ขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบออนไลน์ e-Withholding Tax ขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบออนไลน์ e-Withholding Tax

ระบบ e-Withholding Tax
ของกรมสรรพากร

บริการคัดค้นข้อมูลภาษีออนไลน์
ของกรมสรรพากร

เพิ่มความสะดวกให้
ลูกค้าบัญชีเงินฝากกสิกรไทย

ที่ต้องการขอข้อมูลภาษีหัก
ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
ได้ข้อมูลทันที ตลอด 24 ชั่วโมง
อยู่ที่ไหนก็สะดวก ไม่ต้องไปธนาคาร

ดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการได้ทันที ผ่านระบบ e-Withholding Tax ของกรมสรรพากร ดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการได้ทันที ผ่านระบบ e-Withholding Tax ของกรมสรรพากร
ไม่ต้องใช้เอกสาร

ไม่ต้องใช้เอกสาร

 • กรมสรรพากรได้รับข้อมูลนำส่งภาษีดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารโดยตรง
  ผ่านระบบ e-Withholding Tax ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
 • มีข้อมูลพร้อมยื่นภาษีออนไลน์ สะดวกไม่ต้องใช้เอกสาร
สะดวก 24 ชม

สะดวก 24 ชม

 • ขอข้อมูลผ่านระบบ e-Withholding Tax ของกรมสรรพากร ได้ตลอด 24ชม.
 • ประหยัดเวลา ไม่ต้องไปสาขาของธนาคาร
รวดเร็ว ได้ข้อมูลทันที

รวดเร็ว ได้ข้อมูลทันที

 • ดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการได้ทันที ผ่านระบบ e-Withholding Tax ของกรมสรรพากร

ลูกค้ากลุ่มใดบ้างที่สามารถ
ขอข้อมูล
ภาษี
หัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก

ผ่านระบบ e-Withholding Tax
ของกรมสรรพากร

 • บุคคลธรรมดาขอข้อมูลรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบ e-Withholding Tax บุคคลธรรมดาขอข้อมูลรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบ e-Withholding Tax

  ลูกค้าบุคคลธรรมดา

 • นิติบุคคลขอข้อมูลรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบ e-Withholding Tax นิติบุคคลขอข้อมูลรายการภาษี หัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบ e-Withholding Tax

  ลูกค้านิติบุคคล

ลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือ
ลูกค้านิติบุคคลที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
และถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
ทั้งนี้ต้องเป็นลูกค้าที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
13 หลักในระบบของธนาคารก่อนที่ธนาคารจะหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งให้กรมสรรพากร

icon_e
ประกาศ

ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ที่ถูกหักเดือน ธ.ค. 2566

ลูกค้าสามารถขอผ่าน ระบบออนไลน์ e-Withholding Tax เว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้

ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)
ผ่านระบบออนไลน์ e-Withholding Tax เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ได้ตั้งแต่ 4 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการขอข้อมูล
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
จาก
ดอกเบี้ยเงินฝาก
ผ่านระบบ
e-Withholding Tax
ของกรมสรรพากร

บริการรองรับ ลูกค้าบัญชีเงินฝาก
ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (บุคคลธรรมดา,
นิติบุคคล)
และ มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
อากร 13 หลัก
ในระบบของธนาคาร
ก่อนที่ธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่าย
นำส่งให้กรมสรรพากร

ลงทะเบียนใช้งานระบบ E-Filing

(สำหรับผู้ที่เคยยื่นภาษีออนไลน์
หรือมีรหัสผู้ใช้งานเข้าระบบ
e-Filing แล้ว
สามารถข้ามไป
ขั้นตอนลงทะเบียนใช้งานระบบ
e-Withholding Tax)

กดที่รูปเพื่อขยาย กดที่รูปเพื่อขยาย

ลากที่รูปเพื่อขยาย ลากที่รูปเพื่อขยาย

ลงทะเบียนใช้งานระบบ
e-Withholding Tax

(ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น)

กดที่รูปเพื่อขยาย กดที่รูปเพื่อขยาย

ลากที่รูปเพื่อขยาย ลากที่รูปเพื่อขยาย

ขั้นตอนที่ 1/5

เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร (หน้าหลัก)
https://www.rd.go.th/272.html

ขั้นตอนที่ 2/5

เลือก “e-Withholding Tax”

ขั้นตอนที่ 3/5

เลือก “บริการคัดค้น
ข้อมูลภาษีและการใช้จ่าย”

ขั้นตอนที่ 4/5

เลือก “เข้าสู่ระบบ e-Filing”

ขั้นตอนที่ 5/5

กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ

ขอข้อมูลภาษีหัก
ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
ผ่านระบบ e-Withholding Tax

กดที่รูปเพื่อขยาย กดที่รูปเพื่อขยาย

ลากที่รูปเพื่อขยาย ลากที่รูปเพื่อขยาย

ขั้นตอนที่ 1/6
 • เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร (ระบบการนำเข้า และคัดแยกข้อมูลการชำระเงิน)
  https://epay.rd.go.th/
 • เลือก “บริการคัดค้นข้อมูลภาษี
  และการใช้จ่าย”
ขั้นตอนที่ 2/6

กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 3/6

เลือก “บริการคัดค้น
ข้อมูลภาษีและการใช้จ่าย”

ขั้นตอนที่ 4/6

เลือก “ดูข้อมูล” ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ขั้นตอนที่ 5/6

เลือก “ข้อมูลการถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ
ที่จ่าย
จากระบบ e-Withholding Tax”

ขั้นตอนที่ 6/6

ระบุช่วงเวลาที่ต้องการ และดาวน์โหลดข้อมูล

หมายเหตุ: กรณีลูกค้าบัญชีเงินฝาก
ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
สามารถขอหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ
ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารกสิกรไทย

ขั้นตอนขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ
ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารกสิกรไทย

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้าสามารถคัดค้นข้อมูลรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบ e-Withholding Tax ของกรมสรรพากรได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
ลูกค้าสามารถขอข้อมูลรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบ e-Withholding Tax ของกรมสรรพากรได้อย่างไร
ลูกค้ากลุ่มใดบ้างที่สามารถขอข้อมูลรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบ e-Withholding Tax ของกรมสรรพากร
วิธีขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากผ่านระบบ e-Withholding Tax ของกรมสรรพากร จะต้องทำอย่างไรบ้าง
ลูกค้าสามารถขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ e-Withholding Tax ของกรมสรรพากรได้หรือไม่
กรณีพบปัญหาการใช้งานระบบ e-Witholding Tax ของกรมสรรพากร ให้ติดต่อกรมสรรพากร ตามช่องทางดังนี้
การขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากผ่านระบบ e-Withholding Tax ของกรมสรรพากรต่างจากขอผ่านสาขาธนาคารอย่างไร
กรณีค้นหาข้อมูลรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากผ่านระบบ e-Withholding Tax ของกรมสรรพากรแล้ว ไม่พบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายต้องทำอย่างไร
ลูกค้าที่ไม่ประสงค์นำยอดดอกเบี้ยเงินฝากไปรวมคำนวณภาษีรายได้ประจำปี เนื่องจากธนาคารได้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว สามารถทำได้หรือไม่
ลูกค้าบัญชีเงินฝาก Kbank สามารถขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ช่องทางใดได้บ้าง
กรณีลูกค้าติดต่อสาขาเพื่อขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง