เจ้าหน้าที่บริหาร

 

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

นายพิพิธ เอนกนิธิ

กรรมการผู้จัดการ

 

นายพัชร สมะลาภา

กรรมการผู้จัดการ

 

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง

กรรมการผู้จัดการ​

 

ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์

กรรมการผู้จัดการ

​​
 

ดร. อดิศวร์ หลายชูไทย

เลขานุการบริษัท

และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

นายธิติ ตันติกุลานันท์

ผู้บริหารสายงาน

 

นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์

Private Banking Business Group Head

 

นายจงรัก รัตนเพียร

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

และสมุห์บัญชีใหญ่​

 

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายภานพ อังศุสิงห์

ผู้บริหารสายงาน

 

นายทวี ธีระสุนทรวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายวศิน วณิชย์วรนันต์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายดิถีชัย ลิมโปดม

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายทิพากร สายพัฒนา

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายอัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นางสาวศันสนา สุขะนันท์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายชัช เหลืองอาภา

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นางสาวศุภนีวรรณ จูตระกูล

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นางสาวศิริพร วงศ์ตรีภพ

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นางชลารัตน์ พินิจเบญจพล

รองกรรมการผู้จัดการ

 

ดร. เกษชญง สกาวรัตนานนท์

รองกรรมการผู้จัดการ

 

นายกระมล พูลเกษ

รองกรรมการผู้จัดการ

รายนามตำแหน่ง
นายทวิช ธนะชานันท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสุวัฒน์ เจริญวิจิตรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายอติพัฒน์ อัศวจินดาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสุรเดช เกียรติธนากรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางขวัญเนตร รัตนพฤกษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายพจนารถ แสงพฤกษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ดร. วิชัย ณรงค์วณิชย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางกิติยา ฤกษ์ภูริทัตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายวรวิทย์ เกียรติทวีอนันต์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ดร. กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายชลัฐ ศิริพงศ์วุฒิกรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวพัลลภา ศรีสุกใสผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางมาริสา วัตถพาณิชย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาววาสนา สุระกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายวงศ์พัฒน์ พันธุ์เจริญผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายกิตติพงศ์ คุ้มมั่นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายตรีวุฒิ ศรีเกตุผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางปกเกศ วงศกิตติรักษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวมณฑา วรประสิทผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวสวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายอมร สุวจิตตานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายธนพงษ์ ณ ระนองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายปรัชญา เกิดแก้วฟ้าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายเมธี พรรณเชษฐ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวจริภรณ์ กิจเจริญไพศาลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวจิตราวิณี วรรณกรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายณพวิทย์ โทเทอดวิไลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวณัชชา อากาศฤกษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางนลินรัตน์ ทรรทรานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายปัญญา คงคาไพศาลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายพรชัย ยงนพกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายไพศาล วรเศรษฐ์ศิริผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวศรินยา ปิยะวงศ์สมบูรณ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ดร. สรรเพชญ สุขเพสน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสุนันท์ ศิริอักษรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวหทัยพร เจียมประเสริฐผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายนพดล บุญมาพจรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายอรรถพล สมิทธิเวทย์วงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสุรพงษ์ ศิวาลัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ดร.อนุวรรตน์ ศรีอุดมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวเกษมศรี เจริญสิทธิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายวรวุฒิ เวสารัชกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสรุจ วนรัตน์ศิริกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายชัยยศ ตันพิสุทธิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายชิดโชติ ลอยประเสริฐผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางอุษา เกาศลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสิทธิโชค เตชพาหพงษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายรักษภาส วิชินโรจน์จรัล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาธินี ศรีรัตนพงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายธนธิป ตั้งเจตนาพรผู้บริหารกลุ่มธุรกิจงานค้า
นายพงศกร ล่ำซำ
ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์
ดร. ตรีพล ภูมิวสนะ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบริ​การไพรเวทแบงค์
นางสาวศิริพร สุวรรณการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินไพรเวทแบงค์
นางสาวพรวิภา ตั้งตรงจิตร ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจ