว (Package Tour) ก็ตาม

หมวด 2. การบอกเลิกการเดินทาง
ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการบอกเลิกการเดินทางก่อนวันออกเดินทางที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อเป็นค่ามัดจำ หรือจองล่วงหน้าสำหรับค่าเดินทางหรือค่าที่พักที่ยังไม่ได้ใช้บริการ รวมทั้งค่าปรับสำหรับการบอกเลิกการเดินทางที่เกิดขึ้น อันมีสาเหตุมาจาก

 1. ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าไม่สามารถเดินทางได้ 
 2. การเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตของบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของผู้เอาประกันภัย บิดาหรือมารดาของคู่สมรสผู้เอาประกันภัย 
 3. ผู้ขนส่งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายจนไม่สามารถเดินทางได้ 
 4. การประท้วงหรือการนัดหยุดงานที่มีผลต่อการเดินทางของผู้เอาประกันภัย

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ได้ระบุ
ไว้ในตารางผลประโยชน์

หมวด 3. การล่าช้าของการเดินทาง
ให้ความคุ้มครองกรณีที่การเดินทางของผู้เอาประกันภัยถูกเลื่อนหรือล่าช้าออกไปตั้งแต่ 6 ชั่วโมงจาก
กำหนดการ โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุในตาราง
ผลประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัย สำหรับทุก 6 ชั่วโมง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

 1. สภาพอากาศเลวร้ายทำให้ผู้ขนส่งต้องเลื่อนการเดินทางออกไป
 2. การชำรุดของเครื่องจักรกลของผู้ขนส่ง
 3. การประท้วงหรือนัดหยุดงาน ซึ่งเริ่มขึ้นหลังจากที่บริษัทได้ตกลงรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

หมวด 4. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางส่วนตัว
ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย ซึ่ง
เกิดจาก

 1. ความผิดพลาดในการขนส่งกระเป๋าเดินทางของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายกระเป๋าของพนักงานโรงแรม
 2. การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือการดำเนินการใดๆ ในลักษณะใช้ความรุนแรง
 3. ารลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะภายในห้องพักของผู้เอาประกันภัยที่ถูกล็อกไว้ 

โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์

หมวด 5. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของผู้เอาประกันภัยที่ได้จ่ายไปจริงในการซื้อเสื้อผ้า หรือ เครื่องแต่ง
ตัวที่จำเป็นและเร่งด่วน หากกระเป๋าเดินทางส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าเนื่องจากความผิด พลาดของผู้ขนส่ง เป็นเวลาเกินกว่า 6 ชั่วโมงภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทาง
บริษัทจะไม่ชดเชยกรณีการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางหากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดเชยจากข้อตกลง
คุ้มครองผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางส่วนตัวแล้ว


ชุดน้ำชายามบ่าย ราคาพิเศษ

ระยะเวลา: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

 • ราคา 500 บาท (จำกัด 500 สิทธิ์ ต่อเดือน)
 • ราคา 800 บาท (ไม่จำกัดสิทธิ์)
โรงแรม / ร้านค้าสาขาสิทธิพิเศษ
TWG Tea Salon & Boutique
 • สยามพารากอน
 • เอ็มโพเรียม
ชุด Afternoon Tea ระหว่างเวลา 11.00 - 18.00 น.
Harrods Tea Room
 • สยามพารากอน
 • เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่
ชุด Afternoon Tea ระหว่างเวลา 11.00 - 18.00 น.
Mandarin Oriental Shop
 • สยามพารากอน
ชุด Afternoon Tea ระหว่างเวลา 11.00 - 18.00 น.
Organika House
 • สุขุมวิท 49
ชุด Afternoon Tea ระหว่างเวลา 11.00 - 18.00 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษ

 • สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิพิเศษที่บริษัทวีซ่านำเสนอให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรวีซ่าซิกเนเจอร์ของทุกธนาคารพันธมิตร
 • โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้ได้ที่ คลิก
 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการสำรองการใช้สิทธิ์ผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิด ชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือบริษัทโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 906 3026​ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.) หรือ อีเมล์ vthgservices@vathanagul.com

สนามกอล์ฟ​

 • สิทธิพิเศษ ส่วนลด 50% ค่ากรีนฟี
  วันธรรมดา (ไม่มีกำหนดเวลา)
  วันเสาร์ – อาทิตย์ (หลังเวลา 12.00 น.)

ระยะเวลา:  1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

สนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ 

 1. ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ 
 2. ปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ 
 3. วินเซอร์ พาร์ค 
 4. เดอะวินเทจ คลับ 
 5. รอยัล เจมส์ 
 6. สยาม คันทรี่ คลับ พัทยา
 7. บันยัน กอล์ฟ คลับ หัวหิน​

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษ

 • สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิพิเศษที่บริษัทวีซ่านำเสนอให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรวีซ่าซิกเนเจอร์ของทุกธนาคารพันธมิตร
 • โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้ได้ที่ คลิก
 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการสำรองการใช้สิทธิ์ผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิด ชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือบริษัทโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 919 8423​ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.) หรือ อีเมล์ vthgservices@vathanagul.com

               

ส่วนลด 50% สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ VIP Seat 1 คู่

ระยะเวลา:  1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

โรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ

 • ​Paragon Blue Ribbon
 • Quartier Cineart
 • Mega Bangna Cineplex
 • Promenade Cineplex
 • Esplanade Cineplex Ratchada
 • Esplanade Cineplex Ngamwongwan-Khaerai
 • Eastville Cineplex
 • Westgate Cineplex
 • ​Paradise Cineplex
 • Major Cineplex Rangsit
 • Major Cineplex Future park Rangsit
 • Blue port Cineplex
 • Major Cineplex Central Chiangmai
 • Major Cineplex Korat
 • Major Cineplex Hatyai
 • Major Cineplex Phangnga​

 ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษ

 • สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิพิเศษที่บริษัทวีซ่านำเสนอให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรวีซ่าซิกเนเจอร์ของทุกธนาคารพันธมิตร
 • โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้ได้ที่ คลิก
 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการสำรองการใช้สิทธิ์ผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com  เท่านั้น
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิด ชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือบริษัทโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 906 3026​ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.) หรือ อีเมล์ vthgservices@vathanagul.com

ประกันภัยความคุ้มครองการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์

 • คุ้มครองความรับผิดต่อเหตุการณ์สูงสุด 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อเหตุการณ์ และ 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • การไม่จัดส่งสินค้าภายใน 30 วัน
 • ​การจัดส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนสำหรับสินค้าที่ซื้อทางอินเทอร์เน็ต / ออนไลน์ าภายใน 30 วัน
 • ความผิดปกติในการทำงานของสินค้าเนื่องจากความเสียหายจากการจัดส่ง
 • 12 พ.ย. 63 – 11 พ.ย. 64
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก VISA

 • สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิพิเศษที่บริษัทวีซ่านำเสนอให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรวีซ่าของทุกธนาคารพันธมิตร
 • สามารถศึกษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขได้ที่ คลิก
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิด ชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือบริษัทโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก​​HtmlBlock
15
Padding

ชีวิตสะดวก ด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย

แบ่งจ่าย 0%

นานสูงสุด 10 เดือน

02-8888889

Signature Contact Center


Black
Middle|Left
Left
 
None
21
Padding

สนใจสมัครบัตร

 • ​  
   
​​
​​


Black
Middle|Left
Left
 

เงื่อนไขโปรโมชั่นสมัครบัตร

​​​
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น:  14 ธ.ค. 60 – 31 มี.ค.61

รายละเอียดโปรโมชั่น

 • ลูกค้าใหม่สมัครบัตรเครดิต THE PASSION และใช้จ่ายผ่านบัตร 50,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันหลังบัตรอนุมัติ..รับฟรี กระเป๋า Trolley Bag ขนาด 26 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท
 • หรือ ใช้จ่ายผ่านบัตร 250,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันหลังบัตรอนุมัติ..รับฟรี เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น (โตเกียว/โอซาก้า/นาโกย่า/ฟูกุโอกะ) จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 21,000 บาท (ไม่รวมค่าภาษีน้ำมัน, ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ) 


