16/9/2559

8 ขั้นตอนสร้างลูกน้องมืออาชีพ

     การทำธุรกิจในยุคนี้เจ้าของกิจการจะเก่งคนเดียวก็คงอยู่ลำบาก เพราะการดำเนินธุรกิจนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนเป็นแรงขับเคลื่อนให้ธุรกิจไปถึงฝั่งฝัน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งจะทำได้เพียงลำพัง ดังนั้นเจ้าของธุรกิจต้องไม่ละเลยพนักงานในองค์กร ซึ่งการจะทำให้พนักงานทุ่มเททำงานเพื่อองค์กรนั้น หัวใจสำคัญก็คือ ต้องทำให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมเหมือนเป็นเจ้าขององค์กร ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ลูกจ้างที่ทำงานให้เสร็จไปในแต่ละวันเท่านั้น สำหรับโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เจ้าของคนเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรได้สำเร็จ ต้องปลุกจิตสำนึกให้ลูกน้องฮึกเหิมและพร้อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน 8 Step Process for Leading Change จาก Dr. John P. Kotter กูรูด้านการเปลี่ยนแปลงแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็น 8 ขั้นตอนที่จะปลุกให้พนักงานพร้อมเปลี่ยนแปลงไปกับองค์กร ดังนี้

1. กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น คนส่วนใหญ่นั้นเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญ แต่ไม่ค่อยมีใครลงมือทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆ ดังนั้นเจ้าของธุรกิจต้องปลุกจิตสำนึก ให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะลงมือเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง

2. สร้างทีมตัวอย่าง คือการสร้างทีมเพื่อให้เป็นตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงให้พนักงานคนอื่นเห็น โดยแบ่งหน้าที่กันไปตามความถนัดและความสามารถ การแจกงานให้เหมาะสมกับคนจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

3. ส่งเสริมให้ลูกน้องมีวิสัยทัศน์ สนับสนุนพนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานใหม่ๆ มากกว่าการรอคำสั่งแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งช่วยให้องค์กรได้กลยุทธ์ดีๆ จากพนักงานที่ทำงานนั้นโดยตรงอีกด้วย

4. สื่อสารให้ทั่วถึง คนเป็นผู้นำจะต้องโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตาม ชี้ให้พนักงานร่วมกันสร้างองค์กรที่มีคุณภาพ ซึ่งท้ายที่สุดก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรและอนาคตของพนักงานเอง จึงควรมีการสื่อสารกันด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ในช่องทางที่พนักงานทุกคนเข้าถึง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ การยอมรับ รวมถึงเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

5. ทุกคนต้องมีส่วนร่วม ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ พนักงานทุกคนควรมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อจะได้รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของความสำเร็จร่วมกันนั่นเอง

6. ฉลองชัยชนะทีละขั้น คือการสร้างชัยชนะระยะสั้นให้เกิดขึ้นก่อน ควรกำหนดเป้าหมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ค่อยๆ ทำให้เสร็จไปทีละขั้นก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนต่อไป และทุกครั้งที่สามารถบรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้ อย่าลืมเฉลิมฉลองเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เห็นความคืบหน้า และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมงานด้วย

7. ต้องทำอย่างต่อเนื่อง การสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องทำอย่างต่อเนื่อง อย่าผ่อนคันเร่งแม้จะประสบความสำเร็จในจุดหนึ่งแล้วเจ้าของธุรกิจยังคงต้องกระตุ้นและติดตามความคืบหน้าต่อไป เพื่อตอกย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้

8. ฝังรากให้ยั่งยืน หากอยากให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างยั่งยืน เจ้าของต้องปลูกฝังพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงนี้เข้าไปให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร จะทำให้พนักงานพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกใหม่ได้ตลอดเวลา

      การจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่ง เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีอุปสรรคดาหน้าเข้ามาพิสูจน์ความตั้งใจ ขอให้มุ่งมั่นในแนวทางที่ถูกต้อง แล้วอุปสรรคจะพ่ายแพ้ไปเอง สิ่งที่อยากให้ระลึกไว้เสมอก็คือ อย่ารอให้การเปลี่ยนแปลงมาบีบบังคับจนต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง แต่จงมองเห็นการเปลี่ยนแปลงก่อนที่มันจะมาถึง