21/11/2565

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมของบริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Global Outward)

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียม (Details of Charges) ของบริการ
โอนเงินไปต่างประเทศ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
Charge SHA คือ ผู้โอนเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศของธนาคาร
กสิกรไทย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ถูกเรียกเก็บจากธนาคารต่างประเทศจะถูกหักจากยอดเงินที่โอนไป
ซึ่งผู้รับเงินจะได้รับเงินไม่เต็มจำนวน
Charge OUR คือ ผู้โอนเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ส่วนในการโอนเงินไปต่างประเทศ ผู้รับเงินปลายทางจะถูกหักค่าธรรมเนียม
ที่ธนาคารปลายทางบางส่วน (ถ้ามี)
Charge BEN คือ ผู้รับโอนเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ส่วนในการโอนเงินไปต่างประเทศ โดยค่าธรรมเนียมจะถูกหักจากยอดเงิน
ที่โอนไป ซึ่งผู้รับเงินจะได้รับเงิน
ไม่เต็มจำนวน

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ขออภัยในความไ​ม่สะดวกมา ณ ที่นี้
และขอขอบพระคุณในความไว้วางใจใช้บริการของ
ธนาคารกสิกรไทยด้วยดีเสมอมา
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามได้ที่ K-BIZ Contact Ce​nter โทร 02-888-​8822