อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

​​
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:51:29

สกุลเงินประเภทเงินฝากประเภทลูกค้า
ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดานิติบุคคลบุคคลธรรมดานิติบุคคล
AUD กระแสรายวัน 0.00 0.00 0.00 0.00
ออมทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
ประจำ
1 เดือน 0.20 0.20 0.20 0.20
3 เดือน 0.300.300.300.30
6 เดือน 0.350.350.350.35
9 เดือน 0.450.450.450.45
12 เดือน 0.550.550.550.55
CAD กระแสรายวัน 0.00 0.00 0.00 0.00
ออมทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
ประจำ
1 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
3 เดือน 0.000.000.000.00
6 เดือน 0.000.000.000.00
9 เดือน 0.000.000.000.00
12 เดือน 0.000.000.000.00
CHF กระแสรายวัน 0.00 0.00 0.00 0.00
ออมทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
ประจำ
1 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
3 เดือน 0.000.000.000.00
6 เดือน 0.000.000.000.00
9 เดือน 0.000.000.000.00
12 เดือน 0.000.000.000.00
CNY กระแสรายวัน 0.00 0.00 0.00 0.00
ออมทรัพย์ 0.25 0.25 0.25 0.25
ประจำ
1 เดือน 0.35 0.35 0.35 0.35
3 เดือน 0.400.400.400.40
6 เดือน 0.450.450.450.45
9 เดือน 0.500.500.500.50
12 เดือน 0.500.500.500.50
EUR กระแสรายวัน 0.00 0.00 0.00 0.00
ออมทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
ประจำ
1 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
3 เดือน 0.000.000.000.00
6 เดือน 0.000.000.000.00
9 เดือน 0.000.000.000.00
12 เดือน 0.000.000.000.00
GBP กระแสรายวัน 0.00 0.00 0.00 0.00
ออมทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
ประจำ
1 เดือน 0.10 0.10 0.10 0.10
3 เดือน 0.200.200.200.20
6 เดือน 0.250.250.250.25
9 เดือน 0.350.350.350.35
12 เดือน 0.400.400.400.40
HKD กระแสรายวัน 0.00 0.00 0.00 0.00
ออมทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
ประจำ
1 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
3 เดือน 0.000.000.000.00
6 เดือน 0.000.000.000.00
9 เดือน 0.000.000.000.00
12 เดือน 0.000.000.000.00
JPY กระแสรายวัน 0.00 0.00 0.00 0.00
ออมทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
ประจำ
1 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
3 เดือน 0.000.000.000.00
6 เดือน 0.000.000.000.00
9 เดือน 0.000.000.000.00
12 เดือน 0.000.000.000.00
MYR กระแสรายวัน 0.00 0.00 0.00 0.00
ออมทรัพย์ 0.00 0.75 0.00 0.00
ประจำ
1 เดือน 0.00 1.00 0.00 0.00
3 เดือน 0.001.000.000.00
6 เดือน 0.001.200.000.00
9 เดือน 0.001.300.000.00
12 เดือน 0.001.400.000.00
SGD กระแสรายวัน 0.00 0.00 0.00 0.00
ออมทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
ประจำ
1 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
3 เดือน 0.000.000.000.00
6 เดือน 0.200.200.200.20
9 เดือน 0.200.200.200.20
12 เดือน 0.250.250.250.25
USD กระแสรายวัน 0.00 0.00 0.00 0.00
ออมทรัพย์ 0.04 0.04 0.04 0.04
ประจำ
1 เดือน 0.07 0.07 0.07 0.07
3 เดือน 0.200.200.200.20
6 เดือน 0.300.300.300.30
9 เดือน 0.400.400.400.40
12 เดือน 0.400.400.400.40
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศย้อนหลัง
วันที่ ดาวน์โหลด