นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม และการอบรมสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ


ปรับปรุงล่าสุด เดือนสิงหาคม 2565


บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ธนาคาร) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมหรือ การอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆของ กับธนาคาร ธนาคารจึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้


1.    ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผย
เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมหรือ การอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆของกับธนาคาร ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับธนาคาร หรืออนุญาตให้ธนาคารใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีอยู่กับธนาคารแล้ว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขสมาชิกสายการบิน และข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ เฟสบุ๊คไอดี หรือข้อมูลอื่นๆ เช่น ตำแหน่งหน้าที่การงาน และชื่อหน่วยงาน ตามที่ธนาคารได้มีการแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อที่ธนาคารจะได้ประมวลผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนของท่าน และเพื่อแจ้งรายละเอียดและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านกับธนาคาร หรือไม่ยินยอมให้ธนาคารใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้น ธนาคารอาจไม่สามารถให้ท่านเข้าร่วมการประชุมหรือ การอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกับธนาคารได้ หรือท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมการประชุม หรือการอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกับธนาคาร

ธนาคารอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลภาพจำลองใบหน้าของท่าน หรือข้อมูลชีวภาพประเภทอื่นๆ (Biometric) เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่านในการเข้าร่วมงาน ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร ข้อมูลโรคประจำตัว เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ท่าน ซึ่งธนาคารจะขอความยินยอม (Consent) จากท่านก่อนที่ธนาคารจะทำการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว


นอกจากนี้ ธนาคารอาจจัดให้มีการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง และ / หรือภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศของงาน และผู้เข้าร่วมงาน เพื่อใช้ในการทำรายงานและประชาสัมพันธ์งานของธนาคาร ซึ่งเสียง ภาพนิ่ง และ / หรือภาพเคลื่อนไหวของงานอาจปรากฏเสียง และ / หรือภาพของท่านที่เข้าร่วมงาน หากท่านไม่ประสงค์จะถูกบันทึกเสียง / ภาพนิ่ง และ / หรือภาพเคลื่อนไหว สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ผู้จัดงานได้ สำหรับท่านที่ไม่ได้แจ้ง หากท่านพบว่ามีเสียง ภาพนิ่ง และ / หรือภาพเคลื่อนไหวของท่าน ท่านสามารถขอให้ธนาคารระงับไม่ให้ใช้และ / หรือเผยแพร่ในส่วนของท่านได้


2.    ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง
ธนาคารมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการเข้าร่วมการประชุมหรืองานการอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของท่าน หรือเพื่อการอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมไว้ หรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อการติดต่อ การลงทะเบียน และการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่านในการเข้าร่วมงาน
 • เพื่อการแจ้งข้อมูลผู้เข้าร่วมงานให้วิทยากร พิธีกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการดำเนินรายการของงาน
 • เพื่อการสำรวจความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ สำหรับการปรับปรุงการจัดงานให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านหรือหน่วยงานของท่าน
 • เพื่อการจัดทำรายงาน เผยแพร่ สื่อความ และประชาสัมพันธ์งานของธนาคาร
 • เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมหรืองานการอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ธนาคารเห็นว่าเกี่ยวข้องกับท่านหรือหน่วยงานของท่าน หรือท่านหรือหน่วยงานของท่านอาจสนใจ

3.    ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใครบ้าง
ธนาคารอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นที่เป็นวิทยากร พิธีกร ผู้จัดงาน ผู้สนับสนุน เจ้าของสถานที่จัดการประชุมหรือการอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ผู้ให้บริการระบบลงทะเบียนออนไลน์ ผู้ให้บริการภายนอก และตัวแทนของธนาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมหรือการอบรมสัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับธนาคารให้สำเร็จลุล่วง หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ท่านให้ความยินยอมไว้กับธนาคาร หรือตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผย


4.    ธนาคารจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเก็บไว้นานเท่าใด
ธนาคารจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็น โดยมีระยะเวลาในการจัดเก็บตามระยะเวลาที่จำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นไม่เกิน 3 ปี หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ในการจัดเก็บข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ธนาคารจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และธนาคารจะดำเนินการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาจัดเก็บดังกล่าว


5.    สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง
ท่านในฐานะเข้าของข้อมูลส่วนบุคคมีสิทธิต่างๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

 • สิทธิขอถอนความยินยอม
 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.    ท่านจะติดต่อธนาคารและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร
หากท่านต้องการเสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อธนาคาร และ / หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้


- บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ที่อยู่: เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 02-8888888
อีเมล: info@kasikornbank.com


- เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่: เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
อีเมล: DataProtectionOfficer@kasikornbank.com