Middle|Left Black

บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ขั้นสุดจริง!
เพื่อสายอินเจแปน


InvisibleSectionName
20
Padding
สิทธิประโยชน์บัตร
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
โปรโมชั่น
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding
บริการเสริม
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
50
Padding
รายละเอียดการสมัคร
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 
 

รับ​เค​​​ร​ดิตเงิ​​​​น​คื​นสูงสุดมูลค่า 700 บาท

เฉพาะลูกค้าใ​หม่เท่านั้น

อนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 63 – 3​​1 ส.ค. 63​

Black
Middle|Left
Left

เฉพาะลูกค้าใหม่ เปิดบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย แล้วช้อป! รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 700 บาท


ลูกค้าสมัครบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยบัตรหลักรายใหม่ หรือบัตรเสริมใบแรก และมียอดการและมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังวันที่บัตรได้รับอนุมัติ รับ เครดิตเงินคืน มูลค่า 200 บาท

หรือ

รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 700 บาท เมื่อมีการใช้บริการ Smart Pay by Phone และมียอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และเลือกระยะเวลาแบ่งจ่าย 6 เดือน แบบมีดอกเบี้ย ภายใน 30 วันหลังจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ

(เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรหลักรายใหม่ หรือบัตรเสริมใบแรก (ไม่เคยใช้บัตรเครดิตกสิกรไทย หรือยกเลิกการใช้บัตรเครดิตกสิกรไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)


เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยบัตรหลัก หรือบัตรเสริมใบแรก โดยต้องไม่เคยใช้บัตรเครดิตกสิกรไทย หรือยกเลิกการบัตรเครดิตกสิกรไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตร โดยจะต้องได้รับอนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563– 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น

 • เครดิตเงินคืน มูลค่า 200 บาทเมื่อมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังวันที่บัตรได้รับอนุมัติ

 • รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 700 บาทเมื่อมีการใช้บริการ Smart Pay by Phone โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และเลือกระยะเวลาแบ่งจ่าย 6 เดือน แบบมีดอกเบี้ย ภายใน 30 วันหลังวันที่บัตรได้รับอนุมัติ

 • จำกัดสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 700 บาท/ท่าน และ จำกัดสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 700 บาท/ท่าน สำหรับรายการใช้บริการ Smart Pay by Phone ทุกรายการส่งเสริมการขายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวม กรณีการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของการซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (SSF/RMF) รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการชำระค่าสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในภายหลัง

 • ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมจะถูกคำนวณแยกออกจากกัน

 • ธนาคารจะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ให้กับผู้ถือบัตรที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 90 วัน นับจากวันปิดรอบบัญชีที่ผู้ถือบัตรมียอดการใช้จ่าย และ/หรือมียอดการแบ่งจ่ายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารโอนเครดิตเงินคืน

 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดได้

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้


เงื่อนไขบริการ Smart Pay by Phone

 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/เซลส์สลิป และเมื่อคำนวณเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท/เดือน โดยจะต้องแจ้งความประสงค์หลังจากร้านค้าเรียกเก็บมายังธนาคารแล้ว และไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันสรุปยอดบัญชี

 • ผู้ถือบัตรสามารถเลือกระยะเวลาแบ่งจ่าย 6 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ย 0.79% ต่อเดือน คำนวณแบบ Flat Rate ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ซึ่งเท่ากับ 16.07% ต่อปี สำหรับระยะเวลาแบ่งจ่ายที่ 6 เดือน

 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องไม่เป็นยอดที่เกิดจากการใช้วงเงินชั่วคราว ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการแบ่งจ่ายภายหลัง หากตรวจสอบพบว่ายอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการเป็นยอดที่เกินจากวงเงินปกติ

 • บัตรเครดิตที่ไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน ได้แก่ บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ และบัตรเครดิตไทยเบฟ

 • รายการใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขบริการ คือ รายการใช้จ่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 • รายการใช้จ่ายที่ไม่เข้าเงื่อนไขบริการ คือ รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, รายการแบ่งจ่าย KBank Smart Cash, KBank Smart Pay, การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนทุกประเภท, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีประวัติการชำระเงินปกติตลอด 6 รอบบัญชีล่าสุดเท่านั้น

 • คะแนนสะสมของยอดซื้อสินค้าที่เปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนจะถูกเรียกเก็บคืนเต็มจำนวน โดยคะแนนดังกล่าวจะถูกทยอยคืนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตตามยอดเงินแบ่งจ่ายในแต่ละเดือน

 • การอนุมัติรายการ Smart Pay By Phone ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ ไม่ยกเว้นดอกเบี้ย (Installment Fee) ที่ธนาคารเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีรอบปัจจุบันของผู้ถือบัตร

 • ในกรณียกเลิกบัตร ธนาคารมีสิทธิ์เรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมดรวมถึงดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจำนวนทันที

 • ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกบริการแบ่งจ่ายก่อนครบกำหนด รายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการแบ่งจ่ายได้อีก


เงื่อนไขรวม

 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888

​​
CardSlider
33
Padding
​บัตรแพลทินัม​
สิทธิประโยชน์บัตร
​บัตรทอง
สิทธิประโยชน์บัตร
​บัตรคลาสสิก ​สิทธิประโยชน์บัตร 

Black
Middle|Left
Left
​ ​
​บัตรแพลทินัม
​​​

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

​​​

X2 คะแนนสะสมพิเศษ

​รับคะแนนสะสม KBank Reward Point 2 เท่า ทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไข​

 • จำกัดคะแนนสูงสุด 2,000 คะแนน/ท่าน/รอบบัญชี
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด​

แบ่งจ่าย 0%

แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน สำหรับตั๋วเครื่องบินและทัวร์แพ็คเกจเส้นทางญี่ปุ่นที่ Majestic Travel โทร. 02-6522000​

บริการห้องรับรองพิเศษทั่วโลก

บริการ TG Lounge ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สำหรับผู้ถือบัตรแพลทินัม 2 ครั้งต่อปีต่อท่าน เมื่อเดินทางไปต่างประเทศโดยสายการบินไทย*

บริการ Airport Lounge ​ที่สนามบิน ในประเทศญี่ปุ่น 28 แห่ง, รวมทั้ง เกาหลี, สิงคโปร์, จีน และฮาวาย**

บริการ JCB Plaza Lounge ใน 9​ เมืองทั่วโลก***

เงื่อนไข​

*บริการ TG Lounge ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 • ​สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเค​รดิตแพลทินัมกสิกรไทยที่เดินทางโดยสายการบินไทย
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย พร้อม Boarding Pass ของการบินไทยก่อนเข้าใช้บริการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถเข้าไปใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษ TG Lounge (Royal Silk Lounge/Royal Orchid Lounge) ชั้นธุรกิจบริเวณ Concourse C และ E ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน

​ ​

** บริการ Airport Lounge ในญี่ปุ่น จีน และฮาวาย เฉพาะบัตรระดับทองขึ้นไป และ Airport Lounge ในฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์เฉพาะบัตรแพลทินัม ​ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/airport-lounge/

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/travel/plaza/

​ ​​

สบายใจตลอดการเดินทาง

ด้วยประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 8,000,000 บาท

​​

เงื่อนไข​ เมื่อใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะคุ้มครองคู่สมรส และบุตรที่มีอายุต่ำ กว่า 23 ปี ในวงเงินสูงสุดท่านละ 8,000,000 บาท​

​ ​
บัตรทอง​​​​​​​​​​​
​​​

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

X2 คะแนนสะสมพิเศษ

​รับคะแนนสะสม KBank Reward Point 2 เท่า ทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไข​

 • จำกัดคะแนนสูงสุด 2,000 คะแนน/ท่าน/รอบบัญชี
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด​

