Middle|Left Black

บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ขั้นสุดจริง!
เพื่อสายอินเจแปน


InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
50
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 
 

​สมัครบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย แล้วช้อป!
รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท
เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น

อนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2562

อนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2562Black
Middle|Left
Left

​​​​

เงื่อนไข


 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยบัตรหลัก หรือบัตรเสริมใบแรก โดยต้องไม่เคยใช้บัตรเครดิตกสิกรไทย หรือยกเลิกบัตรเครดิตกสิกรไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตร โดยได้รับอนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาทเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังบัตรอนุมัติ
 • จำกัดสิทธิการรับของรางวัล 1 รางวัล/1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวม การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (LTF/RMF) รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการชำระค่าสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในภายหลัง สำหรับยอดการใช้จ่ายในหมวดแบ่งจ่ายรายเดือน (Smart Pay) ธนาคารจะคำนวณตามยอดผ่อนชำระรายเดือนที่มีการเรียกเก็บแล้วในแต่ละรอบบัญชี โดยยึดจากวันที่เกิดรายการเป็นสำคัญ
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมจะคำนวณแยกออกจากกัน
 • ธนาคารจะจัดส่งของรางวัลให้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการจัดส่งของรางวัล โดยธนาคารจะจัดส่ง Starbucks e-Coupon ให้ผู้ถือบัตรทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่แจ้งไว้กับธนาคารในใบสมัครบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย ภายใน 90 วันนับจากวันปิดรอบบัญชีที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารมิได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกรณีที่ของสมนาคุณเกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายใดๆ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย/ผู้จัดส่งของรางวัลได้โดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888​​​ 

เงื่อนไข


 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยบัตรหลัก หรือบัตรเสริมใบแรก โดยต้องไม่เคยใช้บัตรเครดิตกสิกรไทย หรือยกเลิกบัตรเครดิตกสิกรไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตร โดยได้รับอนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาทเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังบัตรอนุมัติ
 • จำกัดสิทธิการรับของรางวัล 1 รางวัล/1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวม การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (LTF/RMF) รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการชำระค่าสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในภายหลัง สำหรับยอดการใช้จ่ายในหมวดแบ่งจ่ายรายเดือน (Smart Pay) ธนาคารจะคำนวณตามยอดผ่อนชำระรายเดือนที่มีการเรียกเก็บแล้วในแต่ละรอบบัญชี โดยยึดจากวันที่เกิดรายการเป็นสำคัญ
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมจะคำนวณแยกออกจากกัน
 • ธนาคารจะจัดส่งของรางวัลให้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการจัดส่งของรางวัล โดยธนาคารจะจัดส่ง Starbucks e-Coupon ให้ผู้ถือบัตรทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่แจ้งไว้กับธนาคารในใบสมัครบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย ภายใน 90 วันนับจากวันปิดรอบบัญชีที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารมิได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกรณีที่ของสมนาคุณเกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายใดๆ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย/ผู้จัดส่งของรางวัลได้โดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888​​​ ​CardSlider
33
Padding
​บัตรแพลทินัม​
สิทธิประโยชน์บัตร
​บัตรทอง
สิทธิประโยชน์บัตร
​บัตรคลาสสิก ​สิทธิประโยชน์บัตรBlack
Middle|Left
Left
​ ​
​บัตรแพลทินัม
​​​

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

​​​

X2 คะแนนสะสมพิเศษ

​รับคะแนนสะสม KBank Reward Point 2 เท่า ทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไข​

 • จำกัดคะแนนสูงสุด 2,000 คะแนน/ท่าน/รอบบัญชี
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด​

แบ่งจ่าย 0%

แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน สำหรับตั๋วเครื่องบินและทัวร์แพ็คเกจเส้นทางญี่ปุ่นที่ Majestic Travel โทร. 02-6522000​

