คณะกรรมการธนาคาร

นายบัณฑูร ล่ำซำ

ประธานกรรมการ

ประเภทกรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มกราคม 2535

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Harvard University, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • กรรมการ บริษัท พทล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พูคาเทรด จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พูคาฟาร์ม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ออลพูคา จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พูคาเรียลตี้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พูคาโก จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พูคาน่านฟ้าโฮเต็ล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สันติเกษตร จำกัด
 • ประธานกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
 • กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
 • กรรมการ สภากาชาดไทย
 • กรรมการ มูลนิธิสายใจไทย
 • กรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
 • กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
 • ไวยาวัจกร วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดญาณสังวราราม

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

 • ประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4 เมษายน 2561

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์) Rhode Island School of Design, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Cyber Resilience Leadership ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับกรรมการสถาบัน
  การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: A Pioneer for the Better สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • Cyber Resilience Leadership: Smart Goal สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมธนาคารไทย
 • BOT Digital Finance Conference 2022 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: Board Retreat 2022 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของนายกรัฐมนตรี
 • ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
 • กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
 • กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ไลท์ เรียลเอสเตท จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ไลท์ เอ็น.เค.เอส. โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท นิกรกิจและบุตร จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซอนเน่อ คลีน เอนเนอร์ยี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็นพี จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิกสิกรไทย
 • ประธานมูลนิธิ ดร.กร - ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์
 • ประธาน มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
 • รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
 • กรรมการอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 • กรรมการอำนวยการ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการ สภากาชาดไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ โรงเรียนนานาชาติรักบี้
 • กรรมการ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต
 • ที่ปรึกษาประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางสาวสุจิตพรรณ ล่ำซำ

 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

30 เมษายน 2541

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) (เศรษฐศาสตร์) Cambridge University, U.K.
 • ปริญญาโท (การจัดการ) Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน
 • Cyber Resilience Leadership ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Cybersecurity Management for Financial Institutions and Roles of the Board of Directors, Cisco
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019: An Industry Wake-up Call ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
  ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และธนาคารแห่งประเทศไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: A Pioneer for the Better สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • Cyber Resilience Leadership: Smart Goal สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมธนาคารไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: Board Retreat 2022 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์เพทาย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์พลอย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) Credit Management Group
 • ที่ปรึกษา Newbridge Capital
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ Chemical Bank
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการพิจารณา
  การลงทุน และกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะอำนวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
ตำแหน่งอื่น
 • Advisory Board Member, MIT Golub Center for Finance and Policy

นายปรีดี ดาวฉาย

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • สมาชิกคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มีนาคม 2556

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (กฎหมาย) University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.
 • เนติบัณฑิตไทย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด
 • ประธานสมาคมธนาคารไทย
 • รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
  ภาคตะวันออก
 • กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
 • กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • กรรมการ ASEAN Bankers Association
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
 • กรรมการ มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 • กรรมการ มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา

นายธีรนันท์ ศรีหงส์

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มีนาคม 2556

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Michign - Ann Arbor, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • ประธาน KASIKORN BUSINESS-TECHNOLOGY GROUP
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย

 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มกราคม 2559

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงินและการลงทุน) The University of Texas at Austin, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • วุฒิบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Cyber Resilience Leadership ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • บทบาท e-Payment และ Fintech ต่ออนาคตภาค
  การเงินไทย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Cybersecurity Management for Financial Institutions and Roles of the Board of Directors, Cisco
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019: An Industry Wake-up Call ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับกรรมการสถาบัน
  การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: A Pioneer for the Better สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: Board Retreat 2022 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
  กสิกรไทย จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สมาคมธนาคารไทย
 • กรรมการ มูลนิธิกสิกรไทย
 • กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
 • กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสวนหลวง ร.9
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาสังคมและ CSR หอการค้าไทย

นายพิพิธ เอนกนิธิ

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มกราคม 2560

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) FH Pforzheim, Germany
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Brighton, U.K.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Cyber Resilience Leadership ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Cybersecurity Management for Financial Institutions and Roles of the Board of Directors, Cisco
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับกรรมการสถาบัน
  การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: A Pioneer for the Better สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • Cyber Resilience Leadership: Smart Goal สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมธนาคารไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: Board Retreat 2022 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ผู้บริหารสายงานธุรกิจข้ามประเทศ) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานร่วม คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน Digital Oriented Risk, Data and Cyber Security and Risk Management ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายพัชร สมะลาภา