แบ่งจ่าย 0%

แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน สำหรับตั๋วเครื่องบินและทัวร์แพ็คเกจเส้นทางญี่ปุ่นที่ Majestic Travel โทร. 02-6522000​

บริการห้องรับรองพิเศษทั่วโลก

บริการ Airport Lounge ที่สนามบิน ในประเทศญี่ปุ่น 28 แห่ง, จีน และฮาวาย*

บริการ JCB Plaza Lounge ใน 8 เมืองทั่วโลก**

เงื่อนไข​

* ​ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/airport-lounge/​

​** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/travel/plaza/

​​

สบายใจตลอดการเดินทาง

ด้วยประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 2​,000,000 บาท

​​

เงื่อนไข​เมื่อใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะคุ้มครองคู่สมรส และบุตรที่มีอายุต่ำ กว่า 23 ปี ในวงเงินสูงสุดท่านละ 2,000,000 บาท

บัตรคลาสสิก
​​​

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

X2 คะแนนสะสมพิเศษ

​รับคะแนนสะสม KBank Reward Point 2 เท่า ทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไข​

 • จำกัดคะแนนสูงสุด 2,000 คะแนน/ท่าน/รอบบัญชี
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด​

แบ่งจ่าย 0%

แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน สำหรับตั๋วเครื่องบินและทัวร์แพ็คเกจเส้นทางญี่ปุ่นที่ Majestic Travel โทร. 02-6522000​

บริการห้องรับรองพิเศษทั่วโลก

บริการ JCB Plaza Lounge ใน 8 เมืองทั่วโลก

เงื่อนไข​ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/travel/plaza/

สบายใจตลอดการเดินทาง

ด้วยประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 1,000,000 บาท

​​

เงื่อนไข​ ​เมื่อใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะคุ้มครองคู่สมรส และบุตรที่มีอายุต่ำ กว่า 23 ปี ในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท

​​ ​​


HtmlBlock
21
Padding

ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์
กิน-เที่ยว-ช้อป

ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ กิน-เที่ยว-ช้อป

 
 

อิ่มอร่อยทั่วโลก
รับเครดิตเงินคืน 3%

อิ่มอร่อยทั่วโลก รับเครดิตเงินคืน 3%

ทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป
ณ ร้านอาหารทั่วโลก
1 มี.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

 
 

เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ประเทศ
ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, สิงคโปร์ และไต้หวัน

เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ประเทศญี่ปุ่น,
เกาหลีใต้, ฮ่องกง, สิงคโปร์ และไต้หวัน

เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
JPY/KRW/HKD/SGD/TWD
1 มี.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

 
 

เที่ยวญี่ปุ่นสบายใจ
แบ่งจ่าย 0% ได้สูงสุด 10 เดือน

สำหรับตั๋วเครื่องบินและ
ทัวร์แพ็คเกจเส้นทางญี่ปุ่น

สำหรับตั๋วเครื่องบินและ ทัวร์แพ็คเกจเส้นทางญี่ปุ่น

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63
ที่ Majestic Travel โทร. 02-6522000

 
 

รับคะแนนสะสม x2

ทุกยอดการใช้จ่ายที่ญี่ปุ่น ไม่มีขั้นต่ำ

(ได้รับ 1 คะแนน จากยอดใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท ในประเทศ เขตเศรษฐกิจยุโรป หรือ EEA ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 )

 
 

บริการห้องรับรองพิเศษทั่วโลก

​​​

Black
Middle|Left
Left

​​อิ่มอร่อยทั่วโลก รับเครดิตเงินคืน3%

เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิป ณ ร้านอาหารทั่วโลก


เงื่อนไข


 • เฉพาะยอดใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 ในหมวด Merchant Category Code (MCC code) ที่ธนาคารฯ กำหนด เท่านั้น ได้แก่ หมวด EATING PLACES & RESTAURANTS MCC Code 5812 และ หมวด FAST FOOD RESTAURANTS MCC Code 5814 เท่านั้น ไม่นับรวมหมวด DRINKING PLACES (BARS-ALCOHOLIC BEVERAGES, COCKTAIL LOUNGES, DISCOTHEQUES, TAVERNS & NIGHT CLUBS) MCC Code 5813