ส่วนลด 0.15 บาท สำหรับทุก 100 เยน

​​ส่วนลด 0.15 บาท สำหรับทุก 100 เยน เมื่อแลกเงินเยนที่สาขาธนาคารกสิกรไทยผ่านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย

เงื่อนไข​

 • ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
 • จำกัดการแลก 50,000 บาท/ครั้ง/ท่าน/วัน
 • สำหรับการแลกเงิน JPY (Selling rate)​

บริการห้องรับรองพิเศษทั่วโลก

บริการ TG Lounge ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สำหรับผู้ถือบัตรแพลทินัม 2 ครั้งต่อปีต่อท่าน เมื่อเดินทางไปต่างประเทศโดยสายการบินไทย*

บริการ Airport Lounge ​ที่สนามบิน ในประเทศญี่ปุ่น 28 แห่ง, รวมทั้ง ฮ่องกง, เกาหลี,สิงคโปร์, จีน และฮาวาย**

บริการ JCB Plaza Lounge ใน 8 เมืองทั่วโลก***

เงื่อนไข​

*บริการ TG Lounge ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 • ​สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเค​รดิตแพลทินัมกสิกรไทยที่เดินทางโดยสายการบินไทย
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย พร้อม Boarding Pass ของการบินไทยก่อนเข้าใช้บริการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถเข้าไปใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษ TG Lounge (Royal Silk Lounge/Royal Orchid Lounge) ชั้นธุรกิจบริเวณ Concourse C และ E ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน

​ ​

** บริการ Airport Lounge ในญี่ปุ่น จีน และฮาวาย เฉพาะบัตรระดับทองขึ้นไป และ Airport Lounge ในฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์เฉพาะบัตรแพลทินัม ​ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/airport-lounge/

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/travel/plaza/

​ ​​

สบายใจตลอดการเดินทาง

ด้วยประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 8,000,000 บาท

​​

เงื่อนไข​ เมื่อใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะคุ้มครองคู่สมรส และบุตรที่มีอายุต่ำ กว่า 23 ปี ในวงเงินสูงสุดท่านละ 8,000,000 บาท​

​ ​
บัตรทอง​​​​​​​​​​​
​​​

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

X2 คะแนนสะสมพิเศษ

​รับคะแนนสะสม KBank Reward Point 2 เท่า ทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไข​

 • จำกัดคะแนนสูงสุด 2,000 คะแนน/ท่าน/รอบบัญชี
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด​

แบ่งจ่าย 0%

แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน สำหรับตั๋วเครื่องบินและทัวร์แพ็คเกจเส้นทางญี่ปุ่นที่ Majestic Travel โทร. 02-6522000​

ส่วนลด 0.15 บาท สำหรับทุก 100 เยน

​​ส่วนลด 0.15 บาท สำหรับทุก 100 เยน เมื่อแลกเงินเยนที่สาขาธนาคารกสิกรไทยผ่านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย

เงื่อนไข​

 • ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
 • จำกัดการแลก 50,000 บาท/ครั้ง/ท่าน/วัน
 • สำหรับการแลกเงิน JPY (Selling rate)​

บริการห้องรับรองพิเศษทั่วโลก

บริการ Airport Lounge ที่สนามบิน ในประเทศญี่ปุ่น 28 แห่ง, จีน และฮาวาย*

บริการ JCB Plaza Lounge ใน 8 เมืองทั่วโลก**

เงื่อนไข​

* ​ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/airport-lounge/​

​** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/travel/plaza/

​​

สบายใจตลอดการเดินทาง

ด้วยประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 2​,000,000 บาท

​​

เงื่อนไข​เมื่อใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะคุ้มครองคู่สมรส และบุตรที่มีอายุต่ำ กว่า 23 ปี ในวงเงินสูงสุดท่านละ 2,000,000 บาท

บัตรคลาสสิก
​​​

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

X2 คะแนนสะสมพิเศษ

​รับคะแนนสะสม KBank Reward Point 2 เท่า ทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไข​

