​​
 
 

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9

ชำระเบี้ยประกันภัย 9 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
หักลดหย่อนภาษีได้​

รับเงินครบสัญญา 100%* เมื่ออายุครบ 99 ปี


HtmlBlock
11
Padding
 

ชำระเบี้ยประกันภัย 9 ปี
คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี

 

เมื่อครบกำหนดสัญญา

รับเงินครบสัญญา 100%*

 

หักลดหย่อนภาษีได้

เฉพาะเบี้ยประกันชีวิต​

หมายเหตุ :
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย​Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดประกัน

 

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุครบ 99 ปี

 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

9 ปี

 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน,
รายปี

 

อายุที่รับประกันภัย

30 วัน - 80 ปี

 

จำ​นวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

เลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

ผลประโยชน์

 
 
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding
ความคุ้มครอง
 • เมื่อครบกำหนดสัญญา รับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือ 101% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า
 • รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น หรือ 101% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า
ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
ผู้ให้บริการประกัน

บริษัทรับประกันชีวิต

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

นายหน้าประกันชีวิต

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ

 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.2551
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9 เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
ผลประโยชน์
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding
ความคุ้มครอง​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
61
Padding

คำถามที่พบบ่อย

เบี้ยประกันภัยรายปีของประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9 เท่าไร ?

สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 30 วัน - 80 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปีดังนี้

 • เบี้ยประกันภัยรายปี 12,455 - 105,400 (เพศชาย)
 • เบี้ยประกันภัยรายปี 9,790 - 93,937 (เพศหญิง)
ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9 มีผลประโยชน์เงินจ่ายคืนระหว่างสัญญาหรือไม่ อย่างไร ?

เมื่ออายุครบ 99 ปี รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือ 101% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมได้หรือไม่ ?

สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมได้ เช่น ความคุ้มครองอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ได้ยาวนานถึงอายุ 60 - 70 ปี แล้วแต่สัญญา

เบี้ยประกันชีวิตของประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9 สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่ ?

ส​ามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 โดยบริษัทประกันจะออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการชำระเบี้ยประกันภัยที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
50
Padding

​คู่มือในการซื้อประกันภัย

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
51
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
60
Padding
คำถามที่พบบ่อย​
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left