Middle|Left Green

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​เงินฝากประจำดอกเบี้ยดี
ฟรี ประกันอุบัติเหตุ

เพื่อชีวิตที่มั่นใจ และคุ้มครองครอบครัวที่คุณรัก​

HtmlBlock
11
 
 
 

บัญชีฝากประจำ 9 เดือน
ถอนเมื่อไหร่ ก็ยังได้ดอกเบี้ย 
Middle|Right
 
HtmlBlock
12
 
 
 

คุ้มครองอุบัติเหตุ
2 เท่า​​ของยอดเงินฝาก

ยิ่งฝากมาก ยิ่งคุ้มครองมาก
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเท่าไหร่
คุ้มครอง 2 เท่า สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท / คน

​​​
 
Middle|Left
 
HtmlBlock
21
 

รายละเอียดบัญชี

วงเงินคุ้มครอง

 • วงเงินคุ้มครอง 2 เท่า​ของยอดเงินคงเหลือในบัญชี และสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท / คน

การคุ้มครอง

 • คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
 • คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
 • ความคุ้มครองจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อผู้ฝากปิดบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ หรือผู้ฝากเงินมีอายุเกิน 70 ปี
 • ไม่คุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ หากมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 9,000 บาท / คน ก่อนหน้า 1 วัน ที่ผู้ฝากเงินเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุ
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.1)

หมายเหตุ:

 • ความคุ้มครองเท่ากับยอดเงินฝากในบัญชีก่อนหน้า 1 วันที่ผู้ฝากเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุ
 • รายละเอียดความคุ้มครองอุบัติเหตุ รับประกันโดย บมจ.เมืองไทยประกันภัย โทร.1484
ผู้ให้บริการประกัน

ผู้รับประกัน

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

ผู้นำเสนอ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547

หมายเหตุ

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 
​​
 
 
 
HtmlBlock
31
 

การเปิดบัญชี​

รายละเอียด
คุณสมบัติ
 • เฉพาะบุคคลธรรมดา และต้องเปิดบัญชีเงินฝากในนามบุคคลเดียวเท่านั้น (ฟรีความคุ้มครองอุบัติเหตุ เฉพาะผู้ฝากอายุ 16–70 ปีบริบูรณ์ และมีเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 9,000 บาท)
 • ผู้ฝากจะต้องมี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของธนาคารกสิกรไทย เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อฝากครบกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท / คน หรือการโอนยอดเงินฝากเฉพาะส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท จากบัญชีเดิม ไปเข้า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ที่ผูกไว้

เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (Smart Card)​
 • บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่าไม่มีชิป (แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 2 อย่าง เช่น ​สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบขับขี่, สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สำเนา Passport)​


ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัญชี

 
 
 
HtmlBlock
42
 

คำถามที่พบบ่อย

สามารถถอนเงินก่อนครบกำหนดฝากได้หรือไม่ จะได้รับดอกเบี้ยอย่างไร ?

ลูกค้าสามารถถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกำหนดฝากได้ โดยหาก

 • ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ 3 เดือน (วงเงินต่ำสุดของประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา)
 • ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ยังไม่ครบกำหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ 6 เดือน (วงเงินต่ำสุดของประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา)​

สำหรับเงินต้นส่วนที่เหลือในบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจจะยังคงได้รับดอกเบี้ยตาม​อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝากตามปกติ​

หากฝากเงินเกิน 1,000,000 บาท ธนาคารจะดำเนินการอย่างไร ?

ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินในส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท และ / หรือสงวนสิทธิ์โอนยอดเงินฝากเฉพาะในส่วนที่เกิน 1,000,000 บาทออกจากบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจที่ฝากครั้งล่าสุดไปเข้า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ที่ลูกค้าได้ผูกกับบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

จะทราบได้อย่างไรว่าได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ ?

ธนาคารจะคุ้มครองอุบัติเหตุตามเงื่อนไขสำหรับลูกค้าที่มีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอ่นุใจมากกว่า 9,000 บาท โดยได้รับความคุ้มครอง 2 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจก่อนหน้า 1 วัน ที่ลูกค้าเสียชีวิต สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท / คน

 
 
 
InvisibleSectionName
10
 

จุดเด่น

 
 
 
InvisibleSectionName
30
 

​การเปิดบัญชี​

 
 
 
None
40
 

​​ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี

 
 
 
None
41
 
 
 
 
InvisibleSectionName
20
 

​รายละเอียดบัญชี

 
 
 
HtmlBlock
40
 

บริการเส​​ริมของบัญชี

สะดวก ปลอดภัย สบายใจกว่า

 

บริการ K-eMail Statement

รวดเร็ว ปลอดภัย

รู้ทุกการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีผ่านอีเมล​

ช่องทางการสมัคร

บริการขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก
(e-Withholding tax)

ขอผ่านออนไลน์ได้ที่ website ของกรมสรรพากร
ได้ตลอด 24 ชั่​วโมง สะดวก ไม่ต้องเก็บเอกสาร
ไม่ต้องไปสาขา

ช่องทางการขอข้อมูล