Middle|Left Green

บริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ

​​​​​​​​​​​รับเงินง่ายและรวดเร็ว
ด้วยระบบอัตโนมัติ
ธุรกิจคล่องตัว

 
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการใช้บริการ

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 

หักค่าใช้จ่ายอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร สะดวกทั้งลูกค้าและธุรกิจ

ธนาคารจะเป็นผู้รับชำระแทนบริษัท สำหรับการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 

ธนาคารช่วยรับเงินแทน สะดวก รวดเร็ว

 

ลดความผิดพลาดในการรับเงิน มั่นใจเงินตรงเข้าบัญชี

 

มีรายงานข้อมูล ช่วยบริหารบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับเงิน

Black
Middle|Left
Left
None
13
Padding
 
 

เงินเข้าบัญชีแน่นอนทุกการขาย
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินสดขารับ

พร้อมได้รับรายงานทันทีที่บริษัทได้รับชำระ หรือเกิดการผิดพลาดในการรับชำระ

Black
Middle|Left
Left
None
14
Padding
 
 

ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บค่าสินค้าจากลูกค้า

อีกทั้งบริษัทยังสามารถนำรายงานข้อมูลการชำระเงินของลูกค้าแต่ละรายไปกระทบยอดลูกหนี้ จากข้อมูลที่รับผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ทันที

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

ประเภทบริการ

Single Sign On (SSO)

 • ผู้ชำระทำการชำระเงินโดยการ Sign On เพื่อสั่งซื้อสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทด้วย User ID และ Password ของบริษัท
 • เมื่อมีการยืนยันการชำระเงิน ระบบของบริษัทจะสั่งหักเงินจากบัญชีของผู้ชำระทันที โดยผู้ชำระของบริษัทต้องแจ้งความยินยอมให้หักบัญชีไว้ล่วงหน้า

Double Sign On (DSO)

 • ผู้ชำระทำการชำระเงินโดยการ Sign On เพื่อสั่งซื้อสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทด้วย User ID และ Password ของบริษัท
 • เมื่อทำรายการถึงหน้าการชำระเงิน ระบบของบริษัทจะส่งรายละเอียดต่าง ๆ มาให้ระบบธนาคาร
 • ระบบธนาคารส่งหน้า Sign On ของธนาคารเพื่อให้ลูกค้ายืนยันการทำรายการอีกครั้ง โดยการใส่ User ID และ Password ที่ผู้ชำระได้รับจากทางธนาคาร
​ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเรียกเก็บโดยธนาคาร 80,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายเดือนเรียกเก็บโดยธนาคาร 5,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการทำรายการ
  • ในเขต 20 บาท / รายการ
  • นอกเขต
   • ไม่เกิน 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 20 บาท / รายการ
   • เกิน 50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม หมื่นละ 10 บาท (ไม่เกิน 1,000 บาท)
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร​

ขั้นตอนการสมัคร

สำหรับผู้รับชำระเงิน

 1. กรอกเอกสารคำขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารประกอบการสมัคร ส่งให้ธนาคารดังนี้
 2. ​ธนาคารดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และบันทึกเข้าระบบ พร้อมทั้งส่งเอกสารแจ้งเปิดใช้งานให้ผู้รับชำระเงินทราบ

สำหรับผู้ชำระเงิน

 1. กรอกเอกสารคำขอใช้บริการ พร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารประกอบการสมัคร ส่งให้บริษัทผู้รับชำระเงิน ดังนี้
 2. ธนาคารดำเนินการตรวจสอบเอกสารและบันทึกเข้าระบบ หลังจากธนาคารเปิดบริการเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระเงินจะได้รับแจ้งยืนยันการเปิดบริการ จากบริษัทผู้ชำระเงิน

Black
Middle|Left
Left

เอกสารประกอบการสมัครบริการ

บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • หนังสือรับรอง/เอกสารจัดตั้งนิติบุคคล(ออกไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารแสดงว่าเป็นสำนักงานสาขา/สำนักงานผู้แทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หนังสือมอบอำนาจ (ต่างประเทศ) ที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลลงนามตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียน มอบอำนาจให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานในประเทศไทย และสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาเอกสารจัดตั้งนิติบุคคล (ต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 • พระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้ง (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

 • สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ พร้อมใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กิจการร่วมค้า

 • หนังสือรับรอง/เอกสารจัดตั้งนิติบุคคล (ออกไม่เกิน 3 เดือน) ของทุกนิติบุคคล
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์

 • ใบอนุญาตจัดตั้ง(คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์) และข้อบังคับหรือเอกสารที่ระบุถึงผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน

 • หนังสือจัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลัย และข้อบังคับหรือเอกสารที่ระบุถึงผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สถานฑูต/สถานกงสุล

 • หนังสือแต่งตั้งการเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานฑูต/สถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

วัด/มิสยิด/ศาลเจ้า

 • ใบอนุญาตรับรองสภาพวัด/สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด (บอ.3)
 • รายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดชุดปัจจุบันที่รับรองโดยนายทะเบียน
 • หนังสือตราตั้งเจ้าอาวาส
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบการสมัครบริการ

บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • หนังสือรับรอง/เอกสารจัดตั้งนิติบุคคล(ออกไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารแสดงว่าเป็นสำนักงานสาขา/สำนักงานผู้แทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หนังสือมอบอำนาจ (ต่างประเทศ) ที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลลงนามตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียน มอบอำนาจให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานในประเทศไทย และสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาเอกสารจัดตั้งนิติบุคคล (ต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 • พระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้ง (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

 • สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ พร้อมใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กิจการร่วมค้า

 • หนังสือรับรอง/เอกสารจัดตั้งนิติบุคคล (ออกไม่เกิน 3 เดือน) ของทุกนิติบุคคล
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์

 • ใบอนุญาตจัดตั้ง(คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์) และข้อบังคับหรือเอกสารที่ระบุถึงผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน

 • หนังสือจัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลัย และข้อบังคับหรือเอกสารที่ระบุถึงผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สถานฑูต/สถานกงสุล

 • หนังสือแต่งตั้งการเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานฑูต/สถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

วัด/มิสยิด/ศาลเจ้า

 • ใบอนุญาตรับรองสภาพวัด/สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด (บอ.3)
 • รายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดชุดปัจจุบันที่รับรองโดยนายทะเบียน
 • หนังสือตราตั้งเจ้าอาวาส
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาทำการค้า

 • ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ (สำหรับร้านค้า/บุคคลธรรมดาทำการค้า)
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
HtmlBlock
52
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ผู้ชำระต้องมีบัตรเดบิตหรือเครดิตหรือไม่ ?

ไม่จำเป็นต้องมี

มีค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?

มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้รับชำระกับธนาคาร

สมัครบริการอย่างไร ?
 • บริษัทรับชำระเงิน ขอให้ติดต่อผู้จัดการผลิตภัณฑ์ หรือ ผู้ดูแลลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ
 • ผู้ชำระเงิน ขอให้กรอกคำขอใช้บริการ และนำส่งที่บริษัทผู้รับชำระเงิน​
หากธนาคารหักเงินจากผู้ชำระไม่ได้ จะทำอย่างไร ?

สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ 02-8888822


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding

คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ​

Black
Middle|Left
Left
None
50
Padding
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ
Black
Middle|Left
Left
None
51
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left