Middle|Left Green

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ดอกเบี้ยสูง คุ้มครองดี

มีเงินใช้หลังเกษียณ

ก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมั่นใจ บริหารเงินได้​​อย่างมั่นคง​

HtmlBlock
11
 
 
 

ดอกเ​บี้ยสูง
โอนเข้าบัญชีให้ใช้จ่ายทุกเดือน 
Middle|Right
 

​​​​

HtmlBlock
12
 
 
 

ประกันอุบัติเหตุสูงสุด

 
คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
ขอบเขตความคุ้มครอง

 
Middle|Left
 

​​

 
 
 
 
 
 
HtmlBlock
31
 

การเปิดบัญชี

รายละเอียด
 • ​เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท/คน​
​​ ​
คุณสมบัติ
​​
 • เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 55 ​ปีขึ้นไป และต้องเปิดบัญชีเงินฝากในนามบุคคลเดียวเท่านั้น (ฟรีความคุ้มครองอุบัติเหตุ เฉพาะผู้ฝากอายุ 55–70 ปีบริบูรณ์ และมีเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 100,000 บาท)
 • ผู้ฝากจะต้องมี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ​หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ​ของธนาคารกสิกรไทย เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อฝากครบกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท / คน หรือการโอนยอดเงินฝากเฉพาะส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท จากบัญชีเดิม ไปเข้า ​​บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ​หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ​ที่ผูกไว้​

เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (Smart Card)
 • บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่าไม่มีชิป (แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 2 อย่าง เช่น ​สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบขับขี่, สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สำเนา ​Passport)​​


ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัญชี


 
 
 
HtmlBlock
42
 

คำถามที่พบบ่อย​​

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

​หากลูกค้าได้รับดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภท รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท / ปี (ปีภาษี ม.ค. - ธ.ค.) สามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้จากกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

สามารถถอนเงินก่อนครบกำหนดฝากได้หรือไม่ จะได้รับดอกเบี้ยอย่างไร ?

ลูกค้าสามารถถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกำหนดฝากได้ โดยหาก

 • ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ยังไม่ครบกำหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย

สำหรับเงินต้นส่วนที่เหลือในบัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ จะยังคงได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝากตามปกติ

​​
หากฝากเงินเกิน 3,000,000 บาท ธนาคารจะดำเนินการอย่างไร ?

​ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ยสาหรับยอดเงินในส่วนที่เกิน 3,000,000 ​บาท​ และ / หรือสงวนสิทธิ์โอนยอดเงินฝากเฉพาะในส่วนที่เกิน 3,000,000 ​บาทออกจากบัญชีเงินฝาก​ประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ ที่ฝากครั้งล่าสุดไปเข้า​บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน​ที่ลูกค้าได้ผูกกับบัญชีเงินฝากซูเปอร์ ซีเนียร์​​ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า สาหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารแบ่งจ่ายรายเดือนให้ก่อนหน้าไปแล้วนั้นธนาคารจะหักจากยอดเงินฝากส่วนที่เกินกว่า 3,000,000 บาทก่อนโอนออกไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน​​

ถือบัญชีเงินฝากคุ้มครองผู้สูงอายุแบบเดิมอยู่ จะต้องมาดำเนินการเปลี่ยนเป็นบัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์หรือไม่ ?

ลูกค้าที่ถือบัญชีเงินฝากคุ้มครองผู้สูงอายุ (เดิม) จะได้ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นเหมือนบัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ เพียงนำสมุดบัญชีเงินฝากคุ้มครองผู้สูงอายุของท่าน มาเปลี่ยนเป็นสมุดเป็นบัญชีเงินฝากซูเปอร์ ซีเนียร์ ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ​
 
 
 
InvisibleSectionName
10
 

จุดเด่น
 
 
 
InvisibleSectionName
30
 

​การเปิดบัญชี​​

 
 
 
HtmlBlock
21
 

รายละเอียดบัญชี


รายละเอียดการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
​​
ความคุ้มครองประกันภัยวงเงินคุ้มครองต่อรายบุคคล
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
 • จากอุบัติเหตุ
เท่ากับยอดเงินฝากในบัญชี และสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกายโดยเจตนา

​​​​​10% ของยอดเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
 • ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
​​ กระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ (จ่ายตามเงื่อนไขที่ บมจ.เมืองไทยประกันภัยกำหนด)รวมไม่เกิน 10% ของยอดเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)ไม่เกิน 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

หมายเหตุ:​

 • ความคุ้มครองเท่ากับยอดเงินฝากในบัญชีก่อนหน้า 1 วันที่ผู้ฝากเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุ
 • ​การเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ เป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันภัยกำหนด​​​
 • รายละเอียดความคุ้มครองอุบัติเหตุ รับประกันโดย บมจ.เมืองไทยประกันภัย โทร.1484
​ ​
​ ​
ผู้ให้บริการประกัน

ผู้รับประกัน

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

ผู้นำเสนอ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547

หมายเหตุ

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 
​​
 
 
 
None
41
 
 
 
 
None
40
 

​ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี ​

 
 
 
InvisibleSectionName
20
 

​รายละเอียดบัญชี