ตราสัญลักษณ์

​​  


เป็นสัญลักษณ์ตัวแทน (Master Brand) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย (K Companies) ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในทุกช่องทางที่ครบวงจร มีคุณภาพยอดเยี่ยม สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกระดับ อย่างมืออาชีพ และสร้างประสบการณ์ในการใช้บริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า 


ความหมายของตราสัญลักษณ์

ธาตุน้ำก่อให้เกิดธาตุไม้ และธาตุไม้ก่อให้เกิดธาตุไฟ เป็นการผสมธาตุที่กลมกลืนสมดุล ก่อให้เกิดสิริมงคลและความก้าวหน้า

 

วงกลม

คือความสมดุล สมบูรณ์ ไม่สิ้นสุด ก่อให้เกิดพลังความสามัคคี กลมเกลียว เงินไม่รั่วไหล

 

รวงข้าว

แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรือง

 

คลื่น

เปรียบเสมือนน้ำซึ่งบำรุงต้นข้าว ส่งเสริมให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามมากยิ่งขึ้น

น้ำ หมายถึง เงิน ลายเส้น 6 เส้น เลข 6 คือ ดาวศุกร์ ซึ่งเป็นดาว เงิน สอดคล้องกับธุรกิจธนาคาร

 

สีเขียว

สีของธาตุไม้ เป็นสีที่เหมาะสมเนื่องจากปีที่ก่อตั้งธนาคารเป็นธาตุไม้

 

สีเทา

สีของธาตุน้ำ สีเข้มเสมือนน้ำลึก หมายถึง เงินทองหนาแน่นเป็นปึกแผ่น

 

สีแดง

สีของธาตุไฟ ซึ่งสอดคล้องกับสมดุลกับธาตุน้ำและธาตุไม้