ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4

ชำระเบี้ยประกันภัย 4 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี
รับเงินจ่ายคืนทุกปีกรมธรรม์
ตั้งแต่สิ้นปีที่ 4 - ครบอายุ 79

และรับเงินครบกำหนดสัญญา 100%* เมื่ออายุครบ 80 ปี

None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 

ชำระเบี้ยประกันภัย 4 ปี
คุ้มครองยาวถึงอายุ 80 ปี

 

รับเงินคืน 1%* ทุกปีกรมธรรม์

ตั้งแต่ปีที่ 4 - ครบอายุ 79 ปี

 

หักลดหย่อนภ​าษีได้

เฉพาะเบี้ยประกันชีวิต

หมายเหตุ :
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดประกัน

 

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุครบ 80 ปี

 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

4 ปี

 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายเดือน, ​ราย​ 3 เดือน, ราย​​ ​​6 เดือน, รายปี​​​

​​
 

อายุที่รับประกันภัย

30 วัน - ​70​ ปี

 

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

เลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

ผล​ประโยชน์

 
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding
ความคุ้มครอง
 • รับเงินจ่ายคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4 – ครบอายุ 79 ปี
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ เมื่อครบอายุ 80 ปี หรือ 101% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันได้ชำระไว้แล้ว (ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
 • รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือ เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในขณะนั้น หรือ 101% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันได้ชำระไว้แล้ว (ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
 
ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
ผู้ให้บริการประกัน

บริษัทรับประกันชีวิต

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

นายหน้าประกันชีวิต

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญา​ตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ

 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.2551
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย เพื่อคุ้มครอง 80/4
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
60
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 เป็นประกันชีวิตแบบใด ?

เป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพที่เน้นความคุ้มครองชีวิต โดยให้ความคุ้มครองนานถึงอายุครบ 80 ปี ชำระเบี้ยประกันสั้นเพียง 4 ปี

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 มีผลประโยชน์เงินจ่ายคืนระหว่างสัญญาหรือไม่ อย่างไร ?

มีเงินจ่ายคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4 – ครบอายุ 79 ปี และ รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ เมื่อครบอายุ 80 ปี หรือ 101% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันได้ชำระไว้แล้ว (ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า)

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาของประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 เป็นอย่างไร ?

รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือ เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในขณะนั้น หรือ 101% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันได้ชำระไว้แล้ว (ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า)

ผลประโยชน์เงินจ่ายคืนระหว่างปี สามารถเลือกรับเงิน​จ่ายคืนโดยวิธีใดได้บ้าง ?

สามารถเลือกขอรับเป็นเงินสดหรือเช็คได้

เบี้ยประกันชีวิตของประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่ ?

สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 โดยบริษัทประกันจะออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการชำระเบี้ยประกันภัยที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
50
Padding

​คู่มือในการซื้อประกันภัย​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
51
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left