Middle|Left Green

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ปลอดภาษี แถมดอกเบี้ยสูง​

HtmlBlock
11
 
 
 

สร้างระเบียบวินัย
เพื่อเงินก้อนใหญ่ในอนาคต

ออมเงินอย่างสม่ำเสมอในจำนวนเท่ากันนาน 24 เดือน


 
Middle|Right
 

​​

HtmlBlock
12
 
 
 

ปลอดภาษีดอกเบี้ย

ไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเมื่อฝากครบกำหนดเวลา ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด​


 
Middle|Left
 
HtmlBlock
13
 
 
 

ออมเงินแบบตรงใจ

เลือกจำนวนเงินออมด้วยตัวเอง


ก็ออมได้
​​


 
Middle|Center
 
HtmlBlock
14
 
 
 

ฝากสะดวกกว่า
ด้วยบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

ระบบจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน เข้าบัญชีทวีทรัพย์ทุกวันที่ 5 ของเดือน


 
Middle|Left
 
HtmlBlock
21
 

รายละเอียดบัญชี

 • ฝากเท่ากันทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรก โดยจะได้รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 • ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก
 • หากขาดการฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารจะไม่รับฝากเงินฝากทวีทรัพย์ในงวดที่เหลือต่อไป และจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • มีสิทธิ์ขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทนี้ได้เพียงค​นละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • อัตราและค่าธรรมเนียม

 
 
 HtmlBlock
31
 

การเปิดบัญชี

รายละเอียด
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยนำฝากในจำนวนเท่ากันทุกเดือน ติดต่อกัน 24 เดือน​​
คุณสมบัติ
 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • บิดาหรือมารดาสามารถเปิดบัญชีเพื่อบุตรผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 12​​ ปี
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (Smart Card)
 • ​​​สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนของบุตร และทะเบียนบ้าน (กรณีบิดามารดาต้องการเปิดบัญชีให้บุตร)
 • บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่าไม่มีชิป (แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 2 อย่าง เช่น ​สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบขับขี่, สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สำเนา Passport)


ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัญชี


 
 
 
InvisibleSectionName
10
 

 

จุดเด่น
 
 
 
HtmlBlock
42
 

คำถามที่พบบ่อย

คำนวณดอกเบี้ยอย่างไร ?

คำนวณจากสูตรการคำนวณดังนี้

ดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น x (อัต​ราดอกเบี้ย/100) x (ระยะเวลาที่ฝากจริง/365)

นำเงินเข้าฝากวันไหนได้บ้าง ?

ลูกค้าสามารถนำฝากเงินได้ทุกวันทำการ​ที่
ธนาคารทุกสาขา หรือสมัครหักบัญชีอัตโนมัติผ่าน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยธนาคารจะหักเงิน
ทุกวันที่ 5 ของเดือน กรณีเงินในบัญชีเงินฝากของลูกค้าไม่เพียงพอ ธนาคารจะหักเงินครั้งต่อไปในวันที่ 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือวันสุดท้าย
ของเดือน

ครบกำหนดเวลาแล้วสามารถปิดบัญชีได้ที่
สาขาไหน ?

ลูกค้าสามารถปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ได้ที่
ธนาคารทุกสาขา​​ ไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาที่เปิดบัญชี

ถ้าขาดฝากหรือฝากไม่ตรงเดือน ฝากไม่ครบ
ตามจำนวนจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยอย่างไร ?

หากขาดฝาก 1 - 2 ครั้งจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ทวีทรัพย์และได้รับยกเว้นภาษี คำนวณจากเงินต้นที่
ฝากในระยะเวลา 24 เดือน

ขาดฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารไม่รับฝากเงินฝากทวีทรัพย์ในงวดที่เหลืออีกต่อไป และได้รับดอกเบี้ยกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษี ณ ที่จ่าย
คำนวณจากเงินต้นที่ฝากในระยะเวลา 24 เดือน

วันที่ครบกำหนดฝากเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน
นับอย่างไร ?

วันที่ครบกำหนดฝากนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี (วันชนวัน)
ไปจำนวน 24 เดือน ตัวอย่างเช่น เปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 วันที่ครบกำหนดฝาก 24 เดือน

คือวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

สมุดบัญชีหายและต้องการทำเล่มใหม่
ต้องทำอย่างไร ?
สมุดบัญชีหายและต้องการทำเล่มใหม่ ต้องทำอย่างไร ?

หากลูกค้าต้องการทำสมุดบัญชีเล่มใหม่สามารถติดต่อธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสา​​ขา

 • เพียงแสดงบัตรประชาชนแบบ smart card
  พร้อมให้ความยินยอมถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตน
 • กรณีเป็นบัญชีร่วม เจ้าของบัญชีต้องมาแสดงตน
  พร้อมกันทุกคน
 • ไม่ต้องแจ้งความ
 • มีค่าบริการทำสมุดบัญชีเล่มใหม่ 50 บาท

หากลูกค้าไม่มีบัตรประชาชนแบบ Smart card
และไม่ประสงค์ถ่ายรูป โปรดติดต่อที่สาขาเจ้าของบัญชี (สาขาที่เปิดบัญชี) เพื่อขอทำสมุดใหม่ค่ะ

เมื่อถึงวันครบกำหนดแล้ว สามารถถอนเงินได้
ในวันที่ครบกำหนดได้หรือไม่ ?

สามารถถอนเงินในวันครบกำหนดได้เลย ที่สาขาใดก็ได้

เปิดบัญชีเพื่อบุตร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

ผู้ปกครองต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (Smart Card)
 • สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนของบุตร
 • ทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ : กรณีบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่าไม่มีชิป (แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรา​ชการ 2 อย่าง เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบขับขี่, สำเนาบัตรข้าราชการ /
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สำเนา Passport)

บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ ต่างจากบัญชีเงินฝากประจำอย่างไร ?

บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ จะต้องฝากเงินเดือนละ 1 ครั้ง
เป็นจำนวนเท่าๆกันทุกเดือน ติด​ต่อกัน 24 เดือน ออมง่ายเริ่มต้นฝาก 500 - 25,000 บาทต่อเดือน ดอกเบี้ยที่ได้รับ
จะได้รับ
การยกเว้นภาษี 15% ซึ่งลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ได้ 1 คน ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น

บัญชีเงินฝากประจำ ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลา
การฝากเงินได้ตามที่ลูกค้าตั้งเป้าหมายไว้ มีระยะเวลา
การฝากให้เลือก 3,6,12,24 และ 36 เดือนได้ ซึ่งลูกค้าสามารถฝากเงินและ
รอรับดอกเบี้ยในวันครบกำหนดได้เลย ไม่จำเป็นต้องฝากทุกเดือน ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี 15%

 
 
 
InvisibleSectionName
30
 

​การเปิดบัญชี​

 
 
 
None
40
 
​​ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี


 

 
 
 
None
41
 
 
 
 
InvisibleSectionName
20
 

​รายละเอียดบัญชี