Middle|Right White

ฝาก ถอน โอน เติม จ่าย
ได้อย่างคล่องตัว

เปลี่ยนธุรกรรมการเงินในชีวิตประจำวันให้มีแต่ความง่าย

HtmlBlock
11
 
 
 

ฝาก ถอน โอน เติม จ่าย

 

 
Middle|Left
 
HtmlBlock
12
 
 
 

ถอนเงินต่างสาขาได้


 
Top|Right
 
HtmlBlock
13
 
 
 

ดอกเบี้ยเพิ่มทุกวัน

โอนเข้าบัญชีทุก ๆ เดือนมิถุนายนและธันวาคม


 
Middle|Left
 
HtmlBlock
14
 
 
 

ชำระค่าสาธารณูปโภค
​สะดวกยิ่งขึ้น​

สมัครบริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ ​ไม่ต้องกลัวลืมจ่าย


 
Middle|Right
 
HtmlBlock
21
 

รายละเอียดบัญชี

 • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันโดยจ่ายดอกเบี้ย ณ เดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี​
 • ฝาก ถอน โอน ชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ K P​LUS, ​ตู้เอทีเอ็ม​ และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา​
 • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ 
 
 
HtmlBlock
32
 
 
Middle|Center
 
HtmlBlock
33
 

บริการเส​​ริมของบัญชี

สะดวก ปลอดภัย สบายใจกว่า

 

บริการ SMS ขยันบอก

เงินเข้าก็บอก เงินออกก็รู้

รู้ทุกความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีผ่าน SMS

ช่องทางการสมัคร

บริการ K-eMail Statement

รวดเร็ว ปลอดภัย

รู้ทุกการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีผ่านอีเมล​

ช่องทางการสมัคร
 
 
 

​​

HtmlBlock
42
 

คำถามที่พบบ่อย​​​

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เสียภาษีหรือไม่ ?

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ จะได้รับยกเว้นภาษีเมื่อจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกิน 20,000 บาท / ปี หากเกินจะถูกหักภาษีในอัตรา 15% 
 
 
None
5
 
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่มีรูปถ่าย และออกโดยหน่วยงานราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน)

บริษัทจำกัด / บริษัท (มหาชน) จำกัด

 • บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของผู้มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล(แนบสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีบัตรไม่แสดงที่อยู่)
 • รายงานการประชุมที่มีมติให้มีการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมกำหนด ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
 • หนังสือรับรอง/หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 • บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แสดงตรายาง) (ถ้ามี) หรือ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไข(หากเปลี่ยนแปลงตรายาง)(ถ้ามี)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท (แบบบอจ. 2)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 • บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของผู้มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล(แนบสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีบัตรไม่แสดงที่อยู่)
 • รายงานการประชุมที่มีมติให้มีการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมกำหนด ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
 • หนังสือรับรอง/หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือจัดตั้งห้าง / หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน / ข้อบังคับ (ถ้ามี)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ร้านค้าจดทะเบียน

 • เอกสารแสดงตนของเจ้าของร้านค้า
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุชื่อผู้ขอจดทะเบียน
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

 
 
 
InvisibleSectionName
10
 

จุดเด่น

 
 
 
HtmlBlock
31
 

การเปิดบัญชี

รายละเอียด
 • เปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ​
คุณสมบัติ
 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  (กรณีอายุต่ำกว่า 12​ ปี สามารถเปิดบัญชีได้โดยบิดา / มารดา หรือผู้ปกครองให้ความยินยอมและมาทำรายการ)
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (Smart Card)
 • สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนของบุตร และทะเบียนบ้าน (กรณีบิดามารดาต้องการเปิดบัญชีให้บุตร)
 • บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่าไม่มีชิป (แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 2 อย่าง เช่น ​สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบขับขี่, สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สำเนา ​Passport)

ร้านค้าจดทะเบียน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีบัตรไม่แสดงที่อยู่) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของเจ้าของร้านค้า ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันเปิดบัญชี
 • ใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุชื่อผู้ขอจดทะบียน

 
 
 

​​​

InvisibleSectionName
30
 

​การเปิดบัญชี

 
 
 
None
40
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี​
 
 
 
None
41
 
 
 
 
InvisibleSectionName
20
 

​รายละเอียดบัญชี

 
 
 
None