 • จำกัดคะแนนสูงสุด 2,000 คะแนน/ท่าน/รอบบัญชี
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด​

แบ่งจ่าย 0%

แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน สำหรับตั๋วเครื่องบินและทัวร์แพ็คเกจเส้นทางญี่ปุ่นที่ Majestic Travel โทร. 02-6522000​

ส่วนลด 0.15 บาท สำหรับทุก 100 เยน

​​ส่วนลด 0.15 บาท สำหรับทุก 100 เยน เมื่อแลกเงินเยนที่สาขาธนาคารกสิกรไทยผ่านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย

เงื่อนไข​

 • ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
 • จำกัดการแลก 50,000 บาท/ครั้ง/ท่าน/วัน
 • สำหรับการแลกเงิน JPY (Selling rate)​

บริการห้องรับรองพิเศษทั่วโลก

บริการ JCB Plaza Lounge ใน 8 เมืองทั่วโลก

เงื่อนไข​ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/travel/plaza/

สบายใจตลอดการเดินทาง

ด้วยประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 1,000,000 บาท

​​

เงื่อนไข​ ​เมื่อใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะคุ้มครองคู่สมรส และบุตรที่มีอายุต่ำ กว่า 23 ปี ในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท

​​ ​​


HtmlBlock
22
Padding

ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ กิน-เที่ยว-ช้อป

 
 

อิ่มอร่อยทั่วโลก รับเครดิตเงินคืน 3%

ทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป
ณ ร้านอาหารทั่วโลก
1 มิ.ย. 62 - 31 ธ.ค.62

 
 

เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ประเทศญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, สิงคโปร์ และไต้หวัน

เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
JPY/KRW/HKD/SGD/TWD
1 มิ.ย. 62 - 31 ธ.ค.62

 
 

รูดแลกเงินเยน

รับส่วนลด 0.15 บาท : 100 เยน
หรือแบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน

1 มิ.ย. 62 - 31 ธ.ค.62

 
 

รับคะแนนสะสม x2

ทุกยอดการใช้จ่ายที่ญี่ปุ่น ไม่มีขั้นต่ำ

 
 

บริการห้องรับรองพิเศษทั่วโลก


Black
Middle|Left
Left

​​​

เงื่อนไข


 • สามารถใช้บริการผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน โดยยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องเป็นยอดที่ถูกเรียกเก็บเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ JPY/KRW/HKD/SGD/TWD ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 และต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/รายการ (By Transaction)
 • ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอใช้บริการแบ่งจ่ายได้ที่ 02-8888888 หลังจากร้านค้าเรียกเก็บมายังธนาคาร และก่อนวันสรุปยอดบัญชีไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 2563 เท่านั้น
 • กรณีผู้ถือบัตรแจ้งขออนุมัติวงเงินชั่วคราวกับธนาคาร จะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay By Phone ได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีประวัติการชำระเงินปกติตลอด 3 รอบบัญชีล่าสุดเท่านั้น
 • รายการที่เปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนแล้ว จะไม่สามารถร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้อีก
 • รายการใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ได้แก่ รายการใช้จ่ายจากร้านอาหารทั่วโลก, รายการใช้จ่ายออนไลน์, รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance), Smart Cash, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกภายหลัง, รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท
 • คะแนนสะสมของยอดซื้อสินค้าที่เปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนในรายการนี้ จะถูกเรียกคืนเต็มจำนวน โดยคะแนนดังกล่าวจะทยอยคืนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตตามยอดเงินแบ่งจ่ายแต่ละเดือน
 • การอนุมัติ Smart Pay By Phone ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรติดต่อขอยกเลิกบริการแบ่งจ่ายก่อนครบกำหนด รายการดังกล่าวจะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายได้อีก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดติดต่อ K-Contact Center 02-8888888
​​

