พนักงานและเครือข่ายบริการ

ธนาคารเล็งเห็นคุณค่าของพนักงานในทุกระดับขั้น มุ่งสร้างเสริมให้พนักงานได้ทำงานอย่างมีคุณค่า ปริมาณพนักงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงประสิทธิภาพ การทำงานที่สูงขึ้น จุดบริการเครื่องเอทีเอ็มที่หลากหลายและกระจายอยู่ในทุกจุดทั่วพื้นที่ก็ เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ความสะดวกสูงสุดแก่ลูกค้า


จำนวนพนักงานและเครือข่ายบริการ ณ ปัจจุบัน
จำนวนพนักงาน
18,795
จำนวนสาขา
830
จำนวนเครื่อง ATM/RCM
11,016
​จำนวนผู้ใช้ K PLUS
18.5 ล้านคน

ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมิถุนายน 2565

จำนวนพนักงานและเครือข่ายบริการย้อนหลัง >​​​​​​​​​