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4 เมษายน 2561

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
  ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และธนาคารแห่งประเทศไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: A Pioneer for the Better สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: Board Retreat 2022 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
  กสิกรไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (รักษาการผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการ บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท กสิกร คาราบาว จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กสิกร อินเวสเจอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทย อีสเทิร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตำแหน่งอื่น
 • กรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

24 กันยายน 2563

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน
 • การบริหารความเสี่ยงทางการเงินในทศวรรษหน้า
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 5th Annual AML & Financial Crime Conference –Asia Pacific, ACAMS
 • บทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
 • วางรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
  ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และธนาคารแห่งประเทศไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: A Pioneer for the Better สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • Cyber Resilience Leadership: Smart Goal สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมธนาคารไทย
 • Sustainable Financing Roundtable, International Finance Corporation
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: Board Retreat 2022 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส แมเนจเมนท์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ผู้บริหารสายงานความเสี่ยงองค์การ) ธนาคากสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กสิกร ซอฟต์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กสิกร โปร จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานร่วม คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน Digital Oriented Risk, Data and Cyber Security and Risk Management ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

24 กันยายน 2563

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (การจัดการวิศวกรรม) University of Missouri-Rolla, USA
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน
 • Asian Financial Services (AFS) Services Congress, IDC
 • ASEAN Strategy Forum Banking, Management Events
 • Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
  ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และธนาคารแห่งประเทศไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: A Pioneer for the Better สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • Cyber Resilience Leadership: Smart Goal สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมธนาคารไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: Board Retreat 2022 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส พลัส จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ผู้บริหารสายงานการให้บริการลูกค้าและองค์กร) ธนาคากสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
  กสิกรไทย จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พีพี พอช จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พี เอ็น พี 2015 จำกัด
ตำแหน่งอื่น
 • กรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 ตุลาคม 2558

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (เคมีอินทรีย์) University of Oxford, U.K.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

 • กรรมการ
 • กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

28 มิถุนายน 2550

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) Cambridge University, U.K.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท คลื่นปัญญา จำกัด
 • รองประธานคณะกรรมการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี
 • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ผู้ช่วยประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์

 • กรรมการ
 • กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

22 สิงหาคม 2555

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี (แพทยศาสตร์บัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Cyber Resilience Leadership ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Cybersecurity Management for Financial Institutions and Roles of the Board of Directors, Cisco
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019: An Industry Wake-up Call ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
  ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และธนาคารแห่งประเทศไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: A Pioneer for the Better สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: Board Retreat 2022 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • นายกสมาคมการขายตรง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเครื่องสำอาง กระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิฟฟารีน บิวตี้ แอนด์ เฮลท์ คลินิกเวชกรรม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แฮปปี้ กิฟ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอ็น ดับบลิว เอ็น ไบโอเทค จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
ตำแหน่งอื่น
 • ไม่มี

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา

 • กรรมการ
 • กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2 ตุลาคม 2555

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (วิศวกรรมอุตสาหการ) Oregon State University, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน
 • Cyber Resilience Leadership ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Cybersecurity Management for Financial Institutions and Roles of the Board of Directors, Cisco
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Introduction to Blockchain for Financial Service, INSEAD
 • Blockchain, Cryptoassets, and Decentralized Finance, INSEAD
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: A Pioneer for the Better สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: Board Retreat 2022 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการ บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เครื่องดื่มซุปเปอร์ลูกทุ่ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท วันเดอร์แลนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.จี.เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอเบล จำกัด
 • กรรมการ กลุ่มบริษัทที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม
 • กรรมการ กลุ่มบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง
 • กรรมการ บริษัท คานะบานะ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สตอร์มเบรกเกอร์ เวนเจอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ เอ็ดดูเคชั่น พาร์ทเนอร์ส จำกัด
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา หอการค้าไทย
 • รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
 • ที่ปรึกษา สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3 เมษายน 2556

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) London School of Economics and Political Science, University of London, U.K.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน
 • Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Cyber Resilience Leadership ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท พัฒนาพลังงานเพื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด
 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ Kiroro Resort Holdings Company Limited
 • กรรมการ ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ และประธานผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

นายกลินท์ สารสิน

 • กรรมการ
 • กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน
 • ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3 เมษายน 2556

