30/4/2564

ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2564

ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 8 ทุน

สาขาวิชา


MBA,
Finance,
Financial Engineering

และอื่นๆ จำนวน 5 ทุน

สาขาวิชา


Business
Data Analytics

จำนวน 3 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) (เฉพาะสาขาวิชา Business Data Analytics อายุไม่เกิน 28 ปี)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ไม่จำกัดสาขาวิชาและมีเกรดเฉลี่ย(GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00
  • มีผลสอบ TOEFL (Internet-based) ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 6 หรือ CU-TEP, TU-GET ที่เทียบเท่า TOEFL (Internet-based) 80 คะแนน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: