Middle|Center Green

หนังสือรับรองเครดิต / หนังสือรับรองสินเชื่อ

​​​​​​​​​​​​​​​​​ค้าขายอย่างมั่นใจ
ให้ธนาคารกสิกรไทยรับรองเครดิต​

InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดสินเชื่อ

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

​​รายละเอียดการสมัคร​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 

ให้ธนาคารกสิกรไทย
รับรองความน่าเชื่อถือ

ธนาคารรับรองเครดิต / สินเชื่อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าหรือผู้ว่าจ้าง


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อ

เป็นไปตามการพิจารณาอนุมัติของธนาคาร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ แบบฟอร์มคำขอออกหนังสือรับรองเครดิต

สถานะ

 • ไม่มีสถานะเป็น NPL

รายได้

 • กำไรสุทธิ 2 ใน 3 ปีล่าสุดเป็นบวก

อายุงาน

 • ดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

หมายเหตุ: ​​คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครใช้บริการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครใช้บริการ และ คู่สมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้สมัครใช้บริการ และ คู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือ สัญญามัดจำ (ถ้ามี)

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และ ข้อบังคับของบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อและ /หรือเปิดบัญชีธนาคาร
 • งบการเงินของกิจการปีล่าสุด ฉบับยื่นกรมสรรพากร
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือ สัญญามัดจำ (ถ้ามี)

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
40
Padding

คำถามที่พบบ่อย

หนังสือรับรองเครดิต / หนังสือรับรองสินเชื่อ คืออะไร ?

เป็นหนังสือที่ลูกค้าต้องการให้ธนาคารรับรองเครดิต / สินเชื่อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าหรือผู้ว่าจ้าง เช่น ลูกค้าของธนาคารที่อยู่ในกลุ่มก่อสร้าง ต้องการรับงานจากเจ้าของโครงการ (คู่ค้า) เจ้าของโครงการจึงต้องการหนังสือรับรองเครดิต / สินเชื่อ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้ามีเงินทุนจากธนาคารเพียงพอสำหรับดำเนินโครงการ ลูกค้าจึงติดต่อให้ธนาคารออกหนังสือรับรองฯ

​​​

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left