พนักงานและเครือข่ายบริการ

ธนาคารเล็งเห็นคุณค่าของพนักงานในทุกระดับขั้น มุ่งสร้างเสริมให้พนักงานได้ทำงานอย่างมีคุณค่า ปริมาณพนักงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงประสิทธิภาพ การทำงานที่สูงขึ้น จุดบริการเครื่องเอทีเอ็มที่หลากหลายและกระจายอยู่ในทุกจุดทั่วพื้นที่ก็ เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ความสะดวกสูงสุดแก่ลูกค้า


จำนวนพนักงานและเครือข่ายบริการ ณ ปัจจุบัน
จำนวนพนักงาน
20,443
จำนวนสาขา
886
จำนวนเครื่องเอทีเอ็ม
8,168
​จำนวนผู้ใช้ K PLUS
12.1 ล้านคน

ข้อมูลล่าสุด ณ เดือน ธันวาคม 2562

จำนวนพนักงานและเครือข่ายบริการย้อนหลัง >​​​