Middle|Left White

บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

รู้ทุกรายการโอนเข้าจากต่างประเทศทันที ผ่าน SMS และอีเมล บริหารธุรกิจได้คล่องตัว​


 

 
HtmlBlock
11
Padding
 

รู้ทันทีที่ได้รับเงินโอน
จากต่างประเทศ

แจ้งคุณผ่านทางอีเมล / SMS ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากได้รับเงิน

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 

เข้าบัญชีได้ทั่วไทย
รับเงินได้จากทั่วทุกมุมโลก

แม้ไม่มีสาขาของธนาคารกสิกรไทยในประเทศนั้น ๆ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 

มั่นใจและอุ่นใจในการรับเงินโอน

เพราะเป็นการรับเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง ผ่านระบบปฏิบัติการมาตรฐานโลก

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการ
  1. ระบุ SWIFT "KASITHBK"
  2. แจ้งชื่อและเลขที่บัญชีของคุณกับผู้โอนเงินในต่างประเทศ หรือกรอกรายละเอียดลงใน แบบฟอร์มการรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Global Inward Form)​ ให้ครบถ้วนและส่งให้ผู้โอนเงิน

หมายเหตุ:​

  • กรณีที่จำนวนเงินน้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากรณีเป็นเงินสกุลอื่น ธนาคารขอสงวนสิทธินำเข้าบัญชีทันทีโดยไม่แจ้งผู้ใช้บริการแต่อย่างใด
  • ​ธนาคารอาจมีการร้องขอเอกสารจากผู้รับเงินเพิ่มเติม ซึ่งผู้รับเงินมีระยะเวลาในการยื่นเอกสารดังกล่าวภายใน 10 วันทำการ ณ สาขาของธนาคารกสิกรไทยหรือศูนย์บริการธุรกิจ ไม่เช่นนั้นธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีให้กับผู้รับเงิน และทางธนาคารฯ จะส่งเงินคืนกลับไปยังธนาคารต้นทางในต่างประเทศ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
  • มีบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ
​เอกสาร
​​​


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

สามารถโอนเงินมาจากประเทศใดได้บ้าง ?

ได้ทุกประเทศที่ส่งมาทางระบบ SWIFT

หากเกิดสงครามหรือสถานการณ์ทางการเมือง จะสามารถโอนเงินได้หรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับธนาคารในประเทศนั้น ๆ

Swift Code คืออะไร ?

คือรหัสของธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั่วโลก ใช้ในการรับ - ส่งข้อความระหว่างกัน เช่นคำสั่งการโอนเงินระหว่างประเทศซึ่งให้บริการโดยองค์กรที่มีชื่อว่า Society for World-Wide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) โดย SWIFT Code จะมีความยาว 8 - 11 ตัว ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข เช่น KASITHBKXXX ซึ่งมีความหมายดังนี้

  • อักษรตัวที่ 1 - 4 หมายถึงรหัสของธนาคารนั้นๆ เช่น KASI = Kasikornbank
  • อักษรตัวที่ 5 - 6 คือรหัสประเทศ เช่น TH = Thailand
  • อักษรตัวที่ 7 - 8 คือรหัสบอกเมือง เช่น BK = Bangkok
  • 3 ตัวสุดท้ายหมายถึงรหัสสาขาธนาคาร ถ้าเป็นสำนักงานใหญ่จะเป็น XXX
​​

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left