Middle|Left Green

บริการ K-mAlert สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย

​ปลอดภัย ​​​​​​​​​​​รูดเมื่อไหร่ รู้ผ่าน SMS เมื่อนั้น

InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding

แจ้งข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตร

แจ้งทันทีเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 1,000 บาทขึ้นไป ไม่ว่าจะรูดตามร้านค้า หรือใช้จ่ายออนไลน์
ลดความเสี่ยงเมื่อบัตรถูกปลอมแปลงหรือสูญหาย เลือกภาษาได้ ไม่ว่าจะไทยหรืออังกฤษ

 
 

แจ้งเมื่อใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป

Black
Middle|Left
Left

รายละเอียดการแจ้งเตือน

SMS ที่ได้รับจะประกอบด้วย

 • จำนวนเงินที่ใช้จ่าย
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรหมายเลข (4 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตร)
 • ชื่อร้านค้าที่ใช้บัตร
 • เวลาที่ชำระเงิน
 • เงินคงเหลือในบัญชีของบัตรเครดิต
 • กรณีที่ร้านค้าทำการยกเลิกรายการ (Void) หรือกรณีการสื่อสารขัดข้องระหว่างรอพิมพ์สลิป (Reversal) ธนาคารจะส่ง SMS เพื่อแจ้งยกเลิกรายการให้ด้วย

ตัวอย่างข้อความ SMS

 • อนุมัติรายการ
  • " ชำระ 2,500.00 บ ผ่านบัตร x-1234 @ COMPANY NAME 15:15 น. เหลือ 450,000.00 บ "
  • " Paid THB 2,500.00 by card no. x-1234 @ COMPANY NAME 15:15 Balance THB 450,000.00 "
 • ยกเลิกรายการ
  • " คืนเงิน 2,500.00 บ ผ่านบัตร x-1234 @ COMPANY NAME 16:00 เหลือ 450,000.00 บ "
  • " Reversed THB 2,500.00 to card no. x-1234 @ COMPANY NAME 16:00 Balance THB 450,000.00 "

เปลี่ยนภาษา SMS

 • เลือกเมนู “สมัครบริการ / SMS ขยันบอก / รูปแบบหน้าจอ / K-Mobile / K-Cyber / อื่น ๆ”
 • เลือกเมนู “บริการ SMS ขยันบอก / บริการแจ้งเตือนทาง SMS เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร”
 • เลือกเมนู “บริการแจ้งเตือนทาง SMS เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร”
 • เลือกเมนู “เปลี่ยนภาษา SMS ที่ได้รับ”
 • เลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 • อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครใช้บริการ แล้วกดปุ่ม “ตกลง”
 • รับใบบันทึกรายการ

HtmlBlock
12
Padding
 
 

แจ้งยอดและวันชำระ
ให้ทราบล่วงหน้า

ธนาคารจะส่ง SMS รายละเอียด 4 ตัวท้ายของหมายเลขบัตร, วันครบกำหนดชำระ, ยอดคงค้างทั้งหมด และยอดขั้นต่ำที่ต้องชำระ ให้ทราบล่วงหน้า 3 วัน ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 
 

