Middle|Left Green

​​​​​​​​​​​​​​​​รับจ่ายคล่องตัว ปลอดภัย
ด้วยพร้อมเพย์ธุรกิจกสิกรไทย​

ทางเลือกใหม่ของนิติบุคคลที่มีบัญชีธุรกิจกสิกรไทย​​ ​ช่วยให้รับเงินและโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกมากขึ้น​​​​

InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการใช้บริการ

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 

รับเงินง่าย

 • รู้ชัดเห็นรายรับครบ บริหารบัญชีคล่องตัว
 • รับคืนภาษี หรือเงินอื่นๆ จากภาครัฐเร็วขึ้น
 • ง่าย เปลี่ยนเลขที่บัญชีไม่ต้องแจ้งลูกค้า
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 
 

จ่ายเงินสะดวก

 • ประหยัดค่าธรรมเนียมโอนข้ามเขต หรือข้ามธนาคาร
 • สะดวกไม่ต้องเก็บข้อมูลเลขที่บัญชีคู่ค้า
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding
 
 
Black
Middle|Left
Left
None
22
Padding
​ 
 

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร
 1. กรอกเอกสารการสมัคร (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร​
 2. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าหรือสาขาธนาคารกสิกรไทย
 3. รอรับผลการสมัครทาง SMS​ และอีเมล​​ภายใน 7 วันทำการ
คุณสมบัติ
 1. บัญชีเงินฝากที่นำมาผูกกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจะต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่มีชื่อผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของบัญชีผู้เดียว และต้องมีสถานะบัญชีเป็นปกติ (Active) เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
 2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ใช้บริการ สามารถผูกได้กับบัญชีเงินฝากบัญชีเดียวเท่านั้น เว้นแต่ได้มีการยกเลิกการผูกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด แต่ทั้งนี้ บัญชีเงินฝาก 1 บัญชี สามารถผูกได้กับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1 หมายเลข หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงในภายหน้า
 3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจะต้องเป็นหมายเลขที่สามารถตรวจสอบได้จากระบบของกรมสรรพากร หรือระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานราชการที่เป็นผู้กำกับดูแลการออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
เอกสาร
​​​​ เอกสารประกอบการสมัครบริการ พร้อมเพย์ธุรกิจกสิกรไทย​​
Black
Middle|Left
Left

เอกสารประกอบการสมัครบริการ

บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • หนังสือรับรอง/เอกสารจัดตั้งนิติบุคคล (ออกไม่เกิน 3 เดือน) ​
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารแสดงว่าเป็นสำนักงานสาขา/สำนักงานผู้แทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจ (ต่างประเทศ) ที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลลงนามตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียน มอบอำนาจให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานในประเทศไทย และสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาเอกสารจัดตั้งนิติบุคคล (ต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • พระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้ง (ถ้ามี) 
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน

 • หนังสือจัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลัย และข้อบังคับหรือเอกสารที่ระบุถึงผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • มอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สถานฑูต/สถานกงสุล

 • ใบอนุญาตจัดตั้ง ​(คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์) และข้อบังคับหรือเอกสารที่ระบุถึงผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

วัด/มิสยิด/ศาลเจ้า

 • ใบอนุญาตรับรองสภาพวัด/สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด (บอ.3)
 • รายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดชุดปัจจุบันที่รับรองโดยนายทะเบียน
 • หนังสือตราตั้งเจ้าอาวาส
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

บริการพร้อมเพย์ธุรกิจกสิกรไทยคืออะไร ?

บริการรับเงินและโอนเงินแบบพร้อมเพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคล เป็นทางเลือกใหม่ในการรับเงินและโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบพร้อมเพย์ได้สะดวกมากขี้น โดยการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก) แทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน

ประโยชน์ของการรับเงินผ่านพร้อมเพย์ธุรกิจกสิกรไทย คืออะไร ?

ประโยชน์ของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้านการรับเงิน

บริหารง่าย : มีบัญชีกสิกรไทยบัญชีเดียว สามารถรับโอนเงินจากคู่ค้าได้ทุกธนาคาร

ลดต้นทุน : ไม่เสียค่าธรรมเนียมรับโอน และค่าธรรมเนียมถูกลงสำหรับโอนออก เนื่องจากไม่มีค่าธรรมเนียมข้ามเขต หรือข้ามธนาคารอีกต่อไป

สะดวก : รองรับการรับโอนเงินจากคู่ค้าที่เป็นองค์กรของรัฐ โดยโอนเงินผ่านบัญชีลงทะเบียน​พร้อมเพย์เท่านั้น

ประโยชน์ของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้านการโอนเงิน

ลดต้นทุน : ค่าธรรมเนียมการโอนถูกลง ไม่เสียค่าโอนข้ามเขตหรือข้ามธนาคาร

สะดวก : โอนจ่ายสะดวก ไม่ต้องใช้เลขที่บัญชี ไม่ยุ่งยากกับการเก็บข้อมูลเลขบัญชีคู่ค้า

หลังจากลูกค้าสมัครบริการแล้ว ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการกี่วัน จึงจะเริ่มใช้งานได้ ?

7 วันทำการ โดยจะมี Email แจ้งยืนยันจากธนาคาร

นิติบุคคลสามารถลงทะเบียนรับเงินโอนผ่านพร้อมเพย์ธุรกิจกสิกรไทย ผ่านช่องทางใดบ้าง ?

ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

การสมัครพร้อมเพย์ธุรกิจกสิกรไทย มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนผ่านพร้อมเพย์ธุรกิจกสิกรไทย ?

การโอนผ่านพร้อมเพย์ทั้งต่างธนาคาร และการโอนข้ามเขตราคาเท่ากัน
รายการโอน 0-100,000 บาท ค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อรายการ
รายการโอนมากกว่า 100,000 บาท ค่าธรรมเนียม 15 บาท ต่อรายการ

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left