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Notre Dame, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน
 • Cyber Resilience Leadership ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
  ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และธนาคารแห่งประเทศไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: A Pioneer for the Better สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: Board Retreat 2022 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
 • กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
  ภาคตะวันออก
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
 • ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ บริษัท สารสิน จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีทราน พอร์ท จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ทบพัน (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ BeerCo Limited, Singapore
 • กรรมการ บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 • กรรมการ Amata City Halong Joint Stock Company
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานอาวุโส หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน
 • ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • นายกสมาคมไทย-ญี่ปุ่น
 • กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)
 • กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สภากาชาดไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการ สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • อนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3) และหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานด้านการส่งเสริม SMEs และ Productivity (D2) ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์

 • กรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • สมาชิกคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4 เมษายน 2557

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Fort Hays Kansas State College, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง
 • กรรมการจัดการทรัพย์สิน และประธานคณะอนุกรรมการกำกับกิจการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย
 • กรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

นายวิบูลย์ คูสกุล

 • กรรมการ
 • กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2 เมษายน 2558

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (นโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ) Johns Hopkins University, U.S.A.
 • ปริญญาโท (รัฐศาสตร์-การระหว่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน
 • Cyber Resilience Leadership ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Cybersecurity Management for Financial Institutions and Roles of the Board of Directors, Cisco
 • Bangkok Fin Tech Fair 2018 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019: An Industry Wake-up Call ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
  ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และธนาคารแห่งประเทศไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: A Pioneer for the Better สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: Board Retreat 2022 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
  ณ กรุงไทเป
 • เอกอัครราชทูตประจำ สปป.ลาว สถานเอกอัครราชทูต
  ณ เวียงจันทน์
 • เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐมองโกเลีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ที่ปรึกษา บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์
 • กรรมการ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 • กรรมการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยฟูดาน นครเซี่ยงไฮ้

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

 • กรรมการ
 • กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน
 • ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

6 ตุลาคม 2558

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงินและการบัญชีระหว่างประเทศ) Northrop University, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน
 • Cyber Resilience Leadership ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: A Pioneer for the Better สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: Board Retreat 2022 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการในคณะกรรมการลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
 • กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการจัดการสายธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจใหม่ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • Client Advocacy Executive, Chairman’s Office, IBM Corporation (Headquarters)
 • General Manager, Global Technology Services, IBM ASEAN
 • อนุกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
 • อนุกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ กรรมการการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
  บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท วิมานสุริยา จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อาศัย โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • กรรมการ DMS Property Investment Private Limited
 • กรรมการ Dusit Overseas Company Limited
 • กรรมการ D&J Company Limited
 • กรรมการ Dusit Thani Philippines, Inc.
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต กาสโทร จำกัด
 • กรรมการ LVM Holdings Pte. Ltd.
 • กรรมการ บริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ง จำกัด
 • กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Company Limited
 • กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต เรียล ฟู้ดส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เดอะ คุ๊กกิ้ง แคปิตอล แบงคอก จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เดอะ ฟู้ดเอ็ดดูเคชั่น แบงคอก จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บองชูร์ เบเกอรี่ เอเชีย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บองชู จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พอร์ต รอยัล จำกัด
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานคณะอนุกรรมการเรื่อง Digital Literacy ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
  นวมินทราธิราช
 • กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยดุสิตธานี
 • Member of the International Advisory Board, Ecole Hoteliere de Lausanne
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต ภายใต้คณะกรรมการการอุดมศึกษา

นายสาระ ล่ำซำ

 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มกราคม 2559

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหาร) Boston University, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Cyber Resilience Leadership ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริษัทประกันภัย ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
  ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และธนาคารแห่งประเทศไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: A Pioneer for the Better สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • สุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: Board Retreat 2022 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
 • นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย
 • กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ กรรมการคณะอำนวยการบริหาร และที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะอำนวยการบริหาร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • รองประธานกรรมการ Sovannaphum Life Assurance PLC
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย
  โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ยุพงษ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ยุพยงค์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
 • กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง MB Ageas Life Insurance Company Limited
ตำแหน่งอื่น
 • นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
 • รองประธาน สภาธุรกิจประกันภัยไทย
 • กรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช
 • กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ
  ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • กรรมการอำนวยการจัดหาทุน กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (อาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง
  โรคเด็ก) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็ก
  แห่งชาติมหาราชินี
 • กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • กรรมการ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน
 • ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
ผลงานระหว่างดำรงตำแหน่งที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • เพิ่มส่วนแบ่งตลาดด้านเบี้ยประกันรับรวม จากอันดับ 6 ที่ร้อยละ 4.8 ในปี 2547 เป็นอันดับ 2 ที่ร้อยละ 13.6 ในปี 2555 และเป็นอันดับ 1 ด้านเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ ด้วยส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 18.6 ในปี 2556 ด้วยกลยุทธ์การมีช่องทางการขายที่หลากหลาย และกลยุทธ์การสร้างความเติบโตในระดับภูมิภาค
 • สร้างแบรนด์เมืองไทยประกันชีวิต ด้วยการส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจประกัน
 • ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น
  อันดับ 1 ต่อเนื่อง 9 ปี จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • ได้รับรางวัลนักการเงินดีเด่นแห่งปี 2556 จากวารสารการเงินธนาคาร

