อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ร้อยละ / ปี
MLR (Minimum Loan Rate) 5.72
MOR (Minimum Overdraft Rate) 6.09
MRR (Minimum Retail Rate) 5.97
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดูทั้งหมด