Middle|Left Green

สินเชื่อเงินกู้เพื่อการพาณิชย์

​​​​ข้ามทุกขีดจำกัด
ของการขยายกิจการ

 
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดสินเชื่อ

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
30
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
11
Padding
 
 

ใช้เพื่อลงทุนในกิจการหรือสินทรัพย์ถาวร

ไม่ว่าจะขยายกิจการ ลงทุนกับที่ดิน อาคาร หรือเครื่องจักร

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
12
Padding
 
 

กำหนดระยะเวลาชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแน่นอน

สามารถวางแผนการเงินของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ

รายละเอียดบริการ

เป็นการให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าบุคคล หรือ นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด (มหาชน) บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ประกอบธุรกิจการค้าทั่วไปที่จดทะเบียนในประเทศไทย (ประเภทธุรกิจที่ไม่ขัดกับที่นโยบายของธนาคารกำหนด)

ประเภทวงเงิน

สินเชื่อระยะยาว

วงเงินสินเชื่อ

เป็นไปตามการพิจารณาของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

ตามอัตราดอกเบี้ย​และค่าธรรมเนียมของธนาคาร

หลักประกัน

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

สถานะ

 • ไม่มีสถานะเป็น NPL

รายได้

 • กำไรสุทธิ 2 ใน 3 ปีล่าสุดเป็นบวก

อายุงาน

 • ดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

หมายเหตุ: คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครและคู่สมรสผู้สมัคร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ (ถ้ามี)

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และ ข้อบังคับของบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อและ /หรือเปิดบัญชีธนาคาร
 • งบการเงินของกิจการปีล่าสุด ฉบับยื่นกรมสรรพากร
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือ สัญญามัดจำ (ถ้ามี)
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ยื่นกู้ได้ทุกประเภทธุรกิจ หรือไม่ ?

การขออนุมัติวงเงินหรือใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร ลูกค้า จะต้องอยู่ในธุรกิจ / ในอุตสาหกรรม ที่ธนาคารให้การสนับสนุน

สามารถเลือกกำหนดเวลาชำระคืนเองได้หรือไม่ ?

ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยสามารถเลือกกำหนดเวลาชำระได้ เช่น

 • ผ่อนชำระเงินต้นเป็นรายเดือน / ราย 3 เดือน / ครั้งเดียวทั้งจำนวน
 • ชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน / ราย 3 เดือน / ครั้งเดียวทั้งจำนวน เป็นต้น
ถ้าไม่ชำระคืนตามกำหนด จะเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่ ?

จะถูกคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ จะถูกคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ตามประกาศของ​ธนาคาร

Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left