เงื่อนไข

 • เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิต THE PASSION รายใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรทุกประเภท ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมของบัตรเครดิตกสิกรไทย (หรือต้องยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) ที่ได้รับอนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 60 – 31 มี.ค.61
 • รับกระเป๋า Trolley Bag ขนาด 26 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท เมื่อใช้จ่าย 50,000 บาทขึ้นไปภายใน 60 วัน หลังบัตรอนุมัติ หรือ รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น (โตเกียว/โอซาก้า/นาโกย่า/ฟูกุโอกะ) จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 21,000 บาท (ไม่รวมค่าภาษีน้ำมัน, ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ)  เมื่อใช้จ่าย 250,000 บาท ขึ้นไปภายใน 60 วัน หลังบัตรอนุมัติ
 • จำกัดสิทธิการรับของสมนาคุณ 1 รางวัล/1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวม การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (LTF/RMF) รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการชำระค่าสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในภายหลัง สำหรับยอดการใช้จ่ายในหมวดแบ่งจ่ายรายเดือน (Smart Pay) ธนาคารจะคำนวณตามยอดผ่อนชำระรายเดือนที่มีการเรียกเก็บแล้วในแต่ละรอบบัญชี โดยยึดจากวันที่เกิดรายการเป็นสำคัญ
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมจะคำนวณแยกออกจากกัน
 • ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการจัดส่งของสมนาคุณ โดยธนาคารจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคาร ภายใน 90 วันนับจากวันปิดรอบบัญชีที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายที่ธนาคารกำหนด
 • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • กรณีของสมนาคุณหมด  หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตจากบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่นที่มีคุณภาพและราคาเทียบเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารมิได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกรณีที่ของสมนาคุณเกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายใดๆ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย/ผู้จัดส่งของสมนาคุณได้โดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888​ 

HtmlBlock
14
Padding


Black
Middle|Left
Left
 

อุ่นใจ..ทุกก้าวของชีวิต ด้วยประกันแพ้วัคซีน
โควิด-19

ระยะเวลา : 1 ก.ย. 64 – 31 ส.ค. 65​


​ ​ ​
ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ระดับบัตรแพลทินัมระดับบัตร
ซิกเนเจอร์
ขึ้นไป
 1. ภาวะโคม่า (Coma)* กรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
700,0001,500,000
 1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) จากกรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ​​(COVID-19) (ต่อปี)
20,00070,000
 1. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อปี)
500/วัน1,500/วัน

*​​ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือประสา​ทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ

 1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
 2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 3. ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก
เงื่อนไขโครงการ
 • รับประกันภัยคนไทยและชาวต่างชาติ (อายุ 12 - 99 ปี)
 • ผู้เอาประกันภัย ต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและเป็นผู้ถือบัตรเครดิต ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • ผู้ถือบัตรเครดิต ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครอง 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 กันยายน 2564 - 31 สิงหาคม 2565 (สิ้นสุดในเวลา 24.00 น.)
เงื่อนไขกรมธรรม์

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • การเจ็บป่วยกรณีได้รับผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

การสิ้นสุดความคุ้มครอง

 • เมื่อครบกำหนดความคุ้มครองวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 24.00 น.
 • เมื่อผู้เอาประกันภัยพ้นสภาพการเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตตามที่ธนาคารและบริษัทประกันภัยกำหนด
หมายเหตุ
 • คุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก รวมถึงภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนดังกล่าวด้วย
 • จำกัดเฉพาะวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนฯโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนทุกชนิดอย่างรุนแรง รวมถึงการแก้แพ้วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยHtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ​ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

ผู้มีรายได้ประจำ​​

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้ 70,000 บาท/เดือนขึ้นไป​

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้ 70,000 บาท/เดือนขึ้นไป 

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

อายุงาน/อายุกิจการ (บัตรหลัก)​

 • 6 เดือน​

เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้ 70,000 บาท/เดือนขึ้นไป 

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้ 70,000 บาท/เดือนขึ้นไป 

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

อายุงาน/อายุกิจการ (บัตรหลัก)​

 • 1 ปี

ผู้มีเงินออม

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • เงินฝากออมทรัพย์และหรือเงินฝากประจำ 1,500,000 บาท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • เงินฝากประจำและหรือเงินฝากออมทรัพย์ 2,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • เงินฝากออมทรัพย์และ/หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 70,000 บาท

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • เงินฝากออมทรัพย์และ/หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 70,000 บาท

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

เอกสาร

ผู้มีรายได้ประจำ​

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

 
เอกสารแสดงรายได้​

​หมายเหตุ: ​กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​

​​

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)


เจ้าของกิจการ

กรณีไม่จดทะเบียน/จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได้​
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​


 
กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล​
​​​​เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ

 • สำเนาบัตรประชา​ชน

เอกสารแสดงรายได้​

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​​ สามารถยื่นบัญชีตัวเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท


กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล
​​​​เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

เอกสารแสดงรายได้​

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ​ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​​ สามารถยื่นบัญชีตัวเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท


ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


 
เอกสารแสดงรายได้

ผู้มีเงินออม​

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


 
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/บัญชีกองทุน ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีสัญชาติไทย)
 • Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/บัญชีกองทุน ย้อนหลัง 12 เดือน (กรณีชาวต่างชาติ)
  ​ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)​​

หมายเหตุ: ​กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำกับธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 6 เดือนไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้


ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


 
เอกสารแสดงรายได้

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ที่จะนำมาเป็นหลักประกัน
 • สัญญาจำนำสิทธิ์บัญชีเงินฝาก

ผู้สมัครชาวต่างชาติ​

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนา Passport และ Visa ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ

 • สำเนา Passport และ Work Permit ที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารกรณีบัตรเสริม​​
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม (สำหรับคนไทย)
 • สำเนา Passport และ Visa ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างชาติ)
​​​​​
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
41
Padding

บริการเสริมของบัตรเครดิต

สะดวก ปลอดภัย สบายใจกว่า

 

บริการ K-mAlert

ปลอดภัย รูดเมื่อไหร่ รู้ผ่าน SMS เมื่อนั้น

สมัครที่ตู้เอทีเอ็มใกล้คุณ

บริการ K-eMail Statement

รับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตได้ ไม่ต้องรอไปรษณีย์

ช่องทางการสมัคร

บริการ KBank Smart Bill Pay

ช่วยคุณจัดการบิลค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการต่าง ๆ
​ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย

สมัครผ่าน K-Contact Center 02-8888888 กด 820​

บริการสำหรับซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

ช้อปออนไลน์อย่างปลอดภัย ไร้กังวล ด้วยรหัสผ่านที่ตั้งเอง

Verified by Visa​MasterCard SecureCode


Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
42
Padding

คำถามที่พบบ่อย

หลังจากได้รับบัตรเครดิตทางไปรษณีย์แล้ว จะขอเปิดใช้บริการบัตรเครดิตอย่างไร ?
 • ผ่าน K PLUS
 • ผ่านโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 05
ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ / วงเงินที่ใช้ไป / จำนวนเงินที่ต้องชำระ / กำหนดวันชำระ ผ่านช่องทางใดได้บ้าง ?
 • ผ่าน K PLUS
 • ผ่าน K-Cyber
 • ผ่าน K-mAlert
 • ผ่านตู้เอทีเอ็มกสิกรไทย
 • ผ่านโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 01
การชำระเงินค่าบัตรเครดิต สามารถชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง ?
 • ผ่าน K PLUS
 • ผ่าน K-Cyber
 • ชำระผ่านตู้เอทีเอ็มกสิกรไทย
 • ชำระด้วยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
 • ชำระผ่าน K-Contact Center โทร. 02-8888888
 • ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา (เช็คสั่งจ่าย บมจ. กสิกรไทย เพื่อบัญชีเครดิต)
 • ชำระผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส, mPay Station(AIS), Tesco Lotus, Big C, True Money
การชำระบิลบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมหรือไม่ อย่างไร ?

ไม่มีค่าธรรมเนียม กรณีชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย เช่น K PLUS / K-Cyber เป็นต้น กรณีเลือกชำระที่ตัวแทนรับชำระอื่นๆ โปรดตรวจสอบรายละเอียดค่าธรรมเนียมก่อนการใช้บริการ

ขอใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ได้ทางไหนบ้าง ?
 • ผ่าน K PLUS
 • ผ่าน K-Cyber
 • ผ่านโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 02 (ต้องโทรจากเครื่องโทรสารเท่านั้น)
ขอเพิ่มวงเงินถาวร สามารถทำได้อย่างไร ?

สามารถทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงินถาวร และนำส่งที่ สาขาของธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขา พร้อมแนบเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีเงินเดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากประจำ / หุ้นกู้ / กองทุน (ถ้ามี)
ควรทำอย่างไรเมื่อบัตรเครดิตหาย ?

ติดต่อขออายัดบัตรทันทีได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 00

​​
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding
โปรโมชั่นสมัครบัตร
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
30
Padding
รายละเอียดการสมัคร
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
40
Padding
บริการเสริม​
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
12
No Padding

แลกรับสิทธิพิเศษ
เพียง 1 คะแนน หรือคะแนนพิเศษ แลกรับ

 
 
 
 
 
 

1 ม.ค. ​​– 31 ธ.ค. 64​​

เงื่อนไขการแลกคะแนน

Black
Middle|Left
Left
 


None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left