นายชนินทธ์ โทณวณิก

 • กรรมการ
 • กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน
 • กรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3 เมษายน 2560

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Boston University, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน
 • Cyber Resilience Leadership ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับกรรมการสถาบัน
  การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: A Pioneer for the Better สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: Board Retreat 2022 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
  ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการในคณะกรรมการลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
 • นายกสมาคมโรงแรมไทย
 • ประธาน ASEAN Hotel and Restaurant Association
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการ Dusit Thani Philippines, Inc.
 • ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด
 • กรรมการ Dusit Overseas Company Limited
 • กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Company Limited
 • กรรมการ DMS Property Investment Pvt. Ltd.
 • กรรมการ D&J Company Limited
 • กรรมการ บริษัท วิมานสุริยา จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ธนจิรัง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เจทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำกัด
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทย
 • หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานด้านการส่งเสริมการ
  ท่องเที่ยวและ MICE (D3) ภายใต้คณะกรรมการสาน
  พลังประชารัฐ
 • อุปนายกสภาวิทยาลัยดุสิตธานี

นางเจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

 • กรรมการ
 • กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4 เมษายน 2562

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Harvard University, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: A Pioneer for the Better สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แคนดี้ เครป จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเอสเซ็นเชียล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ธัญอารา จำกัด
 • Business Management Executive & Contract Operations Manager (Aluminum Division), Glencore Asia
 • Investment Banking Associate – Structured Finance, Citigroup
 • Associate, McKinsey Center for Asian Leadership, McKinsey & Company
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ บริษัท เมททา กรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อลูเม็ท จำกัด
ตำแหน่งอื่น
 • President, Harvard Business School Association of Thailand.
 • กรรมการบริหาร Young Presidents’ Organization (YPO)

นางสาวชนม์ชนัมม์ สุนทรศารทูล

 • กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย
 • กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน
 • กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2 เมษายน 2563

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (นิติศาสตร์) Tulane University, U.S.A.
 • ปริญญาโท (รัฐศาสตร์) Mississippi State University, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับกรรมการสถาบัน
  การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: A Pioneer for the Better สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • Cyber Resilience Leadership: Smart Goal สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมธนาคารไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: Board Retreat 2022 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายอุกฤษมงคลนาวิน จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เทพธัญญภา จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมาย
  ปุณยฤทธิ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด
ตำแหน่งอื่น
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ด้านกฎหมาย สภากาชาดไทย
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ด้านกฎหมาย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

นายสุรช ล่ำซำ

 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

9 เมษายน 2564

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • ปริญญาโท (Communications) New York University, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน
 • Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
  ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และธนาคารแห่งประเทศไทย
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: A Pioneer for the Better สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน
 • ประธานกรรมการ บริษัท แอล บิสซิเนส โปรเซส
  เอ๊าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอชแอล อีวี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซ์เทรด สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซบิท จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ ฟู้ดซอร์ส จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเกทเวย์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลบี อีวี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สุฤดี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ร่วมสัมพันธ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สถิระพัฒนา จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ชนภรณ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท วนธาร จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สุรช จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พอยท์ เอเชีย แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอกภาวี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ โกลบอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม
  แมเนจเมนท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด (กวางโจว) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท คาร์ คอนวินี่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ็อยท์ แอนด์ โฮลด์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สยามสมุทร วาริน จำกัด
 • กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด
ตำแหน่งอื่น
 • กรรมการ สภาหอการค้าไทย

นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

 • กรรมการ
 • กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7 เมษายน 2565

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสัมมนาและอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • KASIKORNBANK Directors Workshop: Board Retreat 2022 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) จำกัด
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย โฮลดิ้งส์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ประธานกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการ บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ท๊อป ที 2015 จำกัด
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานกรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิรากแก้ว

​​