Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​​​

ธนาคารแห่งความยั่งยืน

ธนาคารกสิกรไทยดำเนินธุรกิจโดยการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม มาเป็นหลักการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงธุรกิจที่สามารถอำนวยประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันนำไปสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ

ธนาคารให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ จำนวน 9 เป้าหมายหลัก ซึ่งสอดคล้องตามประเด็นสาระสำคัญของธนาคาร อีกทั้งให้การสนับสนุนอีก 8 เป้าหมาย เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 
 

BloombergGender-Equality Index(GEI)
บริษัทไทยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก
(2562-2563)

 
 

ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน Carbon Disclosure Project (CDP)
ธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียว​ที่ได้รับการประเมินผล ในระดับ A- (Leadership Level)
(2562)

 

 

ดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
ธนาคารไทยแห่งแรก ในประเทศไทยและอาเซียน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก 4 ปีติดต่อกัน
(2559-2562)


 
 

รางวัล Sustainability Award ประเภท Bronze Class ในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร
(2561-2563)

 
 

ดัชนี FTSE4 Good Emerging Index
ได้รับคัดเลือก เป็นสมาชิก 4 ปีติดต่อกัน
(2559-2562)


 
 

MSCI ESG Ratings ที่ระดับ AA
ซึ่งถือว่าเป็นระดับผู้นำ ในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในกลุ่มธนาคาร ของตลาดเกิดใหม่
(2562)

 
 

การรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์
ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง
(2561-2562)


 
 

ใบรับรอง ESG 100 Certificate
ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 100 บริษัท ที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
(2559-2562)

 
 

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น
(2561-2562)

 
 

รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับเกียรติคุณ
(2562)

 
 

รางวัล Distinguished Awards
ด้านความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
(2562)


 
 

หุ้นยั่งยืน 2562
ได้รับเป็นปีที่ 4
(2558, 2560-2562)

​​​
 
 
 

ปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในดีเอ็นเอของ​พนักงานทุกคน

 

ธนาคารได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถือเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งในระดับโลก (World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และได้รับคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี FTSE4Good Emerging Index  สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล


 
 
 

รากฐานแห่งก​ารพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรีน  ดีเอ็นเอ   คือ   ​ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยใช้แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ   สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ​มาเป็นรากฐานของวัฒนธรรม​องค์กร     เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง     ​สร้างอัตลักษณ์การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติสืบไป

 

เศรษฐกิจ

 

สังคม

 

สิ่งแวดล้อม​

ข่าวสารและกิจกรรม

 
 
 

มูลนิธิกสิกรไทย

บริการทุกระดับประทับใจ