Middle|Left Green

​ดอกเบี้ยสูง คุ้มครองดี

มีเงินใช้หลังเกษียณ

ก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมั่นใจ บริหารเงินได้อย่างมั่นคง

HtmlBlock
11
 
 
 

ดอ​กเ​บี้ยสูง
โอนเข้าบัญชีให้ใช้จ่ายทุกเดือน

 
Middle|Right
 

​​​​

HtmlBlock
12
 
 
 

ประกันอุบัติเหตุสูงสุด

 
คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
ขอบเขตความคุ้มครอง

 
Middle|Left
 

​​

 
 
 
 
 
 
HtmlBlock
31
 

การเปิดบัญชี

รายละเอียด
 • ​เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท/คน​
​​ ​
คุณสมบัติ
​​
 • เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 55 ​ปีขึ้นไป และต้องเปิดบัญชีเงินฝากในนามบุคคลเดียวเท่านั้น (ฟรีความคุ้มครองอุบัติเหตุ เฉพาะผู้ฝากอายุ 55–70 ปีบริบูรณ์ และมีเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 100,000 บาท)
 • ผู้ฝากจะต้องมี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ​หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ​ของธนาคารกสิกรไทย เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อฝากครบกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท / คน หรือการโอนยอดเงินฝากเฉพาะส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท จากบัญชีเดิม ไปเข้า ​​บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ​หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ​ที่ผูกไว้​

เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (Smart Card)
 • บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่าไม่มีชิป (แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 2 อย่าง เช่น ​สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบขับขี่, สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สำเนา ​Passport)​​


ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัญชี


 
 
 
HtmlBlock
42
 

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อผู้ฝากต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลคู่สัญญาต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

ผู้ฝากสามารถแสดงบัตรประชาชนในสถานพยาบาลคู่สัญญากับ บมจ. เมืองไทยประกันภัย เพื่อรับความคุ้มครองโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย และธนาคารขอแจ้งยกเลิกการออกบัตรรับประกันภัยให้กับลูกค้ามีผลตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

หากลูกค้าได้รับดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภท รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท / ปี (ปีภาษี ม.ค. - ธ.ค.) สามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้จากกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

สามารถถอนเงินก่อนครบกำหนดฝากได้หรือไม่ จะได้รับดอกเบี้ยอย่างไร ?

ลูกค้าสามารถถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกำหนดฝากได้ โดยหาก

 • ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ยังไม่ครบกำหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย

สำหรับเงินต้นส่วนที่เหลือในบัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ จะยังคงได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝากตามปกติ

หากฝากเงินเกิน 3,000,000 บาท ธนาคารจะดำเนินการอย่างไร ?

ธน​าคารสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ยสาหรับยอดเงินในส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท และ / หรือสงวนสิทธิ์โอนยอดเงินฝากเฉพาะในส่วนที่เกิน 3,000,000 บาทออกจากบัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ ที่ฝากครั้งล่าสุดไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ลูกค้าได้ผูกกับบัญชีเงินฝากซูเปอร์ ซีเนียร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า สาหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารแบ่งจ่ายรายเดือนให้ก่อนหน้าไปแล้วนั้นธนาคารจะหักจากยอดเงินฝากส่วนที่เกินกว่า 3,000,000 บาทก่อนโอนออกไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ถือบัญชีเงินฝากคุ้มครองผู้สูงอายุแบบเดิมอยู่ จะต้องมาดำเนินการเปลี่ยนเป็นบัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์หรือไม่ ?

ลูกค้าที่ถือบัญชีเงินฝากคุ้มครองผู้สูงอายุ (เดิม) จะได้ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นเหมือนบัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ เพียงนำสมุดบัญชีเงินฝากคุ้มครองผู้สูงอายุของท่าน มาเปลี่ยนเป็นสมุดเป็นบัญชีเงินฝากซูเปอร์ ซีเนียร์ ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

 
 
 
InvisibleSectionName
10
 

จุดเด่น
 
 
 
InvisibleSectionName
30
 

​การเปิดบัญชี​​

 
 
 
HtmlBlock
21
 

รายละเอียดบัญชี


รายละเอียดการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ความคุ้มครองประกันภัย วงเงินคุ้มครองต่อรายบุคคล
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
 • จากอุบัติเหตุ
เท่ากับยอดเงินฝากในบัญชี และสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกายโดยเจตนา

10% ของยอดเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
 • ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
กระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ (จ่ายตามเงื่อนไขที่ บมจ.เมืองไทยประกันภัยกำหนด) รวมไม่เกิน 10% ของยอดเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ไม่เกิน 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

หมายเหตุ:

 • ความคุ้มครองเท่ากับยอดเงินฝากในบัญชีก่อนหน้า 1 วันที่ผู้ฝากเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุ
 • การเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ เป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันภัยกำหนด
 • รายละเอียดความคุ้มครองอุบัติเหตุ รับประกันโดย บมจ.เมืองไทยประกันภัย โทร.1484
 • ผู้ฝากแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับสิทธิ์ในสถานพยาบาลคู่สัญญากับ บมจ. เมืองไทยประกันภัย เพื่อรับความคุ้มครองโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย และธนาคารขอแจ้งยกเลิกการออกบัตรรับประกันภัยให้กับลูกค้ามีผลตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

ผู้ให้บริการประกัน

ผู้รับประกัน

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

ผู้นำเสนอ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547

ห​มายเหตุ

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 
 
 
 
None
41
 
 
 
 
None
40
 

​ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี ​

 
 
 
InvisibleSectionName
20
 

​รายละเอียดบัญชี

 
 
 
HtmlBlock
35
 

บริการเส​​ริมของบัญชี

สะดวก ปลอดภัย สบายใจกว่า

 

บริการ K-eMail Statement

รวดเร็ว ปลอดภัย

รู้ทุกการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีผ่านอีเมล​

ช่องทางการสมัคร

บริการขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก
(e-Withholding tax)

ขอผ่านออนไลน์ได้ที่ website ของกรมสรรพากร
ได้ตลอด 24 ชั่​วโมง สะดวก ไม่ต้องเก็บเอกสาร
ไม่ต้องไปสาขา

ช่องทางการขอข้อมูล