เงื่อนไข


 • เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป ณ ร้านอาหารทั่วโลก
 • เฉพาะยอดใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 ในหมวด Merchant Category Code (MCC code) ที่ธนาคารฯ กำหนด เท่านั้น ได้แก่ หมวด EATING PLACES & RESTAURANTS MCC Code 5812 และ หมวด FAST FOOD RESTAURANTS MCC Code 5814 เท่านั้น ไม่นับรวมหมวด DRINKING PLACES (BARS-ALCOHOLIC BEVERAGES, COCKTAIL LOUNGES, DISCOTHEQUES, TAVERNS & NIGHT CLUBS) MCC Code 5813
 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 120 บาท/หมายเลขบัตรเครดิต/เดือน
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนให้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน 
 • ​เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังทำรายการ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดติดต่อ K-Contact Center 02-8888888

เงื่อนไข


 • ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 62 - 31 ธ.ค.62
 • รับสิทธิ์การรับส่วนลดเมื่อแลกสกุลเงินเยน (JPY) ผ่านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย ได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทย ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
 • จำกัดการแลกสกุลเงินเยน (JPY) 50,000 บาท/ครั้ง/ท่าน/วัน (ไม่มีคะแนนสะสม KBank Reward Point) สำหรับสิทธิ์การรับส่วนลด 0.15 บาท : 100 JPY
 • รับสิทธิ์รูดซื้อเงินเยน (JPY) แบ่งจ่ายนาน 4 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และจำกัดการรูดซื้อสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/รายการ/วัน (ไม่มีคะแนนสะสม KBank Reward Point)เฉพาะการรูดซื้อเงินต่างประเทศกับสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • สิทธิ์การ รูดซื้อเงินเยน (JPY) รับส่วนลด 0.15 บาท : 100 JPY จากอัตราปกติ หรือ รับสิทธิ์แบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดติดต่อ K-Contact Center 02-8888888

เงื่อนไข


 • ทุกยอดการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น รับ KBank Reward Point 2 เท่า ไม่มีขั้นต่ำ
 • ยอดใช้จ่ายสกุลเงินญี่ปุ่น 25 บาท รับคะแนนสะสม 2 คะแนน จำกัดคะแนนสูงสุด 2,000 คะแนน/ท่าน/รอบบัญชี
 • คะแนนสะสมพิเศษจะปรากฏในใบแจ้งยอดภายใน 2 รอบบัญชี หรือ 60 วัน หลังจากรอบบัญชีที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีประวัติการชำระที่ดี ไม่มีประวัติผิดนัดชำระกับธนาคาร
 • ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมจากร้านค้าและสื่ออื่นๆของธนาคาร
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

เงื่อนไข


บริการห้องรับรองพิเศษการบินไทย (TG Lounge) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทย เมื่อเดินทางไปต่างประเทศโดยสายการบินไทยเท่านั้น ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อปีต่อท่าน (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทย พร้อมบัตรที่นั่งขาออก (Boarding Pass) ของการบินไทยก่อนเข้าใช้บริการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถเข้าไปใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษของสายการบินไทย (Royal Silk Lounge / Royal Orchid Lounge) บริเวณ Concourse C และ E ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ธนาคารขอเรียกเก็บค่าบริการในกรณีที่ใช้บริการเกินสิทธิ์ที่กำหนด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและ บมจ.การบินไทย กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า
 • ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

​บริการ Airport Lounge ที่สนามบินในประเทศญี่ปุ่น 28 แห่ง, รวมทั้ง ฮ่องกง, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, จีน และฮาวาย 
 • ​​ บริการ Airport Lounge ในญี่ปุ่น จีน และฮาวาย เฉพาะบัตรระดับทองขึ้นไป และ Airport Lounge ในฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์เฉพาะบัตรแพลทินัม
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก​

บริการ JCB Plaza Lounge ใน 9 เมืองทั่วโลก
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

HtmlBlock
41
Padding

บริการเสริม

 
 