 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 120 บาท/หมายเลขบัตรเครดิต/เดือน​

 • เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังทำรายการ

  สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 • สอบถามรายละเอียดติดต่อ K-Contact Center 02-8888888​

 • ตัวอย่างรายชื่อร้านอาหารที่ร่วมรายการ: KFC เคเอฟซี, McDonald แมคโดนัลด์, The Pizza Company เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, บานาน่าลีฟ Banana Leaf, กินข้าว Kinkao, พระราม 9 ไก่ย่าง, แซ่บสะเด่า Sabsadul, AKIYOSHI, ทัลคาลบี Dak Galbi, ฮิโนยะ Hinoya Curry, เจมส์ชีส James Cheese, คิมุคัทสึ Kimukatsu, โมโน โมโน Mono Mono, Outback Steakhouse, สปาเก็ตตี้ แฟคทอรี่ Spaghetti Factory, ซูซิ ฮานะ Sushi Hana, สึโบฮาจิ Tsubohachi


​​​แบ่งจ่ายสบาย 0% 3 เดือน เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ประเทศ ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, สิงคโปร์ และไต้หวัน

เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ JPY/KRW/HKD/SGD/TWD

​​
 

เงื่อนไข


 

 • สามารถใช้บริการผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน โดยยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องเป็นยอดที่ถูกเรียกเก็บเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ JPY/KRW/HKD/SGD/TWD ซึ่ง เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2563  – 31 ธ.ค. 2563 และต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/รายการ (By Transaction) ยกเว้นยอดใช้จ่ายจากร้านอาหาร

 • ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอใช้บริการแบ่งจ่ายได้ที่ 02-8888888 หลังจากร้านค้าเรียกเก็บมายังธนาคาร และก่อนวันสรุปยอดบัญชีไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 2564 เท่านั้น

 • กรณีผู้ถือบัตรแจ้งขออนุมัติวงเงินชั่วคราวกับธนาคาร จะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay By Phone ได้

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีประวัติการชำระเงินปกติตลอด 3 รอบบัญชีล่าสุดเท่านั้น

 • รายการที่เปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนแล้ว จะไม่สามารถร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้อีก

 • รายการใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ได้แก่ รายการใช้จ่ายจากร้านอาหารทั่วโลก, รายการใช้จ่ายออนไลน์, รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance), รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกภายหลัง, รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท

 • คะแนนสะสมของยอดซื้อสินค้าที่เปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนในรายการนี้ จะถูกเรียกคืนเต็มจำนวน โดยคะแนนดังกล่าวจะทยอยคืนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตตามยอดเงินแบ่งจ่ายแต่ละเดือน

 • การอนุมัติ Smart Pay By Phone ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรติดต่อขอยกเลิกบริการแบ่งจ่ายก่อนครบกำหนด รายการดังกล่าวจะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายได้อีก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด 