สมัครง่าย ไม่มีค่าธรรมเนียม

สมัครผ่าน​ K-Contact Center 02-8888888 หรือ ตู้เอทีเอ็มกสิกรไทย​

Black
Middle|Left
Left

ข้อตกลงการใช้บริการ

 1. ธนาคารเปิดให้บริการรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (K-mAlert) สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอใช้บริการได้ แต่ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการสมัครแต่เพียงผู้เดียว
 2. ผู้สมัครใช้บริการ สามารถใช้บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตประกอบรหัสประจำบัตร ซึ่งสามารถสมัครได้ที่ตู้เอทีเอ็ม หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ธนาคารจะเปิดให้บริการในอนาคต โดยผู้ใช้บริการยินยอมรับข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ผูกพันกับบัตรที่สมัครนี้ รวมทั้งข่าวสารของธนาคาร ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามหมายเลขที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
 3. ผู้สมัครต้องมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ โดยการสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้รับข้อความยืนยันการสมัคร ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามหมายเลขที่ได้ลงทะเบียนไว้
 4. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากธนาคารผ่านทางข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 5. ธนาคารจะส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) ไปยังผู้ขอใช้บริการ ทุกรายการสำหรับบัตรเดบิต เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรที่เครื่องรูดบัตร (EDC) และตั้งแต่ 1,000 บาท สำหรับบัตรเครดิต เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรที่เครื่องรูดบัตร (EDC) หรือผ่านเว็บไซต์ร้านค้า (E-Commerce) หรือกรณีร้านค้าขอรหัสอนุมัติ (Approval code) ผ่านทางโทรศัพท์ โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินขั้นต่ำที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร ตามที่ธนาคารเห็นสมควรในเวลาใด ๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการสาขา และเว็บไซต์ของธนาคาร
 6. ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ยกเว้นค่าใช้เครือข่ายร่วมระหว่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน แต่ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการนี้ตามที่ธนาคารเห็นสมควรในเวลาใด ๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการสาขา และเว็บไซต์ของธนาคาร และผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่ถึงกำหนดชำระจากบัญชีที่ผู้ใช้บริการมีอยู่กับธนาคารได้ทันที
 7. เนื่องจากบริการนี้ เป็นบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ แจ้งข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเท่านั้น ธนาคารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) ตลอดจนความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวของธนาคาร ทั้งนี้กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้รับข้อความแจ้ง จะไม่มีผลต่อการชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรแต่ประการใด
 8. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้บริการ ตามแต่ที่ธนาคารเห็นสมควร และมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหยุดการบริการที่ให้แก่ผู้ใช้บริการคนในคนหนึ่งหรือทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 9. ในกรณีที่ธนาคารมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนให้แก่หน่วยงานของรัฐ ภายใต้บทบัญญัติตามกฎหมาย คำสั่ง หรือกฎระเบียบของรัฐ ผู้ใช้บริการตกลง ยินยอมชัดแจ้งให้ธนาคารเปิดเผย หรือรายงานข้อมูล และ / หรือจัดทำรายการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการแก่ เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐได้ทุกประการ
 10. กรณีผู้สมัครใช้บริการต้องการยกเลิกบริการ K-mAlert หรือบริการรับแจ้งข่าวสารจากธนาคาร หรือต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือเปลี่ยนภาษาการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) ที่ได้รับ ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการผ่านทางตู้เอทีเอ็ม หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ธนาคารจะเปิดให้บริการในอนาคต เพื่อขอยกเลิกบริการ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
HtmlBlock
14
Padding

คำถามที่พบบ่อย

เบอร์มือถือจากเครือข่ายไหนสามารถใช้บริการได้บ้าง ?

สามารถใช้บริการได้ทุกเครือข่าย

จำกัดจำนวนครั้ง SMS ต่อเดือนหรือไม่ ?

แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร 1,000 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เห็นใน SMS มีส่งหมายเลขบัตรกลับมา จะทราบได้อย่างไรว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารจะไม่รู้หลายเลขบัตรของลูกค้าจริงๆ ?

การส่ง SMS แจ้งเตือนเป็นบริการอัตโนมัติผ่านระบบของธนาคาร ไม่ได้ดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคาร และใน SMS แสดงเพียงเลขบัตร 4 หลักสุดท้ายเท่านั้น

ถ้าอยากยกเลิกบริการต้องทำอย่างไร ?

ดำเนินการยกเลิกผ่าน K-Contact Center 02-8888888 ได้ 24 ชั่วโมง หรือผ่าน ​​​ตู้เอทีเอ็ม​กสิกรไทย

Black
Middle|Left
Left

ยกเลิกบริการ K-mAlert

 • เลือกเมนู “สมัครบริการ / SMS ขยันบอก / รูปแบบหน้าจอ / K-Mobile / K-Cyber / อื่น ๆ”
 • เลือกเมนู “บริการ SMS ขยันบอก / บริการแจ้งเตือนทาง SMS เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร”
 • เลือกเมนู “บริการแจ้งเตือนทาง SMS เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร”
 • เลือกเมนู “ยกเลิกบริการแจ้งเตือนทาง SMS”
 • อ่านข้อตกลงขอยกเลิกการรับข่าวสารจากธนาคาร แล้วกดปุ่ม “ยืนยันการยกเลิก”
 • รับใบบันทึกรายการ
 • ลูกค้าจะได้รับข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) เพื่อยืนยันการสมัครใช้บริการ โดยมีข้อความดังนี้ “ท่านได้ยกเลิกการใช้บริการแจ้งเตือนทาง SMS เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร (K-mAlert) เรียบร้อยแล้ว” หรือ “Your K-mAlert service cancellation is successful.”

ยกเลิกรับข่าวสารจากธนาคาร

 • เลือกเมนู “สมัครบริการ / บริจาคการกุศล / อื่น ๆ”
 • เลือกเมนู “สมัครบริการสำหรับโทรศัพท์มือถือ”
 • เลือกเมนู “บริการแจ้งเตือนทาง SMS เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร”
 • เลือกเมนู “ยกเลิกรับแจ้งข่าวสารจากธนาคาร”
 • อ่านข้อตกลงขอยกเลิกการรับข่าวสารจากธนาคาร แล้วกดปุ่ม “ยืนยันการยกเลิก”
 • รับใบบันทึกรายการ
 • ลูกค้าจะได้รับ ข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) เพื่อยืนยันการสมัครใช้บริการ โดยมีข้อความดังนี้ “ท่านได้ยกเลิกบริการรับข่าวสารจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว” หรือ “Your SMS News cancellation is successful.”
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left