Middle|Right White

บริการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง

​​ซื้อ-ขายตราสารหนี้หลากหลายช่องทาง เพิ่มสภาพคล่องทันใจ ไม่มีขั้นต่ำ

บริการรับซื้อและขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ภาคเอกชน ตั๋วแลกเงิน ด้วยบริการที่สะดวกและรวดเร็ว

 
InvisibleSectionName
10
Padding
จุดเด่น
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
11
Padding
 
 

เพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ถือตราสารหนี้
ทั้งภาครัฐและเอกชน

ผ่านช่องทางบริการที่หลากหลาย ทั้ง สาขาใกล้คุณ และสายงานธุรกิจตลาดทุน


Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ​หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีลูกค้านำตราสารหนี้มาขายให้กับธนาคาร

 • ใบพันธบัตร ใบหุ้นกู้ หรือตั๋วเงินฉบับจริง
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดคู่บัญชีเงินฝาก
 ​
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการซื้อขาย

เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน 
 • สำเนาสมุดเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรอง สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาสมุดเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย (ในกรณีที่ต้องการขายจะต้องเตรียมใบหุ้นกู้ หรือใบพันธบัตรตัวจริงไปด้วย)

​ขั้นตอนการซื้อ
 • สอบถามราคาเสนอขายจาก สาขาของธน​าคารกสิกรไทย
 • เตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้
 • ชำระเงิน โดยชำระเป็นเงินสด หักบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คเงินสด
 • ธนาคารปิดโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อผุ้ซื้อ ส่งใบหุ้นกู้ หรือพันธบัตร ให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้ซื้อต้องการ
ขั้นตอนการขาย
 • สอบถามราคาเสนอซื้อจาก สาขาของธนาคารกสิกรไทย
 • เตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้ รวมทั้งส่งมอบใบหุ้นกู้หรือพันธบัตรตัวจริงไปที่สาขา
 • ธนาคารปิดโอนโอนกรรมสิทธิ์ ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าที่เปิดไว้ที่ธนาคารกสิกรไทย

หมายเหตุ:​

 • ข้อจำกัดการลงทุนในตราสารเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือชี้ชวน เช่น ผู้ลงทุนรายย่อยไม่สามารถลงทุนในหุ้นกู้ที่มีการกำหนดว่าเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และห้ามเปลี่ยนมือ เป็นต้น
 • รายการจะสมบูรณ์ สำหรับลูกค้าในกรุงเทพฯ ไม่เกิน 3 วันทำการ และสำหรับลูกค้าในต่างจังหวัด ไม่เกิน 5 วันทำการ​

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

สามารถทราบราคาตราสารหนี้ในแต่ละรุ่นที่จะนำมาซื้อ - ขายจากช่องทางใดได้บ้าง ?

แจ้งรายละเอียดตราสารหนี้ที่ต้องการสอบถามกับเจ้าหน้าที่สาขาหรือเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (RM) ของคุณ


Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left