Middle|Right Black

เครื่องแลกเปลี่ยนเงินอัตโนมัติ

(Automated Currency Exchange Machine)
สะดวก จอสัมผัสใหญ่
ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากแค่ปลายนิ้ว
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 
HtmlBlock
11
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

จุดเด่น
 • สะดวก จอสัมผัสใหญ่ ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากแค่ปลายนิ้ว
 • ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีเสียงแนะนำการใช้บริการ
 • รองรับ 10 ภาษา
 • รองรับ 12 สกุลเงิน USD, EUR, GBP, AUD, SGD, CNY, HKD, KRW, TWD, JPY, MYR, CHF
รูปแบบของเครื่อง
One Way: แลกเงินต่างประเทศ เป็น เงินไทยบาท ได้ 12 สกุลต่างประเทศ (USD, EUR, GBP, AUD, SGD, CNY, HKD, KRW, TWD, JPY, MYR, CHF)
Two Way: แลกเงินไทยบาท เป็นเงินต่างประเทศ ได้ 3 สกุลเงินต่างประเทศ (USD, EUR, JPY)
คุณสมบัติ
 1. รับแลกเงินต่างประเทศ เป็นเงินไทยบาท ได้ 12 สกุลต่างประเทศ (USD, EUR, GBP, AUD, SGD, CNY, HKD, KRW, TWD, JPY, MYR, CHF)
 2. รับแลกเงินไทยบาท เป็นเงินต่างประเทศ ได้ 3 สกุลเงินต่างประเทศ (USD, EUR, JPY)
 3. ลูกค้าสามารถทำได้ด้วยตนเอง เพียงสแกน Passport
 4. มีเสียงและไฟกระพริบ แนะนำการใช้บริการ
 5. ไม่มีค่าธรรมเนียม

วิธีใช้บริการ
 1. เลือกภาษา
 2. สแกน Passport
 3. ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนเริ่มทำรายการ
 4. ใส่ธนบัตร
 5. รับใบเสร็จ
 6. รับธนบัตรที่แลก

ค่าธรรมเนียม
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม
เงื่อนไขบริการ
 1. การแปลงค่าสกุลเงิน ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทำรายการ
 2. ยอดเงินในการทำรายการไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ และสูงสุดไม่เกิน 99,999 บาท/วัน/คน
 3. ธนบัตรบาง Series เครื่องอาจจะไม่รองรับ
 4. เงินต่างประเทศที่ขาย มีจำนวนจำกัด

ช่องทางการบริการ
 • ท่า​อากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • แอร์พอร์ตลิ้งค์ สถานี สุวรรณภูมิ
 • คิง เพาเวอร์ มหานคร ชั้น 1
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding

​รายละ​เอียดการใช้บริการ

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left