 • สอบถามรายละเอียดติดต่อ K-Contact Center 02-8888888​

​รับคะแนนสะสม x2


เงื่อนไข


 • ทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น รับ KBank Reward Point 2 เท่า ไม่มีขั้นต่ำ
 • ยอดใช้จ่ายสกุลเงินญี่ปุ่น 25 บาท รับคะแนนสะสม 2 คะแนน จำกัดคะแนนสูงสุด 2,000 คะแนน/ท่าน/รอบบัญชี
 • คะแนนสะสมพิเศษจะปรากฏในใบแจ้งยอดภายใน 2 รอบบัญชี หรือ 60 วัน หลังจากรอบบัญชีที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีประวัติการชำระที่ดี ไม่มีประวัติผิดนัดชำระกับธนาคาร
 • ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมจากร้านค้าและสื่ออื่นๆของธนาคาร
 • ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป ได้รับ 1 คะแนน จากยอดใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท ในประเทศ เขตเศรษฐกิจยุโรป หรือ EEA อันได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส เช็กเกีย เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ (รวมถึงเกาะโอลันด์) ฝรั่งเศส (รวมถึง เฟรนช์เกียนา กัวเดอลุป มาร์ตีนิก เรอูว์นียง แซ็ง-บาร์เตเลมี และมายอต) เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส (รวมถึง อะซอรึช และมาไดย์ร่า) โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน (รวมถึง หมู่เกาะคะแนรี เซวตา และเมลียา) สวีเดน สหราชอาณาจักร (รวมถึง ยิบรอลตา) ลิกเตนสไตน์ และไอซ์แลนด์ (รวมถึง สฟาลบาร์และยานไมเอน)
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

​​บริการห้องรับรองพิเศษ ทั่วโลก


เงื่อนไข​

บริการห้องรับรองพิเศษการบินไทย (TG Lounge) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทย เมื่อเดินทางไปต่างประเทศโดยสายการบินไทยเท่านั้น ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อปีต่อท่าน (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทย พร้อมบัตรที่นั่งขาออก (Boarding Pass) ของการบินไทยก่อนเข้าใช้บริการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถเข้าไปใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษของสายการบินไทย Royal Orchid Lounge บริเวณ concourse C และ E และ Royal Silk Lounge บริเวณ ​concourse D ​ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ธนาคารขอเรียกเก็บค่าบริการในกรณีที่ใช้บริการเกินสิทธิ์ที่กำหนด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและ บมจ.การบินไทย กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า
 • ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

บริการ Airport Lounge มากกว่า 60 แห่ง รวมทั้งสิ้น 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ฮาวาย จีน ไต้หวัน เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ เยอรมนี และสหราชอาณาจักร ​

 • ​บริการ Airport Lounge ในญี่ปุ่น และฮาวาย เฉพาะบัตรเครดิตเจซีบีระดับทองขึ้นไป  และ สามารถใช้บริการนี้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ห้องรับรองสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อบอร์ดดิ้งพาสเท่านั้น​
 • สำหรับห้องรับรองที่ไม่ได้อยู่ในญี่ปุ่นและฮาวาย สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยแพลทินัมเท่านั้น กรณีผู้ติดตามไม่ได้ถือบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยแพลทินัม จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม

 • การเข้ารับบริการ Airport Lounge ที่สนามบินประเทศจีน, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เยอรมนีและสหราชอาณาจักร จำกัดการเข้ารับบริการสูงสุดฟรี 8 ครั้ง/บัตรเครดิต/ปี ​

 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก​

บริการ JCB Plaza Lounge ใน 9 เมืองทั่วโลก
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

HtmlBlock
41
Padding

บริการเสริม

 
 

บริการ K-mAlert

ปลอดภัย รูดเมื่อไหร่ รู้ผ่าน SMS เมื่อนั้น

สมัครที่ตู้เอทีเอ็มใกล้คุณ

 
 

บริการ K-eMail Statement

รับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตได้ ไม่ต้องรอไปรษณีย์

ช่องทางการสมัครBlack
Middle|Left
Left

​​

เงื่อนไข


 • 7ช่วงเวลาการรับเงินโอนในต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และเวลาทำการของธนาคารในแต่ละประเทศ
 • การแปลงค่าสกุลเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทำรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ กรณีที่ผู้โอนเงินหรือผู้รับเงินโอนอยู่ในรายชื่อต้องห้าม (OFAC List) หรือกลุ่มคน หรือกลุ่มบุคคลต้องห้ามอื่น ๆ ที่ถูกระบุว่าเป็นตัวแทนของประเทศที่ถูกมาตรการลงโทษ (Sanctioned)

