เจ้าหน้าที่บริหาร

 

นายบัณฑูร ล่ำซำ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

นายปรีดี ดาวฉาย

กรรมการผู้จัดการ

 

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย

กรรมการผู้จัดการ

 

นายพิพิธ เอนกนิธิ

กรรมการผู้จัดการ

 

นายพัชร สมะลาภา

กรรมการผู้จัดการ​

​​​
 

ดร. อดิศวร์ หลายชูไทย

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

นายธิติ ตันติกุลานันท์

ผู้บริหารสายงาน

 

ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์

Private Banking Business Group Head

 

นายจงรัก รัตนเพียร

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายภานพ อังศุสิงห์

ผู้บริหารสายงาน

 

นายทวี ธีระสุนทรวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ

 นายวศิน วณิชย์วรนันต์
 รองกรรมการผู้จัดการ

 

 นายวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร

  รองกรรมการผู้จัดการ

 

 นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ

  รองกรรมการผู้จัดการ

 

 นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์

  รองกรรมการผู้จัดการ

  

 นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา

  รองกรรมการผู้จัดการ

  

 นายอนันต์ ลาภสุขสถิต

  รองกรรมการผู้จัดการ​

 

 นายดิถีชัย ลิมโปดม

  รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายทิพากร สายพัฒนา

รองกรรมการผู้จัดการ


รายนามตำแหน่ง
นายทวิช ธนะชานันท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายชาติชาย สุนทรเกียรติผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสุวัฒน์ เจริญวิจิตรชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายอติพัฒน์ อัศวจินดาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสุรเดช เกียรติธนากรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางขวัญเนตร รัตนพฤกษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวศันสนา สุขะนันท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
​นางสาวศรัณยา ลีลารัศมี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายพจนารถ แสงพฤกษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายพิภวัตร์ ภัทรนาวิก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ดร. วิชัย ณรงค์วณิชย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
​​นางกิติยา ฤกษ์ภูริทัต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายวรวิทย์ เกียรติทวีอนันต์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายอัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวศุภนีวรรณ จูตระกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ดร. กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายชลัฐ ศิริพงศ์วุฒิกร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางชลารัตน์ พินิจเบญจพล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายชัช เหลืองอาภา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวพัลลภา ศรีสุกใส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางมาริสา วัตถพาณิชย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาววาสนา สุระกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวศิริพร วงศ์ตรีภ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายวงศ์พัฒน์ พันธุ์เจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายกิตติพงศ์ คุ้มมั่น
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายฉลอม พาทัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายตรีวุฒิ ศรีเกตุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางปกเกศ วงศกิตติรักษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวมณฑา วรประสิทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวสวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายอมร สุวจิตตานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายธนพงษ์ ณ ระนอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายปรัชญา เกิดแก้วฟ้า
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวสุพร สุนทรโรหิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายเมธี พรรณเชษฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวจริภรณ์ กิจเจริญไพศาล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวจิตราวิณี วรรณกร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายณพวิทย์ โทเทอดวิไ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวณัชชา อากาศฤกษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางนลินรัตน์ ทรรทรานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายปัญญา คงคาไพศาล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายพรชัย ยงนพกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายไพศาล วรเศรษฐ์ศิริ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวศรินยา ปิยะวงศ์สมบูรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ดร. สรรเพชญ สุขเพสน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสุนันท์ ศิริอักษร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวหทัยพร เจียมประเสริฐ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์ ​
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ​​
นายนพดล บุญมาพจร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ​​​
นายธนธิป ตั้งเจตนาพร
ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจงานค้า
นางสาวณัชชารีย์ นันทิวัชรินทร์
ผู้บริหารกลุ่มสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดทุน
นางวิมลรัตน์ เสรีนิยม
ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
นายพงศกร ล่ำซำ
ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์
นายนนท์ บุรณศิริ
ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาด้านการบริหาร ทรัพย์สินครอบครัว
ดร. ตรีพล ภูมิวสนะ
ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์​
​​​​​​​​นางสาวศิริพร สุวรรณการ
ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินไพรเวทแบงค์
นางสาวพรวิภา ตั้งตรงจิตร
ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจ​​
​ ​