เจ้าหน้าที่บริหาร

 

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

นายพิพิธ เอนกนิธิ

กรรมการผู้จัดการ

 

นายพัชร สมะลาภา

กรรมการผู้จัดการ

 

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง

กรรมการผู้จัดการ

 

ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์

กรรมการผู้จัดการ

 

ดร. อดิศวร์ หลายชูไทย

เลขานุการบริษัท

และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

นายธิติ ตันติกุลานันท์

ผู้บริหารสายงาน

 

นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์

Private Banking Group Head

 

นายจงรัก รัตนเพียร

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

และสมุห์บัญชีใหญ่

 

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายภานพ อังศุสิงห์

ผู้บริหารสายงาน

 

นายทวี ธีระสุนทรวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายวศิน วณิชย์วรนันต์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายดิถีชัย ลิมโปดม

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายทิพากร สายพัฒนา

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายอัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นางสาวศันสนา สุขะนันท์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายชัช เหลืองอาภา

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นางสาวศุภนีวรรณ จูตระกูล

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นางสาวศิริพร วงศ์ตรีภพ

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นางชลารัตน์ พินิจเบญจพล

รองกรรมการผู้จัดการ

 

ดร. เกษชญง สกาวรัตนานนท์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายกระมล พูลเกษ

รองกรรมการผู้จัดการ

 

ดร. กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นางสาวศรินยา ปิยะวงศ์สมบูรณ์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายพรชัย ยงนพกุล

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายชลัฐ ศิริพงศ์วุฒิกร

รองกรรมการผู้จัดการ

รายนามตำแหน่ง
นายทวิช ธนะชานันท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสุวัฒน์ เจริญวิจิตรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายอติพัฒน์ อัศวจินดาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสุรเดช เกียรติธนากรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายพจนารถ แสงพฤกษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ดร. วิชัย ณรงค์วณิชย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางกิติยา ฤกษ์ภูริทัตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายวรวิทย์ เกียรติทวีอนันต์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวพัลลภา ศรีสุกใสผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางมาริสา วัตถพาณิชย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาววาสนา สุระกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายกิตติพงศ์ คุ้มมั่นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายตรีวุฒิ ศรีเกตุผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางปกเกศ วงศกิตติรักษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวมณฑา วรประสิทผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวสวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายอมร สุวจิตตานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายธนพงษ์ ณ ระนองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายปรัชญา เกิดแก้วฟ้าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายเมธี พรรณเชษฐ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวจริภรณ์ กิจเจริญไพศาลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวจิตราวิณี วรรณกรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายณพวิทย์ โทเทอดวิไลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวณัชชา อากาศฤกษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางนลินรัตน์ ทรรทรานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายปัญญา คงคาไพศาลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายไพศาล วรเศรษฐ์ศิริผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ดร. สรรเพชญ สุขเพสน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสุนันท์ ศิริอักษรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวหทัยพร เจียมประเสริฐผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสุรพงษ์ ศิวาลัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ดร.อนุวรรตน์ ศรีอุดมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวเกษมศรี เจริญสิทธิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายวรวุฒิ เวสารัชกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสรุจ วนรัตน์ศิริกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายชัยยศ ตันพิสุทธิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายชิดโชติ ลอยประเสริฐผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางอุษา เกาศลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสิทธิโชค เตชพาหพงษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายรักษภาส วิชินโรจน์จรัล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาธินี ศรีรัตนพงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวชนกสุดา ชิตรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวชุติมา กิตติบัณฑูร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวนันทิกา ศันสนียเกียรติ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวบุญวรงค์ บุณยไวโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายพรเทพ กู้ไมตรีจิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางวราลักษณ์ อภิกุลวณิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายศาสตรา มังกรอัศวกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสรศักดิ์ พึ่งรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสิริพัฒน์ อรรฆย์ศุภกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวอรธิดา บุญเปี่ยมศักดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวอาภรณ์ ศิริศรีสกุลชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
​นายธีรวัฒน์ อัศวโภคี
​ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
​นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
​นางสาวศิริพร เริงจิตต์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
​นางสาวศิริลักษณ์ อานันทศุภกุล​
​ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
​นายกุลวัชร์ พุ่มเทียน
​ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
​นายจักรพงศ์ โอแสงธรรมนนท์
​ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
​นายรวินท์ เบญจตันติกุล
​ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
​นายรุ่งสกุล เรืองไทย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ​
​ดร.วราธัช ตันติวรวงศ์
​ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
​นายศิริวัฒน์ วิศลดิลกพันธ์
​ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
​นายสมพร วงศ์ประคอง
​ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
​นายสิริพล จิตรจง
​ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
​นายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท
​ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ​
นายธนธิป ตั้งเจตนาพร​
ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจงานค้า
นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย
ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ตลาดทุน
นายพงศกร ล่ำซำ
Private Banking Business Head
ดร. ตรีพล ภูมิวสนะ
Private Banking Business Head
​นางสาวศิริพร สุวรรณการ
​Financial Advisory Head
นายพีระพัฒน์ เหรียญประยูร
Wealth Planning and Non Capital Maket Head
นางสาวสุใจ หาญเชาว์วงศ์
Business Strategy and Marketing Head
นายบุรินทร์ อดุลวัฒนะ
Privat​e Banking Business Head
นางสาวพรวิภา ตั้งตรงจิตร
ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจ
​​นายสาวิตร ศรีศรันยพงศ์
​ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิ​ชธนกิจ