​​

เงื่อนไข


 • 8ช่วงเวลาการรับเงินโอนในต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และเวลาทำการของธนาคารในแต่ละประเทศ
 • การแปลงค่าสกุลเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทำรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ กรณีที่ผู้โอนเงินหรือผู้รับเงินโอนอยู่ในรายชื่อต้องห้าม (OFAC List) หรือกลุ่มคน หรือกลุ่มบุคคลต้องห้ามอื่น ๆ ที่ถูกระบุว่าเป็นตัวแทนของประเทศที่ถูกมาตรการลงโทษ (Sanctioned)
​​ 

HtmlBlock
42
Padding
 
 
 

จัดการเรื่องบัตรเครดิตได้ง่ายๆ ผ่าน K PLUS

 • เปิดใช้งานบัตรเครดิต
 • ตรวจสอบยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต
 • ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
 • ตรวจสอบคะแนนสะสมบัตรเครดิต

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
51
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ​ ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

ผู้มีรายได้ประจำ​​

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้  50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

อายุงาน/อายุกิจการ (บัตรหลัก)​

 • 6 เดือน​

เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้ 15​,000 บาท/เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม ​ ​

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้ ​50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

อายุงาน/อายุกิจการ (บัตรหลัก)​

 • 1 ปี

ผู้มีเงินออม

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • เงินฝากออมทรัพย์และหรือเงินฝากประจำ 1,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • เงินฝากประจำและหรือเงินฝากออมทรัพย์ 2,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • เงินฝากออมทรัพย์และ/หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 15,000 บาท

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • เงินฝากออมทรัพย์และ/หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 15,000 บาท

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

เอกสาร

ผู้มีรายได้ประจำ​

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

 
เอกสารแสดงรายได้

​หมายเหตุ: ​กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​

​​

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)


เจ้าของกิจการ

กรณีไม่จดทะเบียน/จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได้​
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​


 
กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล​
​​​​เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ

 • สำเนาบัตรประชา​ชน​

เอกสารแสดงรายได้​

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​​


กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล
​​​​เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

เอกสารแสดงรายได้​

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ​ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​​


ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


 
เอกสารแสดงรายได้

ผู้มีเงินออม​

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


 
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: ​กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำกับธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 6 เดือนไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้


ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


 
เอกสารแสดงรายได้

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ที่จะนำมาเป็นหลักประกัน
 • สัญญาจำนำสิทธิ์บัญชีเงินฝาก

ผู้สมัครชาวต่างชาติ​

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนา Passport และ Visa ที่ยังไม่หมดอายุ

​​​​​
Black
Middle|Left
Left
FAQ
52
Padding

​​

คำถามที่พบบ่อย

​บัตรเครดิตเจซีบี-กสิกรไทยคืออะไร ?
​บัตรเครดิตเจซีบี-กสิกรไทย เป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท JCBI ที่เป็น International Payment Brand แห่งเดียวของญี่ปุ่น โดยสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย JCB ทั่วประเทศและทั่วโลก สามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย และตู้เอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย JCB ทั่วประเทศ รวมทั้ง ตู้ ATM ที่มีเครื่องหมาย CIRRUS ทั่วโลก
​มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยหรือไม่ ?
​ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก ปีถัดไปฟรีอัตโนมัติเมื่อใช้จ่าย 12 ครั้ง / ปี โดยอัตราค่าธรรมเนียมเท่ากับบัตรเครดิตกสิกรไทยคลาสสิก ทอง และแพลทินัม
​สามารถสมัครบัตรเสริมได้หรือไม่ ?
​ได้ สามารถสมัครบัตรเสริมได้สูงสุด 5 ใบ
​บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยกรณีใช้งานต่างประเทศจะคิดค่าอัตราความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินหรือไม่ ?
​ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
​การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสามารถตรวจสอบ Rate ได้จากที่ใด ?
​ตรวจสอบได้ที่ http://www.jcb.jp/rate/usd.html 

