บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทยได้จัดตั้งและลงทุนในบริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย (Progress Companies) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ผ่านการให้บริการสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ แก่ธนาคารกสิกรไทย


 

บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส กันภัย จำกัด

สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยแก่ธุรกิจของธนาคาร อาทิ การดูแลรักษาเงินสด ตราสารทางการเงิน ทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ การคัดแยกธนบัตร บริการตรวจนับ ตลอดจนบริการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าและพนักงานของธนาคารกสิกรไทย

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยถือหุ้นในบริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส กันภัย จำกัด ทั้งหมด 100%

 

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด

สนับสนุนธุรกิจการติดตามแก้ไขหนี้สินเชื่อผู้บริโภคและสินเชื่อผู้ประกอบการของธนาคารกสิกรไทย

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยถือหุ้นในบริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด ทั้งหมด 100%

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จำกัด

สนับสนุนธุรกิจด้านการสรรหาบุคลากรด้านการบริการให้แก่ธนาคารกสิกรไทย อาทิ แม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยถือหุ้นในบริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จำกัด ทั้งหมด 100%

 

บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด

สนับสนุนงานศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ให้แก่ธนาคารกสิกรไทย (K-Contact Center) ผ่านการให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการแนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทย เป็นช่องทางในการให้บริการลูกค้าและการรับแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนเพื่อส่งให้ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทยดำเนินการต่อ เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยถือหุ้นในบริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด ทั้งหมด 100%

 

บริษัท โพรเกรส เทรนนิ่ง จำกัด

สนับสนุนการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยถือหุ้นในบริษัท โพรเกรส เทรนนิ่ง จำกัด ทั้งหมด 100%

 

บริษัท โพรเกรส พลัส จำกัด

บริการตัวแทนจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับแบบพิมพ์ เครื่องใช้สำนักงาน ปฏิทิน ของชำร่วย และเครื่องแบบพนักงานให้แก่ธนาคารกสิกรไทย

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยถือหุ้นในบริษัท โพรเกรส พลัส จำกัด ทั้งหมด 100%

 

บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด

สนับสนุนงานบริหารอาคารและงานบริการทำความสะอาดให้ธนาคารกสิกรไทย

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยถือหุ้นในบริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด ทั้งหมด 100%

 

บริษัท โพรเกรส แมเนจเมนท์ จำกัด

สนับสนุนการกำกับดูแลและจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้ของธนาคารให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมจำหน่ายหรือให้เช่าต่อ กำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้ ทรัพย์สินที่จำนำมาตีโอนชำระหนี้ของลูกหนี้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้บริการชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่ ภาษีบำรุงท้องที่ / โรงเรือน ยื่นปลดภาระภาษี ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้บริการจัดเตรียมสัญญาซื้อขาย ข้อมูลการขายที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมสัญญาเช่าสำหรับทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของธนาคารกสิกรไทย

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยถือหุ้นในบริษัท โพรเกรส แมเนจเมนต์ จำกัด ทั้งหมด 100%

 

บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด

สนับสนุนงานด้านการกำกับดูแลจัดการสินค้าคงคลังที่ลูกหนี้ธนาคารกสิกรไทยนำมาวางเป็นหลักประกัน ดูแล ควบคุม ตรวจตราอย่างใกล้ชิดและรักษามิให้เกิดความเสียหายหรือสูญหาย ตรวจนับสินค้าคงคลังที่ลูกหนี้มิได้วางเป็นหลักประกันแต่เกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้บริการการตรวจสอบเอกสารสินเชื่อในบัญชีสินเชื่อลูกหนี้ที่ได้รับสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทยหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยถือหุ้นในบริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด ทั้งหมด 100%

 

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

สนับสนุนการจัดการบุคลากร สรรหา และจัดจ้าง เพื่อปฏิบัติงานบริการลูกค้าให้แก่ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยถือหุ้นในบริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด ทั้งหมด 100%

 

บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำกัด

ให้บริการการประเมินราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจของธนาคารกสิกรไทยในการดำเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนองหลักประกันลูกหนี้ด้อยคุณภาพของธนาคารกสิกรไทยให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์เพทาย จำกัด ณ สำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและจดทะเบียนนิติกรรมแก่ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกร

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยถือหุ้นในบริษัทโพรเกรส แอพไพรซัล จำกัด ทั้งหมด 100%

 

บริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต

ปัจจุบัน บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ถือหุ้นในบริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งหมด 100%