เจ้าหน้าที่บริหาร

 

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

นายพิพิธ เอนกนิธิ

กรรมการผู้จัดการ

 

นายพัชร สมะลาภา

กรรมการผู้จัดการ

 

ดร. อดิศวร์ หลายชูไทย

เลขานุการบริษัท

และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

นายธิติ ตันติกุลานันท์

ผู้บริหารสายงาน

 

ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์

Private Banking Business Group Head

 

นายจงรัก รัตนเพียร

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

และสมุห์บัญชีใหญ่​

 

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายภานพ อังศุสิงห์

ผู้บริหารสายงาน

 

นายทวี ธีระสุนทรวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายวศิน วณิชย์วรนันต์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายดิถีชัย ลิมโปดม

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายทิพากร สายพัฒนา

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายอัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นางสาวศันสนา สุขะนันท์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายชัช เหลืองอาภา

รองกรรมการผู้จัดการ

รายนามตำแหน่ง
นายทวิช ธนะชานันท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสุวัฒน์ เจริญวิจิตรชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายอติพัฒน์ อัศวจินดาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสุรเดช เกียรติธนากรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางขวัญเนตร รัตนพฤกษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวศรัณยา ลีลารัศมี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายพจนารถ แสงพฤกษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ดร. วิชัย ณรงค์วณิชย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางกิติยา ฤกษ์ภูริทัตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายวรวิทย์ เกียรติทวีอนันต์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวศุภนีวรรณ จูตระกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ดร. กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายชลัฐ ศิริพงศ์วุฒิกร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางชลารัตน์ พินิจเบญจพล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวพัลลภา ศรีสุกใส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางมาริสา วัตถพาณิชย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาววาสนา สุระกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวศิริพร วงศ์ตรีภพผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายวงศ์พัฒน์ พันธุ์เจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายกิตติพงศ์ คุ้มมั่น
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายฉลอม พาทัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายตรีวุฒิ ศรีเกตุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางปกเกศ วงศกิตติรักษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวมณฑา วรประสิท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวสวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายอมร สุวจิตตานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายธนพงษ์ ณ ระนอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายปรัชญา เกิดแก้วฟ้า
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวสุพร สุนทรโรหิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายเมธี พรรณเชษฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวจริภรณ์ กิจเจริญไพศาลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวจิตราวิณี วรรณกร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายณพวิทย์ โทเทอดวิไลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวณัชชา อากาศฤกษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางนลินรัตน์ ทรรทรานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายปัญญา คงคาไพศาล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายพรชัย ยงนพกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายไพศาล วรเศรษฐ์ศิริ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวศรินยา ปิยะวงศ์สมบูรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ดร. สรรเพชญ สุขเพสน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสุนันท์ ศิริอักษร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวหทัยพร เจียมประเสริฐ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายนพดล บุญมาพจร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายอรรถพล สมิทธิเวทย์วงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสุรพงษ์ ศิวาลัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ดร.อนุวรรตน์ ศรีอุดม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายเกษชญง สกาวรัตนานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายธนธิป ตั้งเจตนาพร
ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจงานค้า
นางสาวณัชชารีย์ นันทิวัชรินทร์ ผู้บริหารกลุ่มสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดทุน
นางวิมลรัตน์ เสรีนิยม ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
นายพงศกร ล่ำซำ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์
ดร. ตรีพล ภูมิวสนะ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์
นางสาวศิริพร สุวรรณการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินไพรเวทแบงค์
นางสาวพรวิภา ตั้งตรงจิตร ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจ
​​