Black
Middle|Left
Left 

None
31
Padding
Black
Middle|Left
Left

อิ่มอร่อย พร้อมส่วนลด 10% กับ 7 ร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำ

อิ่มอร่อย พร้อมส่วนลด 10% และรับเครดิตเงินคืน 3% ทุกๆ 800บาท/เซลล์สลิป กับ 7 ร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำ


​ระยะเวลา: 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562

พิเศษ สำหรับบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทยรับส่วนลด 10%* เมื่อชำระค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ​

เงื่อนไขสำหรับส่วนลด: 

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทยเท่านั้น
 • CHABUTON เฉพาะยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ) ส่วนลดใช้ได้กับเมนูราคาปกติ และรับประทานที่ร้านเท่านั้น (เซ็ทเมนูไม่ร่วมรายการ)
 • GYU KAKU, KATSUYA และ ON-YASAI เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มในราคาปกติ ที่รับประทานที่ร้านเท่านั้น กรุณาแจ้งพนักงานว่าต้องการใช้สิทธิ์ส่วนลด JCBก่อนสั่งอาหาร
 • OOTOYA เฉพาะยอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ) และรับประทานที่ร้านเท่านั้น
 • SABOTEN เฉพาะค่าอาหารจากเมนูที่ร่วมรายการ และรับประทานที่ร้านเท่านั้น ยกเว้นสาขาเอ็กซ์เพรส พิเศษทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน รับส่วนลด 15% เฉพาะยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ)
 • YOSHINOYA เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มในราคาปกติ และรับประทานที่ร้านเท่านั้น ยกเว้นสาขา MBK Food Island และสาขารูปแบบExpress ไม่ร่วมรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ และไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/บริการ หากมีปัญหา ข้อสงสัย กรุณา สอบถาม ณ จุดขาย
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทย ติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 


เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืน​: 

 • เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป ณ ร้านอาหารทั่วโลก
 • เฉพาะยอดใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 ในหมวด Merchant Category Code (MCC code) ที่ธนาคารฯ กำหนด เท่านั้น ได้แก่ หมวด EATING PLACES & RESTAURANTS MCC Code 5812 และ หมวด FAST FOOD RESTAURANTS MCC Code 5814 เท่านั้น ไม่นับรวมหมวด DRINKING PLACES (BARS-ALCOHOLIC BEVERAGES, COCKTAIL LOUNGES, DISCOTHEQUES, TAVERNS & NIGHT CLUBS) MCC Code 5813​
 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 120 บาท/หมายเลขบัตรเครดิต/เดือน
 • เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังทำรายการ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดติดต่อ K-Contact Center 02-8888888None
32
Padding
Black
Middle|Left
Left

อิ่มอร่อย พร้อมส่วนลด 10% กับ 7 ร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำ

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทย จะได้รับเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่าน Rabbit LINE Pay ที่ผูกไว้กับบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทย และมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เดือน/บัญชี โดยคำนวณจากการใช้จ่ายผ่าน Rabbit LINE Pay ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
 • จำกัดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 100 บาท /เดือน /บัตรเครดิต /บัญชีสมาชิก Rabbit LINE Pay /เบอร์โทรศัพท์ /เครื่องโทรศัพท์ (แยกบัตรหลักและบัตรเสริม) และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อบัญชี Rabbit LINE Pay ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยจำกัดจำนวน 5,000 สิทธิ์แรกต่อเดือนเท่านั้น
 • เงินคืนจะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นเดือนที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข
 • ธนาคาร, JCB และ Rabbit Line Pay ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและไม่รับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดขึ้นจากสินค้าหรือบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานบบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทย ติดต่อ K-Contact Center 02-8888888


None
61
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
62
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
11
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
10
Padding 

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left