บริการ K-mAlert

ปลอดภัย รูดเมื่อไหร่ รู้ผ่าน SMS เมื่อนั้น

สมัครที่ตู้เอทีเอ็มใกล้คุณ

 
 

บริการ K-eMail Statement

รับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตได้ ไม่ต้องรอไปรษณีย์

ช่องทางการสมัครBlack
Middle|Left
Left

​​

เงื่อนไข


 • 7ช่วงเวลาการรับเงินโอนในต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และเวลาทำการของธนาคารในแต่ละประเทศ
 • การแปลงค่าสกุลเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทำรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ กรณีที่ผู้โอนเงินหรือผู้รับเงินโอนอยู่ในรายชื่อต้องห้าม (OFAC List) หรือกลุ่มคน หรือกลุ่มบุคคลต้องห้ามอื่น ๆ ที่ถูกระบุว่าเป็นตัวแทนของประเทศที่ถูกมาตรการลงโทษ (Sanctioned)

​​

เงื่อนไข


 • 8ช่วงเวลาการรับเงินโอนในต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และเวลาทำการของธนาคารในแต่ละประเทศ
 • การแปลงค่าสกุลเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทำรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ กรณีที่ผู้โอนเงินหรือผู้รับเงินโอนอยู่ในรายชื่อต้องห้าม (OFAC List) หรือกลุ่มคน หรือกลุ่มบุคคลต้องห้ามอื่น ๆ ที่ถูกระบุว่าเป็นตัวแทนของประเทศที่ถูกมาตรการลงโทษ (Sanctioned)
​​HtmlBlock
42
Padding
 
 
 

จัดการเรื่องบัตรเครดิตได้ง่ายๆ ผ่าน K PLUS

 • เปิดใช้งานบัตรเครดิต
 • ตรวจสอบยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต
 • ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
 • ตรวจสอบคะแนนสะสมบัตรเครดิต

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
51
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ​ ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

ผู้มีรายได้ประจำ​​

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้  50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

อายุงาน/อายุกิจการ (บัตรหลัก)​

 • 6 เดือน​

เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้ 15​,000 บาท/เดือนขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม ​ ​

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้ ​50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

อายุงาน/อายุกิจการ (บัตรหลัก)​

 • 1 ปี

ผู้มีเงินออม

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • เงินฝากออมทรัพย์และหรือเงินฝากประจำ 1,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • เงินฝากประจำและหรือเงินฝากออมทรัพย์ 2,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • เงินฝากออมทรัพย์และ/หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 15,000 บาท

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • เงินฝากออมทรัพย์และ/หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 15,000 บาท

อายุบัตรหลัก

 • 20-80 ปี​

อายุบัตรเสริม

 • 15 ปี​

เอกสาร

ผู้มีรายได้ประจำ​

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

 
เอกสารแสดงรายได้

​หมายเหตุ: ​กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​

​​

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)


เจ้าของกิจการ

กรณีไม่จดทะเบียน/จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได้​
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​


 
กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล​
​​​​เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ

 • สำเนาบัตรประชา​ชน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (คัดสำเนาอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี​​

เอกสารแสดงรายได้​

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​​


กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล
​​​​เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

เอกสารแสดงรายได้​

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ​ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้​​


ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


 
เอกสารแสดงรายได้

ผู้มีเงินออม​

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


 
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: ​กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำกับธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 6 เดือนไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้


ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


 
เอกสารแสดงรายได้

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ที่จะนำมาเป็นหลักประกัน
 • สัญญาจำนำสิทธิ์บัญชีเงินฝาก

ผู้สมัครชาวต่างชาติ​

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนา Passport และ Visa ที่ยังไม่หมดอายุ

