/th/promotion/pages/fuelhelp-2022.aspx

แนะนำผลิตภัณฑ์

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าทั่วไป - ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น

มาตรการที่ 1 เพื่อช่วยเหลือลูกค้าทั่วไป

รายละเอียดมาตรการ

 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/บัตร* ตลอดโครงการ เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station และจ่ายด้วยบัตร PTT Blue Credit Card เพียงลงทะเบียนผ่านระบบ SMS พิมพ์ SAVE เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร PTT Blue Credit Card 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ก่อนการทำรายการชำระเงินครั้งแรกครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 65 – 30 เม.ย. 65

  หมายเหตุ:

  • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1%* จากยอดใช้จ่ายค่าน้ำมันผ่านบัตรฯที่ PTT Station (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท/บัตร ระหว่างวันที่ 15-31 มี.ค. 65 และ 50 บาท/บัตร ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 65 รวมสูงสุด 100 บาท/ตลอดโครงการ)
  • ผู้ที่ใช้จ่ายตรงตามเงื่อนไขจะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันหลังจบโครงการ
  • ช่องทางการติดต่อ : K-Contact Center Icon Tel02-8888888
  *รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับบัตร PTT Blue Credit Card
  • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% เฉพาะยอดเติมน้ำมันผ่านบัตร PTT Blue Credit Card ที่ PTT Station ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 65 - 30 เม.ย. 65 เท่านั้น
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการผ่านระบบ SMS และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบอย่างถูกต้องก่อนทำรายการชำระค่าสินค้า/บริการ
  • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขนับจากวันที่สมาชิกบัตรลงทะเบียนเข้าร่วมรายผ่านระบบ SMS และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบอย่างถูกต้องจนถึงวันจบรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น โดยยอดใช้จ่ายก่อนวันลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่ถูกนำมาคำนวณเครดิตเงินคืน
  • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนสะสมสองช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลาที่หนึ่งระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 และช่วงเวลาที่สองระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 – 30 เม.ย. 65
  • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท/บัตรสำหรับยอดใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขระหว่างวันที่ 15-31 มี.ค. 65 และ 50 บาท/บัตรสำหรับยอดใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 65 รวมสูงสุดไม่เกิน 100 บาท/บัตรตลอดโครงการ
  • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณเครดิตเงินคืนได้แก่ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท รายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay
  • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมจะคำนวณแยกออกจากกัน
  • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของท่านภายใน 90 วันทำการหลังจบรายการส่งเสริมการขายนี้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กำหนด
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
  • ธนาคารถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของธนาคารเป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
  • ธนาคารจะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้เครดิตเงินคืนไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข หรือกรณีที่ผู้ถือบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง
  • เครดิตเงินคืนจากรายการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
  • หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเครดิตเงินคืนผู้ถือบัตรต้องติดต่อมายังธนาคารภายใน 120 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้อง หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารจะถือว่า การคำนวณและมอบเครดิตเงินคืนถูกต้องทั้งหมดแล้ว
 • รับเงินคืนสูงสุด 100 บาท/ท่าน/เดือน เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station และจ่ายผ่านแอป Blue CONNECT
  รับเงินคืน 10 บาท เมื่อเติมและจ่ายค่าน้ำมันด้วย e-Wallet ผ่านแอป Blue CONNECT ที่ PTT Station ทุกๆ 100 บาท จำกัดการได้รับเงินคืนสูงสุด 50 บาท/รายการ และไม่เกิน 100 บาท/ท่าน/เดือน จำกัด 100,000 สิทธิ์แรก/เดือน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 พ.ค. 65

  ช่องทางการติดต่อ : K-Contact Center Icon Tel02-8888888 ต่อ 818 หรือ https://www.kasikornbank.com
  /PTTBlueCONNECT5

มาตรการที่ 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ

รายละเอียดมาตรการ

 1. การพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
 2. การให้มาตรการช่วยเหลือ พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย
  โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านผู้ดูแลความสัมพันธ์ ระยะเวลาโครงการ 1 เม.ย. 65 – 31 พ.ค. 65

ช่องทางการติดต่อ :สามารถติดต่อได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ
K-BIZ Contact Center Icon Tel02-8888822 หลังเลือกภาษา กด 65