อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ร้อยละ / ปี
MLR (Minimum Loan Rate) 5.47
MOR (Minimum Overdraft Rate) 5.84
MRR (Minimum Retail Rate) 5.97
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดูทั้งหมด