​​​​​
Black
Middle|Left
Left
FAQ
52
Padding

​​

คำถามที่พบบ่อย

​บัตรเครดิตเจซีบี-กสิกรไทยคืออะไร ?
​บัตรเครดิตเจซีบี-กสิกรไทย เป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท JCBI ที่เป็น International Payment Brand แห่งเดียวของญี่ปุ่น โดยสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย JCB ทั่วประเทศและทั่วโลก สามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย และตู้เอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย JCB ทั่วประเทศ รวมทั้ง ตู้ ATM ที่มีเครื่องหมาย CIRRUS ทั่วโลก
​มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยหรือไม่ ?
​ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก ปีถัดไปฟรีอัตโนมัติเมื่อใช้จ่าย 12 ครั้ง / ปี โดยอัตราค่าธรรมเนียมเท่ากับบัตรเครดิตกสิกรไทยคลาสสิก ทอง และแพลทินัม
​สามารถสมัครบัตรเสริมได้หรือไม่ ?
​ได้ สามารถสมัครบัตรเสริมได้สูงสุด 5 ใบ
​บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยกรณีใช้งานต่างประเทศจะคิดค่าอัตราความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินหรือไม่ ?
​ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
​การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสามารถตรวจสอบ Rate ได้จากที่ใด ?
​ตรวจสอบได้ที่ http://www.jcb.jp/rate/usd.htmlBlack
Middle|Left
LeftHtmlBlock
31
Padding
Black
Middle|Left
Left

อิ่มอร่อย พร้อมส่วนลด 10% กับ 7 ร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำ

อิ่มอร่อย พร้อมส่วนลด 10% และรับเครดิตเงินคืน 3% ทุกๆ 800บาท/เซลล์สลิป กับ 7 ร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำ


​ระยะเวลา: 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562

พิเศษ สำหรับบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทยรับส่วนลด 10%* เมื่อชำระค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ​

เงื่อนไขสำหรับส่วนลด: 

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทยเท่านั้น
 • CHABUTON เฉพาะยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ) ส่วนลดใช้ได้กับเมนูราคาปกติ และรับประทานที่ร้านเท่านั้น (เซ็ทเมนูไม่ร่วมรายการ)
 • GYU KAKU, KATSUYA และ ON-YASAI เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มในราคาปกติ ที่รับประทานที่ร้านเท่านั้น กรุณาแจ้งพนักงานว่าต้องการใช้สิทธิ์ส่วนลด JCBก่อนสั่งอาหาร
 • OOTOYA เฉพาะยอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ) และรับประทานที่ร้านเท่านั้น
 • SABOTEN เฉพาะค่าอาหารจากเมนูที่ร่วมรายการ และรับประทานที่ร้านเท่านั้น ยกเว้นสาขาเอ็กซ์เพรส พิเศษทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน รับส่วนลด 15% เฉพาะยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ)
 • YOSHINOYA เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มในราคาปกติ และรับประทานที่ร้านเท่านั้น ยกเว้นสาขา MBK Food Island และสาขารูปแบบExpress ไม่ร่วมรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ และไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/บริการ หากมีปัญหา ข้อสงสัย กรุณา สอบถาม ณ จุดขาย
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทย ติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 


เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืน​: 

 • เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป ณ ร้านอาหารทั่วโลก
 • เฉพาะยอดใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 ในหมวด Merchant Category Code (MCC code) ที่ธนาคารฯ กำหนด เท่านั้น ได้แก่ หมวด EATING PLACES & RESTAURANTS MCC Code 5812 และ หมวด FAST FOOD RESTAURANTS MCC Code 5814 เท่านั้น ไม่นับรวมหมวด DRINKING PLACES (BARS-ALCOHOLIC BEVERAGES, COCKTAIL LOUNGES, DISCOTHEQUES, TAVERNS & NIGHT CLUBS) MCC Code 5813​
 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 120 บาท/หมายเลขบัตรเครดิต/เดือน
 • เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังทำรายการ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดติดต่อ K-Contact Center 02-8888888None
52
Padding


Black
Middle|Left
Left
None
61
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
62
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
11
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
10
PaddingBlack
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left