Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​​

ธนาคารกสิกรไทยดำเนินธุรกิจโดยการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม มาเป็นหลักการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงธุรกิจที่สามารถอำนวยประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันนำไปสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
ธนาคารให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ จำนวน 9 เป้าหมายหลัก ซึ่งสอดคล้องตามประเด็นสาระสำคัญของธนาคาร อีกทั้งให้การสนับสนุนอีก 8 เป้าหมาย เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 
 

ดัชนีแห่งความยั่งยืน
Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI)

ธนาคารไทยแห่งแรกในประเทศไทย
และอาเซียนที่ได้รับคัดเลือก
เป็นสมาชิก 5 ปีติดต่อกัน
(2559 - 2563)

 
 

รางวัล Sustainability Award
ประเภท Silver Class
ในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร

(2564)
Bronze Class
(2561 - 2563)

 
 

ดัชนี FTSE4Good
Emerging Index

ได้รับคัดเลือก
เป็นสมาชิก 5 ปีติดต่อกัน
(2559 - 2563)

 
 

MSCI ESG Ratings ที่ระดับ AA
ซึ่งถือว่าเป็นระดับผู้นำ
ในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล
ในกลุ่มธนาคารของตลาดเกิดใหม่
(2563)

 
 

Bloomberg
Gender-Equality Index (GEI)

บริษัทไทยแห่งแรก
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก
3 ปีติดต่อกัน
(2562 - 2564)

 
 

ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน
Carbon Disclosure Project
(CDP)

ได้รับการประเมินผล
ในระดับ B (Management Level)
(2563)

 
 

การรับรองการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์

ธนาคารพาณิชย์แห่งแรก
ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง
3 ปีติดต่อกัน
(2561 - 2563)

 
 

ใบรับรอง 100 Certificate
ได้รับคัดเลือก
เป็นหนึ่งใน 100 บริษัท
ที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล
6 ปีติดต่อกัน
(2559 - 2564)

 
 

รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านความยั่งยืนดีเด่น

2 ปีติดต่อกัน
(2561 - 2562)

 
 

หุ้นยั่งยืน
ได้รับเป็นปีที่ 5
(2558, 2560 - 2563)
 

 

ปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในดีเอ็นเอของ​พนักงานทุกคน

 

ธนาคารได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถือเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งในระดับโลก (World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และได้รับคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี FTSE4Good Emerging Index  สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล


 
 
 

รากฐานแห่งก​ารพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรีน  ดีเอ็นเอ   คือ   ​ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยใช้แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ   สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ​มาเป็นรากฐานของวัฒนธรรม​องค์กร     เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง     ​สร้างอัตลักษณ์การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติสืบไป

 

เศรษฐกิจ

 

สังคม

 

สิ่งแวดล้อม​

ข่าวสารและกิจกรรม

 
 
 

มูลนิธิกสิกรไทย

บริการทุกระดับประทับใจ