Middle|Left Green

ตั๋วเงินลงทุนที่มีเงื่อนไขพิเศษ

​​​​​​​​​​​​​​​การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า และไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด​​

จ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับตัวแปรในตลาด โดยผู้ลงทุนอาจไถ่ถอนก่อนกำหนดหรือขยายเวลาการลงทุนได้​​

 
HtmlBlock
11
Padding
 
 

มีโอกาสได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่เสนอขายทั่วไป

โดยจะเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ หรือการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งออกโดยธนาคารกสิกรไทยมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่า เพราะเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนนั้นจะอ้างอิงกับตัวแปรในตลาด


Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
12
Padding
 
 

มีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เลือกหลากหลาย

ซึ่งมีตัวแปรในการอ้างอิงเพื่อจ่ายผลตอบแทนที่แตกต่างกัน โดยอาจไถ่ถอนก่อนกำหนด หรือขยายเวลาลงทุนได้

จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

เช่น อัตราดอกเบี้ย THBFIX 6 เดือน หรือ MRL เป็นต้น

จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับกลุ่มหลักทรัพย์

เช่น ดัชนี SET50 หรือดัชนี Nikkei เป็นต้น

จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น

เช่น ราคาน้ำมัน โลหะมีค่า สินค้าการเกษตร เป็นต้น


Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
13
Padding
 
 

ใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนได้

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนนิติบุคคล และลูกค้าบุคคลรายใหญ่ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ลงทุนตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • มูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนเท่ากับ 10 ล้านบาท และทวีคูณของ 1 ล้านบาท
เอกสาร

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

 • ใบจองซื้อ K-Smart Note
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชนแทน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดคู่บัญชีเงินฝากที่เปิดกับธนาคารกสิกรไทย

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ให้ผู้ปกครอง (บิดา / มารดา) เป็นผู้ลงนามแทน

 • ใบจองซื้อ K-Smart Note
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม)
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่
 

กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

 • ใบจองซื้อ K-Smart Note
 • สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 • ใบจองซื้อ K-Smart Note
 • สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
 

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

 • ใบจองซื้อ K-Smart Note
 • สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม
 ​
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
22
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ผู้ลงทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดภายในระยะเวลากี่ปี และมีค่าธรรมเนียมในการถอนหรือไม่?

โดยทั่วไปผู้ลงทุนไม่สามารถขอไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ยกเว้นเป็นข้อกำหนดของธุรกรรม K-Smart Note ในรุ่นนั้น ๆ ในกรณีที่ให้สิทธิผู้ลงทุนไถ่ถอนก่อนกำหนดจะไม่มีค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นให้ต้องไถ่ถอนก่อนกำหนดจริง ๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับธนาคารอันเนื่องมาจากการไถ่ถอนก่อนกำหนดของผู้ลงทุน

สามารถจองซื้อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือไม่?

ธนาคารเสนอขายตราสารดังกล่าวผ่านผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจตลาดทุนที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่ได้เสนอขายผ่านสาขาทั่วไป เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เห็นว่ามีความเสี่ยงสูง จึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ทางการเงินอธิบายรายละเอียดเป็นพิเศษ


Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left