5/1/2566

ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบ้านปี 2565 ผ่าน K PLUS

ธนาคารจะจัดส่งหนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านของปี 2565
ให้ลูกค้า
สินเชื่อบ้านทางไปรษณีย์ หรือ อีเมล์ ภายในเดือนมกราคม 2565
หากยังไม่ได้รับเอกสารภายในกำหนด สามารถดำเนินการขอรับหนังสือรับรอง
ดอกเบี้ยฯ ได้ด้วยตัวเองแล้ววันนี้ ผ่าน K PLUS หรือ
K-Contact Center tel 02-8888888 กด 887 เพื่อให้ธนาคารจัดส่งหนังสือรับรองดอกเบี้ยฯ ทางอีเมล หรือไปรษณีย์

วิธีการขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบ้านผ่านระบบ K PLUS

สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาสินเชื่อบ้านตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หากประสงค์จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี กรุณาแจ้งความประสงค์
โดย คลิกที่นี่ เพื่อให้ธนาคารนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้แก่
กรมสรรพากร

หมายเหตุ:

 1. สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาสินเชื่อบ้านตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หากท่านไม่ให้ความยินยอมในการนำส่งและเปิดเผยข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่อ
  กรมสรรพากร ท่านจะไม่ได้รับสิทธิในการขอหักลดหย่อนภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 2. สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาสินเชื่อบ้านก่อน 1 มกราคม 2564 สามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้

  1. ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีและให้ความยินยอมต่อธนาคารในการเปิดเผยข้อมูลให้กับกรมสรรพากร เพื่อให้ธนาคาร
   นำส่งข้อมูลไปให้กรมสรรพากรตามขั้นตอนเดียวกันกับลูกค้าที่ทำสัญญาตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
  2. ลูกค้าที่ไม่แจ้งความประสงค์และไม่ให้ความยินยอม ลูกค้าสามารถใช้หลักฐานหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม (ล.ย. 02)
   ที่ได้รับจากธนาคารตามเดิม
   เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
 3. ข้อมูลดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านของลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ให้ธนาคารนำส่งให้กับกรรมสรรพากร จะใช้เวลานำเข้าระบบยื่นภาษีภาษีออนไลน์ ของกรมสรรพากร
  ไม่เกิน 3 วันทำการ