​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประกาศแจ้งนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับควบคุมการเข้า-ออก
สถานที่ทำการของธนาคาร

ปรับปรุงล่าสุดเดือนตุลาคม 2565


เนื่องด้วย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีความจำเป็นต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านได้ เข้ามาในสถานที่ทำการของธนาคาร ซึ่งเป็นสำนักงานของธนาคารและ / หรือของบริษัทอื่นที่ตั้งอยู่ในสถานที่ทำการของธนาคาร โดยนโยบายฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านใน ฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิต่างๆ ของท่านตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผย
 2. เมื่อท่านเข้ามาในสถานที่ทำการของธนาคาร ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่แสดงอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารแสดงตนอื่นที่ออกโดย ราชการ โดยธนาคารจะเก็บรวมรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็น เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ภาพถ่ายใบหน้าบนเอกสารดังกล่าว เป็นต้น นอกจากนี้ธนาคารอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวมรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ จากการที่ท่านเข้ามาในสถานที่ทำการของธนาคาร เช่น การบันทึกภาพเคลื่อนไหว (CCTV) ทะเบียนรถที่ท่านนำเข้ามาในสถานที่ทำการของธนาคาร เป็นต้น

  หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับธนาคาร ธนาคารอาจไม่อนุญาตให้ท่านเข้ามาในสถานที่ทำการของธนาคาร หรือท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ามาติดต่อธุระในสถานที่ทำการของธนาคาร

 1. ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง
 2. ธนาคารจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของท่าน ตลอดจนบุคคลอื่นและทรัพย์สิน ที่อยู่ในสถานที่ทำการของธนาคาร หรือเพื่อการอื่นใดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ เช่น

  1. (1)เพื่อบันทึกและควบคุมการเข้าออกสถานที่ทำการของธนาคาร
  2. (2)เพื่อป้องกัน และตรวจสอบการก่ออาชญากรรมและการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ภายในสถานที่ทำการของธนาคาร
  3. (3)เพื่อรายงานข้อเท็จจริงต่อผู้เกี่ยวข้อง และ / หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  4. (4)เพื่อติดต่อท่านในกรณีที่จำเป็น
 1. ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง
 2. ธนาคารอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลและหน่วยงานอื่นใดภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทอื่น ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในสถานที่ทำการของธนาคาร บริษัทรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร และผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

 1. ธนาคารคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเก็บรักษาข้อมูลไว้นานเท่าใด
 2. ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่มีการเก็บรวบรวม ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้

  ทั้งนี้ ธนาคารจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 1. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง
 2. ท่านมีสิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย คือ สิทธิขอถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถดำเนินการขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด

 1. ท่านจะติดต่อธนาคาร และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร
 2. หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิ ตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อธนาคาร และ / หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้

  • K-Contact Center
   phone 02-888-8888
  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   อีเมล dataprotectionofficer@kasikornbank.com
  • สถานที่ติดต่อ
   บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด : เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

​​