Middle|Right Green

​​​​​​​​​​เข้าถึงธุรกรรมการเงินได้ง่าย และประหยัดกว่าเดิม

ฟรีค่ารักษาบัญชี
ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีสำหรับบัตรเดบิต

HtmlBlock
11
Padding
 
 
 

ฝาก ถอน โอน เติม จ่าย

 
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 
 
 

ถอนเงินต่างสาขาได้

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 
 
 

ดอกเบี้ยเพิ่มทุกวัน

โอนเข้าบัญชีทุกๆ เดือนมิถุนายนและธันวาคม

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
14
Padding
 
 
 

ชำระค่าสาธารณูปโภค
สะดวกยิ่งขึ้น

สมัครบริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding
 

รายละเอียดบัญชี

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

การเปิดบัญชี​

รายละเอียด
 • ไม่มีเงินฝากขั้นต่ำ
คุณสมบัติ
 • บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย
 • มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่เปิดบัญชี หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (Smart Card)
 • บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่าไม่มีชิป (แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 2 อย่าง เช่น ​สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบขับขี่, สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สำเนา ​​Passport)
 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุในวันที่เปิดบัญชี (หากมี)


ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัญชี

Black
Middle|Left
Left
ShowMoreTextBlock
32
Padding

ทำธุรกรรมได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
33
Padding

บริการเสริมของบัญชี

สะดวก ปลอดภัย สบายใจกว่า

 

บริการ SMS ขยันบอก

เงินเข้าก็บอก เงินออกก็รู้

รู้ทุกความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีผ่าน SMS

ช่องทางการสมัคร

บริการ K-eMail Statement

รวดเร็ว ปลอดภัย

รู้ทุกการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีผ่านอีเมล​

ช่องทางการสมัคร

บริการขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก
(e-Withholding tax)

ขอผ่านออนไลน์ได้ที่ website ของกรมสรรพากร
ได้ตลอด 24 ชั่​วโมง สะดวก ไม่ต้องเก็บเอกสาร
ไม่ต้องไปสาขา

ช่องทางการขอข้อมูล
​​​
Black
Middle|Left
Left
None
41
Padding
​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
42
Padding

คำถามที่พบบ่อย

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน คืออะไร ?

รูปแบบของบัญชีเงินฝากพื้นฐาน คือเหมือนกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ลูกค้าสามารถใช้บริการ ฝาก-ถอน-โอน-จ่ายเงิน รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ดีกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปอย่างไร ?

ดีกว่าในด้านการช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการทางการเงินของผู้ฝากลดลงจากเดิม ซึ่งประกอบไปด้วย

 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเดบิต
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต
 • ไม่กำหนดวงเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี (เปิดบัญชี 0 บาท)
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว 24 เดือน
หากผู้ฝากได้เคยเปิดบัญชีเงินฝากประเภทอื่นของธนาคารกสิกรไทยไปแล้ว จะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้หรือไม่ ?

สามารถเปิดได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร

หากผู้ฝากได้เคยเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานกับธนาคารอื่นอยู่แล้ว จะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานกับธนาคารกสิกรไทยได้อีกหรือไม่ ?

สามารถเปิดได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากพื้นฐานเสียภาษีหรือไม่ ?

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ จะได้รับยกเว้นภาษีเมื่อจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกิน 20,000 บาท / ปี หากเกินจะถูกหักภาษีในอัตรา 15% คำนวณจากยอดเงินฝากนับตั้งแต่บาทแรกเป็นต้นไป

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

รายละเอียดบัญชี

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

การเปิดบัญชี

Black
Middle|Left
Left
None
40
Padding

​ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี

Black
Middle|Left
Left