K-Merchant (DCC) Rate

Loading...

ไม่มีข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากเป็นวันหยุดของธนาคาร โปรดอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนรอบสุดท้ายของวันทำการก่อนหน้า
หมายเหตุ: การแสดงอัตราแลกเปลี่ยนนี้ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป