อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ร้อยละ / ปี
MLR (Minimum Loan Rate) 6.57
MOR (Minimum Overdraft Rate) 6.89
MRR (Minimum Retail Rate) 6.60
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดูทั้งหมด